Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2021. gada janvāris
EPUB 146kPDF 776k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
2. NODAĻA : PROCEDŪRA KOMITEJĀ

57. pants : Komiteju iesaistīšanas procedūra

1.   Ja saskaņā ar Reglamenta 211. pantu Priekšsēdētāju konferencei iesniedz jautājumu par komiteju kompetenci un ja Priekšsēdētāju konference saskaņā ar VI pielikumu uzskata, ka jautājums gandrīz vienlīdz ietilpst divu vai vairāku komiteju kompetencē vai jautājuma dažādi aspekti ietilpst divu vai vairāku komiteju kompetencē, piemēro 56. pantu, kā arī šādus papildu noteikumus:

-   grafiku attiecīgās komitejas pieņem kopīgi;

-   attiecīgie referenti cits citu informē un cenšas vienoties par tekstiem, kurus tie iesniedz attiecīgi savām komitejām, kā arī par nostāju attiecībā uz grozījumiem;

-   attiecīgajiem priekšsēdētājiem un referentiem ir pienākums ievērot labas un lojālas sadarbības principu; viņi kopīgi nosaka teksta daļas, kas ietilpst to ekskluzīvajā vai dalītajā kompetencē, un vienojas par konkrētu sadarbības kārtību; ja nav vienprātības par kompetenču norobežošanu, pēc vienas iesaistītās komitejas pieprasījuma jautājumu iesniedz Priekšsēdētāju konferencei; Priekšsēdētāju konference var pieņemt lēmumu par attiecīgajām kompetencēm vai nolemt, ka jāpiemēro kopīgā komiteju procedūra  saskaņā  ar  58. pantu; tā savu lēmumu pieņem,  ievērojot  211. pantā noteikto procedūru un termiņu;

-   atbildīgā  komiteja  bez  balsošanas  pieņem  grozījumus,  ko  iesniegusi  iesaistītā komiteja, ja grozījumi attiecas uz tiem aspektiem, kuri ir minētās iesaistītās komitejas ekskluzīvajā kompetencē; ja atbildīgā komiteja neievēro iesaistītās komitejas ekskluzīvo kompetenci, minētā iesaistītā komiteja var grozījumus iesniegt tieši plenārsēdē; ja  atbildīgā  komiteja  nepieņem  grozījumus  par  aspektiem,  kas  ir  atbildīgās komitejas un iesaistītās komitejas dalītajā kompetencē, iesaistītā komiteja var šos grozījumus iesniegt tieši plenārsēdē;

-   ja priekšlikumu izskata samierināšanās procedūrā, Parlamenta delegācijā iekļauj katras iesaistītās komitejas referentu.

Priekšsēdētāju konferences lēmums piemērot iesaistīto komiteju procedūru attiecas uz visām attiecīgās procedūras stadijām.

Tiesības,  kas  izriet  no  “atbildīgās  komitejas”  statusa,  īsteno  vadošā  komiteja.  Īstenojot  šīs tiesības, tai jārespektē iesaistītās komitejas prerogatīvas. Jo īpaši vadošajai komitejai jāievēro lojālas sadarbības pienākums attiecībā uz darba grafiku un iesaistītās komitejas tiesības noteikt tās ekskluzīvajā kompetencē ietilpstošos grozījumus, kas iesniegti Parlamentam.

2.   Šajā pantā paredzēto procedūru nepiemēro ieteikumiem, ko atbildīgā komiteja pieņem saskaņā ar 105. pantu.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 15. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika