Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Januari 2021
EPUB 145kPDF 661k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 2 : FÖRFARANDEN I UTSKOTTEN

Artikel 57 : Förfarande med associerat utskott

1.   När en fråga om ansvarsområden har hänvisats till talmanskonferensen enligt artikel 211 och talmanskonferensen, på grundval av bilaga V, anser att ärendet faller i stort sett lika mycket inom två eller flera utskotts ansvarsområde, eller att olika delar av ärendet faller inom två eller flera utskotts ansvarsområde, ska artikel 56 tillämpas med följande tillägg:

-   De berörda utskotten ska gemensamt komma överens om tidsplanen.

-   De berörda föredragandena ska hålla varandra underrättade och sträva efter att komma överens om den text de lägger fram för sina respektive utskott och hur de ställer sig till eventuella ändringsförslag.

-   De ordförande och föredragande som berörs är bundna av principen om gott och lojalt samarbete. De ska tillsammans fastställa vilka delar av texten som hör till respektive utskotts exklusiva ansvarsområde och vilka delar av texten som hör till ett delat ansvarsområde samt komma överens om hur samarbetet dem emellan ska bedrivas. Om det uppstår oenighet om ansvarsområdenas gränser ska frågan, på begäran av ett av de berörda utskotten, läggas fram för talmanskonferensen. Talmanskonferensen får besluta i frågan om de olika ansvarsområdena eller besluta att förfarandet med gemensamma utskottssammanträden enligt artikel 58 ska tillämpas. Den ska fatta sitt beslut i enlighet med det förfarande och den tidsfrist som fastställs i artikel 211.

-   Det ansvariga utskottet ska utan omröstning godta ändringsförslag från ett associerat utskott om förslagen rör frågor som hör till det associerade utskottets exklusiva ansvarsområde. Om det ansvariga utskottet inte respekterar det associerade utskottets exklusiva ansvarsområde får det associerade utskottet lägga fram ändringsförslag direkt i kammaren. Om ändringsförslag om frågor som hör till det ansvariga utskottets och ett associerat utskotts delade ansvarsområde inte antas av det ansvariga utskottet får det associerade utskottet lägga fram dessa ändringsförslag direkt för behandling i kammaren.

-   Om ett förlikningsförfarande inleds om förslaget ska de associerade utskottens föredragande ingå i parlamentets delegation.

Talmanskonferensens beslut att tillämpa förfarandet med associerade utskott gäller samtliga skeden av förfarandet i fråga.

De rättigheter som hänger samman med ställningen som "ansvarigt utskott" utövas av det utskott som har huvudansvaret för ärendet. Vid utövandet av dessa rättigheter ska det utskott som har huvudansvaret för ärendet respektera det associerade utskottets befogenheter. I synnerhet måste det utskott som har huvudansvaret för ärendet uppfylla skyldigheten till lojalt samarbete när det gäller fastställande av tidsplanen och det associerade utskottets rätt att bestämma vilka ändringsförslag som ska föreläggas parlamentet inom ramen för dess exklusiva ansvarsområde.

2.   Det förfarande som fastställs i denna artikel ska inte tillämpas på de rekommendationer som ska antas av det ansvariga utskottet enligt artikel 105.

Senaste uppdatering: 15 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy