Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - januar 2021
EPUB 138kPDF 659k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 6 : PRORAČUNSKI POSTOPKI

Člen 99 : Podelitev razrešnice Komisiji glede izvrševanja proračuna

Določbe, ki urejajo postopek za podelitev razrešnice Komisiji v zvezi z izvrševanjem proračuna v skladu s finančnimi določbami Pogodbe o delovanju Evropske unije in Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba), so priložene temu poslovniku (2).

(1) Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).
(2) Glej Prilogo V.
Zadnja posodobitev: 15. januar 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov