Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Januari 2021
EPUB 145kPDF 661k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING V : FÖRBINDELSER MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN
KAPITEL 2 : UTTALANDEN

Artikel 132 : Uttalanden från kommissionen, rådet och Europeiska rådet

1.   Ledamöter av kommissionen, rådet och Europeiska rådet får när som helst anhålla om talmannens tillstånd att göra ett uttalande. Efter varje möte i Europeiska rådet ska dess ordförande göra ett uttalande. Parlamentets talman avgör när ett uttalande får göras och huruvida ett sådant uttalande ska följas av en fullständig debatt eller av en frågestund med korta och koncisa frågor från ledamöterna som varar 30 minuter.

2.   När ett uttalande med debatt har förts upp på föredragningslistan, ska kammaren besluta huruvida debatten ska avslutas med att en resolution antas. Om inte talmannen på grund av särskilda omständigheter beslutar annorlunda, ska debatten inte avslutas med att en resolution antas, när ett betänkande om samma ämne ska tas upp under samma eller nästkommande sammanträdesperiod. Om kammaren beslutar att en debatt ska avslutas med antagandet av en resolution får ett utskott, en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet lägga fram ett resolutionsförslag.

3.   Ett sådant resolutionsförslag ska gå till omröstning vid tidigast möjliga omröstningstillfälle. Talmannen ska fatta beslut om eventuella undantag. Röstförklaringar ska tillåtas.

4.   Ett gemensamt förslag till resolution ersätter de resolutionsförslag som förslagsställarna ingett tidigare, men inte dem som ingetts av andra utskott, politiska grupper eller ledamöter.

5.   Om ett gemensamt resolutionsförslag läggs fram av politiska grupper som företräder en tydlig majoritet får talmannen låta det förslaget gå till omröstning först.

6.   När en resolution har antagits får inga andra resolutionsförslag gå till omröstning, om inte talmannen i undantagsfall beslutar annorlunda.

7.   Författaren eller författarna till ett resolutionsförslag som lagts fram enligt punkt 2 eller artikel 144.2 ska ha rätt att dra tillbaka det före slutomröstningen.

8.   Ett resolutionsförslag som dragits tillbaka får omgående övertas och läggas fram på nytt av en grupp, ett utskott eller det antal ledamöter som har rätt att inge förslaget. Denna punkt och punkt 7 ska tillämpas också på resolutioner som lagts fram enligt artiklarna 111 och 112.

Senaste uppdatering: 15 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy