Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Februar 2023
EPUB 143kPDF 664k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 3 : FORESPØRGSLER OG SPØRGSMÅL FRA PARLAMENTSMEDLEMMER

Artikel 136 : Forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling

1.   Et udvalg, en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, kan stille forespørgsler til Rådet, Kommissionen eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med anmodning om, at de opføres på Parlamentets dagsorden.

Forespørgslerne indgives skriftligt til formanden. Formanden forelægger dem straks for Formandskonferencen.

Formandskonferencen afgør, om forespørgslerne opføres på forslaget til dagsorden efter proceduren i artikel 157 eller ej. Forespørgsler, der ikke er opført på Parlamentets forslag til dagsorden inden tre måneder efter indgivelsen, bortfalder.

2.   Forespørgsler til Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik skal fremsendes til adressaten mindst én uge før det møde, på hvis dagsorden forespørgslerne skal opføres, og forespørgsler til Rådet mindst tre uger før denne dato.

3.   De i stk. 2 fastsatte frister finder ikke anvendelse på forespørgsler vedrørende den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Sådanne forespørgsler skal besvares inden for en rimelig frist, således at Parlamentet holdes behørigt underrettet.

4.   Et medlem, som på forhånd er udpeget af forespørgerne, skal begrunde forespørgslen på plenarmødet. Hvis det pågældende medlem ikke er til stede, bortfalder forespørgslen. Den adspurgte skal besvare forespørgslen.

5.   Artikel 132, stk. 2-8, om fremsættelse af og afstemning om beslutningsforslag finder tilsvarende anvendelse.

Seneste opdatering: 21. februar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik