Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - September 2021
EPUB 146kPDF 663k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 3 : ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR PLENARSAMMANTRÄDEN

Artikel 171 : Fördelning av talartid samt talarlista (1)

1.   Talmanskonferensen får föreslå parlamentet att talartid fördelas för en bestämd debatt. Parlamentet ska utan debatt fatta beslut om ett sådant förslag.

2.   Ingen ledamot har rätt att yttra sig om inte talmannen tilldelat ledamoten ordet. Ledamöterna ska tala från sina platser och rikta sig till talmannen. Om en talare avviker från ämnet för debatten ska talmannen kalla talaren till ordningen.

3.   Talmannen får för den första delen av en debatt fastställa en talarlista med en eller flera omgångar talare från varje politisk grupp som önskar yttra sig, vilket ska ske i turordning efter gruppernas storlek.

4.   Talartiden för denna del av debatten ska fördelas i enlighet med följande kriterier:

(a)   En första del av talartiden ska fördelas lika mellan alla politiska grupper.

(b)   En andra del ska fördelas mellan de politiska grupperna i proportion till deras sammanlagda antal ledamöter.

(c)   De grupplösa ledamöterna ska tilldelas en sammanlagd talartid som baseras på de delar som respektive politisk grupp tilldelas enligt a och b.

(d)   Vid fördelningen av talartid i kammaren ska det beaktas att ledamöter med funktionshinder kan behöva längre tid.

5.   Avsätts en gemensam talartid för flera punkter på föredragningslistan, ska de politiska grupperna underrätta talmannen om hur stor del av talartiden som de avser att använda för varje enskild punkt. Talmannen ska se till att dessa talartider respekteras.

6.   Den resterande debattiden ska inte fördelas i förväg. I stället får talmannen i regel ge ledamöter ordet i högst en minut. Talmannen ska så långt möjligt se till att talare från olika politiska åsiktsriktningar och från olika medlemsstater får ordet i turordning.

7.   På begäran får talmannen ge företräde åt ordföranden och föredraganden i det ansvariga utskottet och åt gruppordförande som önskar tala på gruppens vägnar, eller åt talare som ersätter dessa.

8.   Talmannen får ge ordet till ledamöter som genom att hålla upp ett blått kort visar att de vill ställa en fråga på högst en halv minut till en annan ledamot under dennes anförande angående det som ledamoten sagt. Talmannen får endast göra detta om talaren godtar frågan och om talmannen anser att detta inte kommer att vare sig störa debatten eller leda till, genom att flera på varandra följande frågor ställs med hjälp av blå kort, att det uppstår en allvarlig obalans när det gäller den politiska grupptillhörigheten för de ledamöter som yttrar sig i debatten.

9.   Talartiden för inlägg om sammanträdesprotokollen, procedurfrågor, ändringar till det slutgiltiga förslaget till föredragningslista eller till föredragningslistan får inte överstiga en minut.

10.   Kommissionen och rådet ska som regel ha rätt att yttra sig i en debatt om ett betänkande direkt efter det att betänkandet har lagts fram av föredraganden. Kommissionen, rådet och föredraganden får höras igen, särskilt för att bemöta uttalanden från ledamöterna.

11.   Ledamöter som inte yttrat sig under en debatt får, högst en gång per sammanträdesperiod, lämna in en skriftlig förklaring på högst 200 ord som ska bifogas protokollet från debatten.

12.   Med vederbörlig hänsyn till artikel 230 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska talmannen försöka komma överens med kommissionen, rådet och Europeiska rådets ordförande om en lämplig fördelning av talartiden för dessa.

(1) Artikel 171.2 ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten (se artikel 216.4).
Senaste uppdatering: 26 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy