Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - januari 2021
EPUB 149kPDF 698k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 7 : OPENBAARHEID VAN DE WERKZAAMHEDEN

Artikel 204 : Volledige verslagen (1)

1.   Van de beraadslagingen van elke vergadering wordt een volledig verslag opgesteld in de vorm van een meertalig document waarin alle mondelinge bijdragen in de oorspronkelijke officiële taal worden weergegeven.

2.   Onverminderd zijn andere disciplinaire bevoegdheden, kan de Voorzitter redevoeringen van leden die het woord niet hadden gekregen of die na afloop van de hun toegewezen spreektijd blijven spreken, uit het volledig verslag laten schrappen.

3.   Binnen vijf werkdagen kunnen sprekers correcties aanbrengen op de tekst van hun mondelinge bijdragen. Correcties moeten binnen die termijn aan het secretariaat worden toegezonden.

4.   Het meertalig volledig verslag wordt bekendgemaakt als bijlage bij het Publicatieblad van de Europese Unie en wordt bewaard in het archief van het Parlement.

5.   Een uittreksel uit het volledig verslag wordt op verzoek van een lid in een officiële taal vertaald. Zo nodig wordt voor vertaling op korte termijn gezorgd.

(1) Artikel 204, leden 2, 3 en 5, is van overeenkomstige toepassing op de commissies waar een volledig verslag is opgesteld (zie artikel 216, lid 5).
Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid