Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - ноември 2023 г.
EPUB 184kPDF 903k
Горна част на страницатаСЪДЪРЖАНИЕ
 БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
 СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА
Версия, която ще влезе в сила на 16 юли 2024 г. PDF

СЪДЪРЖАНИЕ
ДяловеIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIII-1XIV   
ПриложенияIIIIIIIVVVIVIIVIII

ДЯЛ I: ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
Горна част на страницатаНапред
ГЛАВА 1: ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Член 1 : 
Европейски парламент

Член 2 : 
Независимост на мандата

Член 3 : 
Проверка на пълномощията

Член 4 : 
Продължителност на мандата на членовете на ЕП

Член 5 : 
Привилегии и имунитети

Член 6 : 
Снемане на имунитет

Член 7 : 
Защита на привилегии и имунитет

Член 8 : 
Спешни действия на председателя за защита на имунитет

Член 9 : 
Процедури, свързани с имунитета

Член 10 : 
Норми за поведение

Член 11 : 
Правила за поведение по отношение на почтеността и прозрачността

Член 12 : 
Вътрешни разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Член 13 : 
Наблюдатели
ГЛАВА 2: ВИСШИ МАНДАТНИ ДЛЪЖНОСТИ В ПАРЛАМЕНТА

Член 14 : 
Временно председателство

Член 15 : 
Кандидатури и общи разпоредби

Член 16 : 
Избор на председател — встъпително слово

Член 17 : 
Избор на заместник-председатели

Член 18 : 
Избор на квестори

Член 19 : 
Срок на висшите мандатни длъжности

Член 20 : 
Свободни места

Член 21 : 
Предсрочно освобождаване
ГЛАВА 3: ОРГАНИ И ФУНКЦИИ

Член 22 : 
Функции на председателя

Член 23 : 
Функции на заместник-председателите

Член 24 : 
Състав на Бюрото

Член 25 : 
Функции на Бюрото

Член 26 : 
Състав на Председателския съвет

Член 27 : 
Функции на Председателския съвет

Член 28 : 
Функции на квесторите

Член 29 : 
Съвет на председателите на комисии

Член 30 : 
Съвет на председателите на делегации

Член 31 : 
Приемственост на функциите в периода на изборите

Член 32 : 
Публичност на решенията на Бюрото и на Председателския съвет
ГЛАВА 4: ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ

Член 33 : 
Учредяване и разпускане на политически групи

Член 34 : 
Дейност и правно положение на политическите групи

Член 35 : 
Интергрупи

Член 35a : 
Неформални обединения

Член 36 : 
Независими членове на ЕП

Член 37 : 
Разпределяне на местата в пленарната зала

ДЯЛ II: ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
Горна част на страницатаНапредНазад
ГЛАВА 1: ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ — ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 38 : 
Годишно планиране

Член 39 : 
Зачитане на основните права

Член 40 : 
Проверка на правното основание

Член 41 : 
Делегиране на законодателни правомощия и предоставяне на изпълнителни правомощия

Член 42 : 
Проверка на финансовата съвместимост

Член 43 : 
Проверка на спазването на принципите на субсидиарност и на пропорционалност

Член 44 : 
Достъп до документи и предоставяне на информация на Парламента

Член 45 : 
Представляване на Парламента на заседанията на Съвета

Член 46 : 
Право на Парламента да представя предложения

Член 47 : 
Искания до Комисията за представяне на предложения

Член 48 : 
Разглеждане на правнообвързващи актове

Член 49 : 
Ускоряване на законодателни процедури

Член 50 : 
Законодателни процедури във връзка с инициативи на институции, различни от Комисията, или на държави членки
ГЛАВА 2: ПРОЦЕДУРИ В КОМИСИЯ

Член 51 : 
Законодателни доклади

Член 52 : 
Опростена процедура

Член 53 : 
Незаконодателни доклади

Член 54 : 
Доклади по собствена инициатива

Член 55 : 
Изготвяне на докладите

Член 56 : 
Становища на комисии

Член 57 : 
Процедура с асоциирани комисии

Член 58 : 
Процедура на съвместни комисии
ГЛАВА 3: ОБИКНОВЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
РАЗДЕЛ 1 — ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

Член 59 : 
Гласуване в Парламента — първо четене

Член 60 : 
Връщане в компетентната комисия за ново разглеждане

Член 61 : 
Повторно сезиране на Парламента

Член 62 : 
Споразумение на първо четене
РАЗДЕЛ 2 — ВТОРО ЧЕТЕНЕ

Член 63 : 
Предаване на позицията на Съвета

Член 64 : 
Удължаване на срокове

Член 65 : 
Процедура на разглеждане в компетентната комисия

Член 66 : 
Внасяне в Парламента

Член 67 : 
Гласуване в Парламента — второ четене

Член 68 : 
Допустимост на измененията в позицията на Съвета

Член 69 : 
Споразумение на второ четене
РАЗДЕЛ 3 — МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ ПО ВРЕМЕ НА ОБИКНОВЕНАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА

Член 70 : 
Общи разпоредби

Член 71 : 
Преговори преди първото четене в Парламента

Член 72 : 
Преговори преди първото четене в Съвета

Член 73 : 
Преговори преди второто четене в Парламента

Член 74 : 
Водене на преговори
РАЗДЕЛ 4 — ПОМИРИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА И ТРЕТО ЧЕТЕНЕ

Член 75 : 
Удължаване на срокове

Член 76 : 
Свикване на Помирителен комитет

Член 77 : 
Делегация в Помирителния комитет

Член 78 : 
Общ проект
РАЗДЕЛ 5 — ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Член 79 : 
Подписване и публикуване на приетите актове
ГЛАВА 4: СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРОЦЕДУРАТА НА КОНСУЛТАЦИЯ

Член 80 : 
Изменено предложение за правнообвързващ акт

Член 81 : 
Позиция на Комисията относно измененията

Член 82 : 
Гласуване в Парламента

Член 83 : 
Предприемане на последващи действия във връзка с позицията на Парламента

Член 84 : 
Повторно сезиране на Парламента
ГЛАВА 5: КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ

Член 85 : 
Обикновена процедура за преразглеждане на Договорите

Член 86 : 
Опростена процедура за преразглеждане на Договорите

Член 87 : 
Договори за присъединяване

Член 88 : 
Оттегляне от Съюза

Член 89 : 
Нарушаване на основни принципи и ценности от страна на държава членка

Член 90 : 
Състав на Парламента

Член 91 : 
Засилено сътрудничество между държавите членки
ГЛАВА 6: БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 92 : 
Многогодишна финансова рамка

Член 93 : 
Годишна бюджетна процедура

Член 94 : 
Позиция на Парламента относно проектобюджета

Член 95 : 
Бюджетно помирение

Член 96 : 
Окончателно приемане на бюджета

Член 97 : 
Режим на временните суми от една дванадесета

Член 98 : 
Изпълнение на бюджета

Член 99 : 
Освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета

Член 100 : 
Други процедури по освобождаване от отговорност

Член 101 : 
Междуинституционално сътрудничество
ГЛАВА 7: ВЪТРЕШНИ БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 102 : 
Бюджетна прогноза на Парламента

Член 103 : 
Процедура, прилагана при съставянето на бюджетната прогноза на Парламента

Член 104 : 
Правомощие за поемане и уреждане на разходи, за одобряване на счетоводния отчет и за освобождаване от отговорност
ГЛАВА 8: ПРОЦЕДУРА НА ОДОБРЕНИЕ

Член 105 : 
Процедура на одобрение
ГЛАВА 9: ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ

Член 106 : 
Процедура за даване на становища относно дерогации по отношение на приемането на еврото

Член106 a : 
Процедура за представяне на позицията на Парламента относно създаването или удължаването на срока на доверителните фондове на Съюза за външни дейности

Член 107 : 
Процедури, свързани със социалния диалог между социалните партньори

Член 108 : 
Процедури, свързани с разглеждането на предвидени доброволни споразумения

Член 109 : 
Кодификация

Член 110 : 
Преработка
ГЛАВА 10: ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 111 : 
Делегирани актове

Член 112 : 
Актове и мерки за изпълнение

Член 113 : 
Разглеждане в рамките на процедурата с асоциирани комисии или на процедурата на съвместни комисии

ДЯЛ III: ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ
Горна част на страницатаНапредНазад
ГЛАВА 1: МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Член 114 : 
Международни споразумения

Член 115 : 
Временно прилагане или спиране на прилагането на международни споразумения или установяване на позицията на Съюза в рамките на орган, създаден с международно споразумение
ГЛАВА 2: ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СЪЮЗА ВЪВ ВЪНШНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

Член 116 : 
Специални представители

Член 117 : 
Представителство в международните отношения
ГЛАВА 3: ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА

Член 118 : 
Препоръки относно външните политики на Съюза

Член 119 : 
Консултации с Парламента и предоставяне на информация на неговото внимание в рамките на общата външна политика и политика на сигурност

Член 120 : 
Нарушаване на правата на човека

ДЯЛ IV: ПРОЗРАЧНОСТ НА РАБОТАТА
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 121 : 
Прозрачност на дейността на Парламента

Член 122 : 
Публичен достъп до документи

Член 123 : 
Достъп до Парламента

ДЯЛ V: ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
Горна част на страницатаНапредНазад
ГЛАВА 1: НАЗНАЧЕНИЯ

Член 124 : 
Избор на председател на Комисията

Член 125 : 
Избор на Комисията

Член 126 : 
Многогодишно планиране

Член 127 : 
Предложение за вот на недоверие на Комисията

Член 128 : 
Назначаване на съдии и генерални адвокати в Съда на Европейския съюз

Член 129 : 
Назначаване на членовете на Сметната палата

Член 130 : 
Назначаване на членовете на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

Член 131 : 
Назначения в органите за икономическо управление
ГЛАВА 2: ИЗЯВЛЕНИЯ

Член 132 : 
Изявления на Комисията, Съвета и Европейския съвет

Член 133 : 
Изявления за обяснение на решения на Комисията

Член 134 : 
Изявления на Сметната палата

Член 135 : 
Изявления на Европейската централна банка
ГЛАВА 3: ПАРЛАМЕНТАРНИ ВЪПРОСИ

Член 136 : 
Въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания

Член 137 : 
Време за въпроси

Член 138 : 
Въпроси с искане за писмен отговор

Член 139 : 
Запитвания с искане за писмен отговор

Член 140 : 
Въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка

Член 141 : 
Въпроси с искане за писмен отговор относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране
ГЛАВА 4: ДОКЛАДИ НА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

Член 142 : 
Годишни доклади и други доклади на други институции или органи
ГЛАВА 5: РЕЗОЛЮЦИИ И ПРЕПОРЪКИ

Член 143 : 
Предложения за резолюции

Член 144 : 
Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава
ГЛАВА 6: КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

Член 145 : 
Консултации с Европейския икономически и социален комитет

Член 146 : 
Консултации с Комитета на регионите

Член 147 : 
Искания, отправени до европейски агенции
ГЛАВА 7: МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Член 148 : 
Междуинституционални споразумения
ГЛАВА 8: СЕЗИРАНЕ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Член 149 : 
Производства пред Съда на Европейския съюз

ДЯЛ VI: ОТНОШЕНИЯ С НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 150 : 
Обмен на информация, контакти и реципрочни улеснения

Член 151 : 
Конференция на парламентарните комисии по европейските въпроси (КОСАК)

Член 152 : 
Конференции на парламентите

ДЯЛ VII: СЕСИИ
Горна част на страницатаНапредНазад
ГЛАВА 1: ПАРЛАМЕНТАРНИ СЕСИИ

Член 153 : 
Парламентарен мандат, сесии, месечни сесии, заседания

Член 154 : 
Свикване на Парламента

Член 155 : 
Място на провеждане на заседанията

Член 156 : 
Присъствие на членовете на ЕП на пленарни заседания
ГЛАВА 2: РЕД НА РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА

Член 157 : 
Проект на дневен ред

Член 158 : 
Приемане и изменение на дневния ред

Член 159 : 
Процедура в пленарната зала без изменения и разисквания

Член 160 : 
Кратко представяне

Член 161 : 
Извънредни разисквания

Член 162 : 
Разискване по актуален въпрос по искане на политическа група

Член 163 : 
Неотложна процедура

Член 164 : 
Общо разискване

Член 165 : 
Срокове
ГЛАВА 3: ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

Член 166 : 
Достъп до пленарната зала

Член 167 : 
Езиков режим

Член 168 : 
Преходна разпоредба

Член 169 : 
Разпространяване на документи

Член 170 : 
Електронна обработка на документи

Член 171 : 
Разпределение на времето за изказвания и списък на ораторите

Член 172 : 
Едноминутни изказвания

Член 173 : 
Лични изявления

Член 174 : 
Предотвратяване на възпрепятстване
ГЛАВА 4: МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА НЕСПАЗВАНЕ НА НОРМИТЕ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕП

Член 175 : 
Незабавни мерки

Член 176 : 
Санкции

Член 177 : 
Вътрешни процедури за обжалване
ГЛАВА 5: КВОРУМ, ИЗМЕНЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

Член 178 : 
Кворум

Член 179 : 
Прагове

Член 180 : 
Внасяне и представяне на изменения

Член 181 : 
Допустимост на измененията

Член 182 : 
Процедура за гласуване

Член 183 : 
Ред за гласуване на изменения

Член 184 : 
Отсяване в комисия на изменения, внесени за пленарно заседание

Член 185 : 
Разделно гласуване

Член 186 : 
Право на глас

Член 187 : 
Гласуване

Член 188 : 
Окончателно гласуване

Член 189 : 
Равен брой гласове

Член 190 : 
Поименно гласуване

Член 191 : 
Тайно гласуване

Член 192 : 
Използване на системата за електронно гласуване

Член 193 : 
Спорове относно гласуването

Член 194 : 
Обяснения на вот
ГЛАВА 6: НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРОЦЕДУРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Член 195 : 
Нарушения на Правилника за дейността

Член 196 : 
Процедурни предложения

Член 197 : 
(заличава се)

Член 198 : 
Връщане за ново разглеждане в комисия

Член 199 : 
Закриване на разискванията

Член 200 : 
Отлагане на разискванията или на гласуването

Член 201 : 
Прекъсване или закриване на заседанието
ГЛАВА 7: ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА

Член 202 : 
Протоколи

Член 203 : 
Приети текстове

Член 204 : 
Пълни стенографски протоколи

Член 205 : 
Аудио-визуални записи на разискванията

ДЯЛ VIII: КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
Горна част на страницатаНапредНазад
ГЛАВА 1: КОМИСИИ

Член 206 : 
Създаване на постоянни комисии

Член 207 : 
Специални комисии

Член 208 : 
Анкетни комисии

Член 209 : 
Състав на комисиите

Член 210 : 
Функции на комисиите

Член 211 : 
Въпроси за компетентността

Член 212 : 
Подкомисии

Член 213 : 
Бюро на комисия

Член 214 : 
Координатори за комисии

Член 215 : 
Докладчици в сянка

Член 216 : 
Заседания на комисиите

Член 217 : 
Протоколи от заседанията на комисиите

Член 218 : 
Гласуване в комисия

Член 219 : 
Разпоредби относно пленарните заседания, приложими за заседанията на комисиите

Член 220 : 
Време за въпроси в комисиите

Член 221 : 
Процедура за извършване от комисиите на справки с поверителна информация по време на заседание на комисия при закрити врати

Член 222 : 
Публични изслушвания и дебати относно граждански инициативи
ГЛАВА 2: МЕЖДУПАРЛАМЕНТАРНИ ДЕЛЕГАЦИИ

Член 223 : 
Създаване и функции на междупарламентарните делегации

Член 224 : 
Съвместни парламентарни комитети

Член 225 : 
Сътрудничество с Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

ДЯЛ IX: ПЕТИЦИИ
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 226 : 
Право на петиция

Член 227 : 
Разглеждане на петициите

Член 228 : 
Констативни посещения

Член 229 : 
Публичност на петициите

Член 230 : 
Гражданска инициатива

ДЯЛ X: ОМБУДСМАН
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 231 : 
Избиране на омбудсмана

Член 232 : 
Дейност на омбудсмана

Член 233 : 
Освобождаване на омбудсмана

ДЯЛ XI: ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ НА ПАРЛАМЕНТА
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 234 : 
Генерален секретариат на Парламента

ДЯЛ XII: ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 235 : 
Правомощия и отговорности, свързани с европейските политически партии и европейските политически фондации

ДЯЛ XIII: ПРИЛАГАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 236 : 
Прилагане на Правилника за дейността

Член 237 : 
Изменение на Правилника за дейността

ДЯЛ XIII а: ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 237а : 
Извънредни мерки

Член 237б : 
Нарушаване на политическия баланс в Парламента

Член 237в : 
Режим на дистанционно участие

Член 237г : 
Провеждане на месечна сесия или заседание на Парламента в отделни заседателни зали

ДЯЛ XIV: РАЗНИ
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 238 : 
Символите на Съюза

Член 239 : 
Интегриране на принципа на равенство между половете

Член 240 : 
Недовършени дела

Член 241 : 
Поправки

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Горна част на страницатаНапредНазад
КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЧТЕНОСТТА И ПРОЗРАЧНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Горна част на страницатаНапредНазад
КОДЕКС ЗА УМЕСТНО ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕХНИТЕ СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ III
Горна част на страницатаНапредНазад
КРИТЕРИИ ЗА ВЪПРОСИТЕ С ИСКАНЕ ЗА ПИСМЕН ОТГОВОР ПО ЧЛЕНОВЕ 138, 140 И 141

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Горна част на страницатаНапредНазад
НАСОКИ И ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗБОРА НА ТЕМИ, КОИТО ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ В ДНЕВНИЯ РЕД НА РАЗИСКВАНИЯТА ПО СЛУЧАИ НА НАРУШЕНИЯ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ДЕМОКРАЦИЯТА И ПРИНЦИПА НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛЕН 144 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ V
Горна част на страницатаНапредНазад
ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Горна част на страницатаНапредНазад
ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

I. : 
Комисия по външни работи

II. : 
Комисия по развитие

III. : 
Комисия по международна търговия

IV. : 
Комисия по бюджети

V. : 
Комисия по бюджетен контрол

VI. : 
Комисия по икономически и парични въпроси

VII. : 
Комисия по заетост и социални въпроси

VIII. : 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

IX. : 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

X. : 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

XI. : 
Комисия по транспорт и туризъм

XII. : 
Комисия по регионално развитие

XIII. : 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони

XIV. : 
Комисия по рибно стопанство

XV. : 
Комисия по култура и образование

XVI. : 
Комисия по правни въпроси

XVII. : 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

XVIII. : 
Комисия по конституционни въпроси

XIX. : 
Комисия по правата на жените и равенството между половете

XX. : 
Комисия по петиции

ПРИЛОЖЕНИЕ VII
Горна част на страницатаНапредНазад
ОДОБРЯВАНЕ НА КОМИСИЯТА И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ, ПОЕТИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗСЛУШВАНИЯТА

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
Горна част на страницатаНазад
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА АКТОВЕТЕ, ПРИЕМАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБИКНОВЕНАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
Последно осъвременяване: 24 октомври 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност