Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Meán Fómhair 2021
EPUB 156kPDF 715k
CLÁR
 NOTA DON LEITHEOIR
 COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

CLÁR
TeidilIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIII-1XIV   
IarscríbhinníIIIIIIIVVVIVIIVIII

TEIDEAL I: FEISIRÍ, COMHLACHTAÍ PARLAIMINTE AGUS GRÚPAÍ POLAITIÚLA
CAIBIDIL 1: FEISIRÍ PHARLAIMINT NA hEORPA

Riail 1 : 
Parlaimint na hEorpa

Riail 2 : 
Sainordú neamhspleáchais

Riail 3 : 
Fíorú na ndintiúr

Riail 4 : 
Téarma oifige na bhFeisirí

Riail 5 : 
Pribhléidí agus díolúintí

Riail 6 : 
Díolúine a tharscaoileadh

Riail 7 : 
Pribhléidí agus díolúine a chosaint

Riail 8 : 
Gníomhaíocht phráinneach ag an Uachtarán chun díolúine a dhearbhú

Riail 9 : 
Nósanna imeachta i leith díolúine

Riail 10 : 
Caighdeáin iompair

Riail 11 : 
Leasanna airgeadais agus clár trédhearcachta na bhFeisirí

Riail 12 : 
Imscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF)

Riail 13 : 
Breathnadóirí
CAIBIDIL 2: OIFIGIGH NA PARLAIMINTE

Riail 14 : 
An Cathaoirleach Sealadach

Riail 15 : 
Ainmniúcháin agus forálacha ginearálta

Riail 16 : 
Toghadh an Uachtaráin – aitheasc tosaigh

Riail 17 : 
Toghadh na Leas-Uachtarán

Riail 18 : 
Toghadh na gCaestóirí

Riail 19 : 
Téarma oifige na nOifigeach

Riail 20 : 
Folúntais

Riail 21 : 
Luath-fhoirceannadh oifige
CAIBIDIL 3: COMHLACHTAÍ AGUS DUALGAIS

Riail 22 : 
Dualgais an Uachtaráin

Riail 23 : 
Dualgais na Leas-Uachtarán

Riail 24 : 
Comhdhéanamh an Bhiúró

Riail 25 : 
Dualgais an Bhiúró

Riail 26 : 
Comhdhéanamh Chomhdháil na nUachtarán

Riail 27 : 
Dualgais Chomhdháil na nUachtarán

Riail 28 : 
Dualgais na gCaestóirí

Riail 29 : 
Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí

Riail 30 : 
Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí

Riail 31 : 
Leanúnachas oifige le linn tréimhse toghcháin

Riail 32 : 
Cuntasacht an Bhiúró agus Chomhdháil na nUachtarán
CAIBIDIL 4: GRÚPAÍ POLAITIÚLA

Riail 33 : 
Grúpaí polaitiúla a bhunú agus a dhíscaoileadh

Riail 34 : 
Gníomhaíochtaí agus staid dhlíthiúil na ngrúpaí polaitiúla

Riail 35 : 
Idirghrúpaí

Riail 36 : 
Feisirí neamhcheangailte

Riail 37 : 
Leithroinnt na suíochán sa Seomra

TEIDEAL II: NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 1: NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA — FORÁLACHA GINEARÁLTA

Riail 38 : 
Cláreagrú bliantúil

Riail 39 : 
Urraim do chearta bunúsacha

Riail 40 : 
An bunús dlí a fhíorú

Riail 41 : 
Cumhachtaí reachtacha a tharmligean agus cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt

Riail 42 : 
Comhréireacht airgeadais a fhíorú

Riail 43 : 
Scrúdú a dhéanamh ar urraim do phrionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta

Riail 44 : 
Rochtain ar dhoiciméid agus faisnéis a sholáthar don Pharlaimint

Riail 45 : 
Ionadaíocht na Parlaiminte i gcruinnithe den Chomhairle

Riail 46 : 
Ceart na Parlaiminte tograí a chur isteach

Riail 47 : 
Iarrataí ar an gCoimisiún chun tograí a chur isteach

Riail 48 : 
Gníomhartha atá ceangailteach ó thaobh dlí a bhreithniú

Riail 49 : 
Luasghéarú na nósanna imeachta reachtacha

Riail 50 : 
Nósanna imeachta reachtacha maidir le tionscnaimh a thagann ó institiúidí seachas an Coimisiún nó ó Bhallstáit
CAIBIDIL 2: AN NÓS IMEACHTA SA CHOISTE

Riail 51 : 
Tuarascálacha reachtacha

Riail 52 : 
Nós imeachta simplithe

Riail 53 : 
Tuarascálacha neamhreachtacha

Riail 54 : 
Tuarascálacha féintionscnaimh

Riail 55 : 
Tuarascálacha a dhréachtú

Riail 56 : 
Tuairimí na gcoistí

Riail 57 : 
Nós imeachta coiste comhlachaithe

Riail 58 : 
Nós imeachta comhchoiste
CAIBIDIL 3: AN GNÁTHNÓS IMEACHTA REACHTACH
ROINN 1 - AN CHÉAD LÉAMH

Riail 59 : 
Vótáil sa Pharlaimint – an chéad léamh

Riail 60 : 
Tarchur ar ais chuig an gcoiste freagrach

Riail 61 : 
Tarchur athnuaite chuig an bParlaimint

Riail 62 : 
Comhaontú ar an gcéad léamh
ROINN 2 - AN DARA LÉAMH

Riail 63 : 
An seasamh ón gComhairle a chur i bhfios

Riail 64 : 
Teorainneacha ama a fhadú

Riail 65 : 
Nós imeachta sa choiste freagrach

Riail 66 : 
Cur faoi bhráid na Parlaiminte

Riail 67 : 
Vótáil sa Pharlaimint – an dara léamh

Riail 68 : 
Inghlacthacht leasuithe ar an seasamh ón gComhairle

Riail 69 : 
Comhaontú ar an dara léamh
ROINN 3 - CAIBIDLÍOCHT IDIRINSTITIÚIDEACH LE LINN AN GHNÁTHNÓS IMEACHTA REACHTAIGH

Riail 70 : 
Forálacha ginearálta

Riail 71 : 
An chaibidlíocht roimh an gcéad léamh sa Pharlaimint

Riail 72 : 
An chaibidlíocht roimh an gcéad léamh sa Chomhairle

Riail 73 : 
An chaibidlíocht roimh an dara léamh sa Pharlaimint

Riail 74 : 
Seoladh na gcaibidlíochtaí
ROINN 4 - IDIR-RÉITEACH AGUS AN TRÍÚ LÉAMH

Riail 75 : 
Teorainneacha ama a fhadú

Riail 76 : 
An Coiste Idir-réitigh a chomóradh

Riail 77 : 
Toscaireacht chuig an gCoiste Idir-réitigh

Riail 78 : 
Téacs comhpháirteach
ROINN 5 - AN NÓS IMEACHTA A THABHAIRT CHUN CRÍCHE

Riail 79 : 
Gníomhartha glactha a shíniú agus a fhoilsiú
CAIBIDIL 4: FORÁLACHA A BHAINEANN GO SONRACH LEIS AN NÓS IMEACHTA COMHAIRLIÚCHÁIN

Riail 80 : 
Togra modhnaithe le haghaidh gníomh atá ceangailteach ó thaobh dlí

Riail 81 : 
Seasamh an Choimisiúin maidir le leasuithe

Riail 82 : 
Vótáil sa Pharlaimint

Riail 83 : 
Obair iardain i ndáil leis an seasamh ón bParlaimint

Riail 84 : 
Tarchur athnuaite chuig an bParlaimint
CAIBIDIL 5: GNÓTHAÍ BUNREACHTÚLA

Riail 85 : 
Gnáth-athbhreithniú ar na Conarthaí

Riail 86 : 
Athbhreithniú simplithe ar na Conarthaí

Riail 87 : 
Conarthaí aontachais

Riail 88 : 
Tarraingt siar ón Aontas

Riail 89 : 
Ballstát do dhéanamh sárú ar phrionsabail bhunúsacha agus luachanna bunúsacha

Riail 90 : 
Comhdhéanamh na Parlaiminte

Riail 91 : 
Comhar feabhsaithe idir Ballstáit
CAIBIDIL 6: NÓSANNA IMEACHTA BUISÉADACHA

Riail 92 : 
An creat airgeadais ilbhliantúil

Riail 93 : 
An nós imeachta buiséadach bliantúil

Riail 94 : 
An seasamh ón bParlaimint maidir leis an dréachtbhuiséad

Riail 95 : 
Idir-réiteach buiséadach

Riail 96 : 
An buiséad a ghlacadh go cinntitheach

Riail 97 : 
Córas na ndóú codanna déag sealadacha

Riail 98 : 
Cur chun feidhme an bhuiséid

Riail 99 : 
Urscaoileadh don Choimisiún i ndáil leis an mbuiséad a chur chun feidhme

Riail 100 : 
Nósanna imeachta eile maidir le hurscaoileadh

Riail 101 : 
Comhar idirinstitiúideach
CAIBIDIL 7: NÓSANNA IMEACHTA BUISÉADACHA INMHEÁNACHA

Riail 102 : 
Meastacháin na Parlaiminte

Riail 103 : 
An nós imeachta atá le cur i bhfeidhm le linn meastacháin na Parlaiminte a tharraingt suas

Riail 104 : 
An chumhacht chun caiteachas a thabhú agus a ghlanadh, chun cuntais a fhormheas agus chun urscaoileadh a dheonú
CAIBIDIL 8: AN NÓS IMEACHTA MAIDIR LE TOILIÚ

Riail 105 : 
An Nós imeachta maidir le toiliú
CAIBIDIL 9: NÓSANNA IMEACHTA EILE

Riail 106 : 
An nós imeachta maidir le tuairimí a thabhairt i dtaca le maoluithe ar ghlacadh an euro

Riail 106 a : 
An nós imeachta chun seasamh na Parlaiminte a sholáthar maidir le cistí iontaobhais de chuid an Aontais do ghníomhaíochtaí seachtracha a bhunú nó a leathnú

Riail 107 : 
Nósanna imeachta a bhaineann le hagallamh idir na comhpháirtithe sóisialta

Riail 108 : 
Nósanna imeachta maidir le comhaontuithe deonacha samhlaithe a ghrinnscrúdú

Riail 109 : 
Códú

Riail 110 : 
Athmhúnlú
CAIBIDIL 10: GNÍOMHARTHA TARMLIGTHE AGUS GNÍOMHARTHA CUR CHUN FEIDHME

Riail 111 : 
Gníomhartha tarmligthe

Riail 112 : 
Gníomhartha agus bearta cur chun feidhme

Riail 113 : 
Breithniú a dhéanamh faoin nós imeachta coiste comhlachaithe nó faoin nós imeachta comhchoiste

TEIDEAL III: CAIDREAMH SEACHTRACH
CAIBIDIL 1: COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

Riail 114 : 
Comhaontuithe idirnáisiúnta

Riail 115 : 
Comhaontuithe idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm go sealadach nó a chur ar fionraí nó seasamh an Aontais a bhunú i gcomhlacht arna chur ar bun le comhaontú idirnáisiúnta
CAIBIDIL 2: IONADAÍOCHT SHEACHTRACH THAR CEANN AN AONTAIS AGUS AN COMHBHEARTAS EACHTRACH AGUS SLÁNDÁLA

Riail 116 : 
Ionadaithe speisialta

Riail 117 : 
Ionadaíocht idirnáisiúnta
CAIBIDIL 3: MOLTAÍ MAIDIR LE GNÍOMHAÍOCHTAÍ SEACHTRACHA AN AONTAIS

Riail 118 : 
Moltaí maidir le beartais sheachtracha an Aontais

Riail 119 : 
Comhairliúchán leis an bParlaimint agus faisnéis a sholáthar don Pharlaimint faoi chuimsiú an chomhbheartais eachtraigh agus slándála

Riail 120 : 
Sárú ar chearta an duine

TEIDEAL IV: TRÉDHEARCACHT GNÓ

Riail 121 : 
Trédhearcacht ghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Riail 122 : 
Rochtain phoiblí ar dhoiciméid

Riail 123 : 
Rochtain ar an bParlaimint

TEIDEAL V: CAIDREAMH LE hINSTITIUIDÍ AGUS LE COMHLACHTAÍ EILE
CAIBIDIL 1: CEAPACHÁIN

Riail 124 : 
Toghadh Uachtarán an Choimisiúin

Riail 125 : 
Toghadh an Choimisiúin

Riail 126 : 
Cláreagrú ilbhliantúil

Riail 127 : 
Tairiscint cáinte i leith an Choimisiúin

Riail 128 : 
Ainmniú na mBreithiúna agus na nAbhcóidí Ginearálta i gCúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Riail 129 : 
Comhaltaí na Cúirte Iniúchóirí a Cheapadh

Riail 130 : 
Comhaltaí Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh a cheapadh

Riail 131 : 
Ceapacháin chuig comhlachtaí rialachais eacnamaíoch
CAIBIDIL 2: RÁITIS

Riail 132 : 
Ráitis ón gCoimisiún, ón gComhairle agus ón gComhairle Eorpach

Riail 133 : 
Ráitis ina mínítear cinntí ón gCoimisiún

Riail 134 : 
Ráitis ón gCúirt Iniúchóirí

Riail 135 : 
Ráitis ón mBanc Ceannais Eorpach
CAIBIDIL 3: CEISTEANNA PARLAIMINTEACHA

Riail 136 : 
Ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht

Riail 137 : 
Tráth na gCeisteanna

Riail 138 : 
Ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn

Riail 139 : 
Trascheisteanna móra i gcomhair freagra i scríbhinn

Riail 140 : 
Ceisteanna arna ndíriú chuig an mBanc Ceannais Eorpach i gcomhair freagra i scríbhinn

Riail 141 : 
Ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus an Sásra Réitigh Aonair
CAIBIDIL 4: TUARASCÁLACHA Ó INSTITIÚIDÍ AGUS Ó CHOMHLACHTAÍ EILE

Riail 142 : 
Tuarascálacha bliantúla agus tuarascálacha eile ó institiúidí nó ó chomhlachtaí eile
CAIBIDIL 5: RÚIN AGUS MOLTAÍ

Riail 143 : 
Tairiscintí i gcomhair rún

Riail 144 : 
Díospóireachtaí ar chásanna a bhaineann le sáruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta
CAIBIDIL 6: DUL I gCOMHAIRLE LE hINSTITIÚIDÍ AGUS LE COMHLACHTAÍ EILE

Riail 145 : 
Dul i gcomhairle le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Riail 146 : 
Dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún

Riail 147 : 
Iarrataí chuig Gníomhaireachtaí Eorpacha
CAIBIDIL 7: COMHAONTUITHE IDIRINSTITIÚIDEACHA

Riail 148 : 
Comhaontuithe idirinstitiúideacha
CAIBIDIL 8: ÁBHAIR ARNA dTARCHUR CHUIG CÚIRT BHREITHIÚNAIS AN AONTAIS EORPAIGH

Riail 149 : 
Imeachtaí os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

TEIDEAL VI: CAIDREAMH LE PARLAIMINTÍ NÁISIÚNTA

Riail 150 : 
Malartú faisnéise, teagmhálacha agus saoráidí cómhalartacha

Riail 151 : 
An Chomhdháil de na Coistí Parlaiminteacha um Ghnóthaí an Aontais (COSAC)

Riail 152 : 
Comhdháil na bParlaimintí

TEIDEAL VII: SEISIÚIN
CAIBIDIL 1: SEISIÚIN NA PARLAIMINTE

Riail 153 : 
Téarma parlaiminteach, seisiúin, páirtseisiúin, suíonna

Riail 154 : 
Comóradh na Parlaiminte

Riail 155 : 
Ionad na suíonna agus na gcruinnithe

Riail 156 : 
Freastal na bhFeisirí ar shuíonna
CAIBIDIL 2: ORD GNÓ NA PARLAIMINTE

Riail 157 : 
Dréachtchlár oibre

Riail 158 : 
An clár oibre a ghlacadh agus a leasú

Riail 159 : 
An nós imeachta sa suí iomlánach gan leasú agus gan díospóireacht

Riail 160 : 
Tíolacadh gairid

Riail 161 : 
Díospóireacht urghnách

Riail 162 : 
Díospóireacht ar cheist cúrsaí reatha arna hiarraidh ag grúpa polaitiúil

Riail 163 : 
An nós imeachta i gcás práinne

Riail 164 : 
Díospóireacht chomhpháirteach

Riail 165 : 
Teorainneacha ama
CAIBIDIL 3: RIALACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE SUÍONNA A SHEOLADH

Riail 166 : 
Rochtain ar an Seomra

Riail 167 : 
Teangacha

Riail 168 : 
Socrú idirthréimhseach

Riail 169 : 
Doiciméid a dháileadh

Riail 170 : 
Láimhseáil leictreonach doiciméad

Riail 171 : 
Leithdháileadh ama labhartha agus liosta na gcainteoirí

Riail 172 : 
Óráidí aon nóiméid amháin

Riail 173 : 
Ráitis phearsanta

Riail 174 : 
Bac a chosc
CAIBIDIL 4: BEARTA A GHLACFAR I gCÁS NACH gCOMHLÍONTAR CAIGHDEÁIN IOMPAIR NA bhFEISIRÍ

Riail 175 : 
Bearta láithreacha

Riail 176 : 
Pionóis

Riail 177 : 
Nósanna imeachta maidir le hachomharc inmheánach
CAIBIDIL 5: CÓRAM, LEASUITHE AGUS VÓTÁIL

Riail 178 : 
Córam

Riail 179 : 
Tairseacha

Riail 180 : 
Leasuithe a chur síos agus a thíolacadh

Riail 181 : 
Inghlacthacht na leasuithe

Riail 182 : 
An nós imeachta vótála

Riail 183 : 
An t-ord ina ndéanfar vótáil ar leasuithe

Riail 184 : 
Coiste do scagadh leasuithe de chuid suí iomlánaigh

Riail 185 : 
Vótáil dheighilte

Riail 186 : 
Ceart chun vóta a chaitheamh

Riail 187 : 
Vótáil

Riail 188 : 
Vótáil chríochnaitheach

Riail 189 : 
Comhionannas vótaí

Riail 190 : 
Vótáil le glaoch rolla

Riail 191 : 
Vótáil le ballóid rúnda

Riail 192 : 
Úsáid a bhaint as córas vótála leictreonach

Riail 193 : 
Díospóidí maidir leis an vótáil

Riail 194 : 
Mínithe ar vótáil
CAIBIDIL 6: POINTÍ OIRD AGUS TAIRISCINTÍ NÓS IMEACHTA

Riail 195 : 
Pointí oird

Riail 196 : 
Tairiscintí nós imeachta

Riail 197 : 
(scriosta)

Riail 198 : 
Tarchur ar ais chuig coiste

Riail 199 : 
Díospóireacht a chríochnú

Riail 200 : 
Díospóireacht nó vótáil a chur ar atráth

Riail 201 : 
An suí a chur ar fionraí nó a chríochnú
CAIBIDIL 7: TAIFEAD POIBLÍ AR NA hIMEACHTAÍ

Riail 202 : 
Miontuairiscí

Riail 203 : 
Téacsanna a ghlactar

Riail 204 : 
Tuarascálacha focal ar fhocal

Riail 205 : 
Taifead closamhairc ar na himeachtaí

TEIDEAL VIII: COISTÍ AGUS TOSCAIREACHTAÍ
CAIBIDIL 1: COISTÍ

Riail 206 : 
Buanchoistí a chur ar bun

Riail 207 : 
Coistí speisialta

Riail 208 : 
Coistí fiosrúcháin

Riail 209 : 
Comhdhéanamh na gcoistí

Riail 210 : 
Dualgais na gcoistí

Riail 211 : 
Ceisteanna inniúlachta

Riail 212 : 
Fochoistí

Riail 213 : 
Biúrónna na gcoistí

Riail 214 : 
Comhordaitheoirí coiste

Riail 215 : 
Scáth-rapóirtéirí

Riail 216 : 
Cruinnithe coiste

Riail 217 : 
Miontuairiscí cruinnithe coiste

Riail 218 : 
Vótáil i gcoiste

Riail 219 : 
Forálacha a bhaineann le suíonna iomlánacha agus is infheidhme i gcoiste

Riail 220 : 
Tráth na gCeisteanna i gcoiste

Riail 221 : 
Nós imeachta do chomhairliúchán coiste i ndáil le faisnéis rúnda i gcruinniú coiste i seomra iata

Riail 222 : 
Éisteachtaí poiblí agus díospóireachtaí maidir leis na tionscnaimh ó na saoránaigh
CAIBIDIL 2: TOSCAIREACHTAÍ IDIRPHARLAIMINTEACHA

Riail 223 : 
Toscaireachtaí idirpharlaiminteacha a chur ar bun agus dualgais na dtoscaireachtaí sin

Riail 224 : 
Coistí parlaiminteacha comhpháirteacha

Riail 225 : 
Comhar le Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa

TEIDEAL IX: ACHAINÍOCHA

Riail 226 : 
Ceart achainí

Riail 227 : 
Achainíocha a scrúdú

Riail 228 : 
Cuairteanna faisnéise

Riail 229 : 
Fógra maidir le hachainíocha

Riail 230 : 
Tionscnamh ó na saoránaigh

TEIDEAL X: OMBUDSMAN

Riail 231 : 
Toghadh an Ombudsman

Riail 232 : 
Gníomhaíochtaí an Ombudsman

Riail 233 : 
An tOmbudsman a chur as oifig

TEIDEAL XI: ARDRÚNAÍOCHT NA PARLAIMINTE

Riail 234 : 
Ardrúnaíocht na Parlaiminte

TEIDEAL XII: CUMHACHTAÍ AGUS FREAGRACHTAÍ A BHAINEANN LE PÁIRTITHE POLAITIÚLA EORPACHA AGUS FONDÚIREACHTAÍ POLAITIÚLA EORPACHA

Riail 235 : 
Cumhachtaí agus freagrachtaí a bhaineann le páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha

TEIDEAL XIII: NA RIALACHA NÓS IMEACHTA A CHUR I bhFEIDHM AGUS A LEASÚ

Riail 236 : 
Na Rialacha Nós Imeachta a chur i bhfeidhm

Riail 237 : 
Na Rialacha Nós Imeachta a Leasú

TEIDEAL XIIIa: IMTHOSCA URGHNÁCHA

Riail 237 a : 
Bearta urghnácha

Riail 237 b : 
Cur isteach ar an gcóimheá pholaitiúil sa Pharlaimint

Riail 237 c : 
Córas rannpháirtíochta cianda

Riail 237 d : 
Páirtseisiún nó suí a thionól i seomraí cruinnithe ar leithligh

TEIDEAL XIV: FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA

Riail 238 : 
Siombailí an Aontais

Riail 239 : 
Príomhshruthú inscne

Riail 240 : 
Gnó gan chríochnú

Riail 241 : 
Ceartúcháin

IARSCRÍBHINN I
CÓD IOMPAIR D’FHEISIRÍ PHARLAIMINT NA HEORPA MAIDIR LE LEASANNA AIRGEADAIS AGUS COINBHLEACHTAÍ LEASA

IARSCRÍBHINN II
CÓD IOMPAIR IOMCHUÍ DO NA FEISIRÍ DE PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS A gCÚRAIMÍ Á bhFEIDHMIÚ ACU

IARSCRÍBHINN III
CRITÉIR MAIDIR LE CEISTEANNA I gCOMHAIR FREAGRA I SCRÍBHINN FAOI RIALACHA 138, 140 AGUS 141

IARSCRÍBHINN IV
TREOIRLÍNTE AGUS PRIONSABAIL GHINEARÁLTA ATÁ LE LEANÚINT NUAIR ATÁ ÁBHAIR Á ROGHNÚ LENA GCUR AR AN GCLÁR OIBRE LE HAGHAIDH DÍOSPÓIREACHT AR CHÁSANNA A BHAINEANN LE SÁRUITHE AR CHEARTA AN DUINE, AR AN DAONLATHAS AGUS AR AN SMACHT REACHTA AGUS DÁ BHFORÁILTEAR FAOI RIAIL 144

IARSCRÍBHINN V
NÓS IMEACHTA MAIDIR LE BREITHNIÚ AGUS GLACADH CINNTÍ CHUN URSCAOILEADH A DHEONÚ

IARSCRÍBHINN VI
CUMHACHTAÍ AGUS FREAGRACHTAÍ NA MBUANCHOISTÍ

I. : 
An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

II. : 
An Coiste um Fhorbairt

III. : 
An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

IV. : 
An Coiste um Buiséid

V. : 
An Coiste um Rialú Buiséadach

VI. : 
An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

VII. : 
An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

VIII. : 
An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

IX. : 
An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

X. : 
An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

XI. : 
An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

XII. : 
An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach

XIII. : 
An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

XIV. : 
An Coiste um Iascach

XV. : 
An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

XVI. : 
An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

XVII. : 
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

XVIII. : 
An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla

XIX. : 
An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne

XX. : 
An Coiste um Achainíocha

IARSCRÍBHINN VII
FORMHEAS AN CHOIMISIÚIN AGUS FAIREACHÁN AR GHEALLTANAIS A RINNEADH I RITH NA N-ÉISTEACHTAÍ

IARSCRÍBHINN VIII
RIACHTANAIS MAIDIR LE DRÉACHTÚ GNÍOMHARTHA ARNA NGLACADH I GCOMHRÉIR LEIS AN NGNÁTHNÓS IMEACHTA REACHTACH
An nuashonrú is déanaí: 26 Lúnasa 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais