Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - November 2023
EPUB 153kPDF 727k
Bovenaan de paginaINHOUD
 BERICHT AAN DE LEZER
 COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

INHOUD
TitelsIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIII-1XIV   
BijlagenIIIIIIIVVVIVIIVIII

TITEL I: LEDEN, ORGANEN VAN HET PARLEMENT EN FRACTIES
Bovenaan de paginaVolgende
HOOFDSTUK 1: LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Artikel 1 : 
Europees Parlement

Artikel 2 : 
Onafhankelijk mandaat

Artikel 3 : 
Onderzoek van de geloofsbrieven

Artikel 4 : 
Duur van het mandaat van de leden

Artikel 5 : 
Voorrechten en immuniteiten

Artikel 6 : 
Opheffing van de immuniteit

Artikel 7 : 
Verdediging van de voorrechten en van de immuniteit

Artikel 8 : 
Dringende maatregelen van de Voorzitter ter bevestiging van de immuniteit

Artikel 9 : 
Immuniteitsprocedures

Artikel 10 : 
Gedragsregels

Artikel 11 : 
Gedragsregels met betrekking tot integriteit en transparantie

Artikel 12 : 
Door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) verrichte interne onderzoeken

Artikel 13 : 
Waarnemers
HOOFDSTUK 2: AMBTSDRAGERS IN HET PARLEMENT

Artikel 14 : 
Voorlopig voorzitterschap

Artikel 15 : 
Voordracht van kandidaten en algemene bepalingen

Artikel 16 : 
Verkiezing van de Voorzitter - Openingstoespraak

Artikel 17 : 
Verkiezing van de ondervoorzitters

Artikel 18 : 
Verkiezing van de quaestoren

Artikel 19 : 
Ambtstermijn van ambtsdragers

Artikel 20 : 
Vacatures

Artikel 21 : 
Voortijdige ambtsbeëindiging
HOOFDSTUK 3: ORGANEN EN TAKEN

Artikel 22 : 
Taken van de Voorzitter

Artikel 23 : 
Taken van de ondervoorzitters

Artikel 24 : 
Samenstelling van het Bureau

Artikel 25 : 
Taken van het Bureau

Artikel 26 : 
Samenstelling van de Conferentie van voorzitters

Artikel 27 : 
Taken van de Conferentie van voorzitters

Artikel 28 : 
Taken van de quaestoren

Artikel 29 : 
Conferentie van commissievoorzitters

Artikel 30 : 
Conferentie van delegatievoorzitters

Artikel 31 : 
Aanblijven tijdens de verkiezingsperiode

Artikel 32 : 
Informatieplicht van het Bureau en de Conferentie van voorzitters
HOOFDSTUK 4: FRACTIES

Artikel 33 : 
Oprichting en ontbinding van fracties

Artikel 34 : 
Activiteiten en rechtspositie van de fracties

Artikel 35 : 
Interfractiewerkgroepen

Artikel 35 bis : 
Niet-officiële groeperingen

Artikel 36 : 
Niet-fractiegebonden leden

Artikel 37 : 
Toewijzing van plaatsen in de vergaderzaal

TITEL II: WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
HOOFDSTUK 1: WETGEVINGSPROCEDURES - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 38 : 
Jaarlijkse programmering

Artikel 39 : 
Eerbiediging van de grondrechten

Artikel 40 : 
Controle van de rechtsgrond

Artikel 41 : 
Delegatie van wetgevingsbevoegdheden en toekenning van uitvoeringsbevoegdheden

Artikel 42 : 
Toetsing van de financiële verenigbaarheid

Artikel 43 : 
Verificatie van de eerbiediging van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid

Artikel 44 : 
Toegang van het Parlement tot documenten en informatieverstrekking aan het Parlement

Artikel 45 : 
Vertegenwoordiging van het Parlement op zittingen van de Raad

Artikel 46 : 
Recht van het Parlement om voorstellen in te dienen

Artikel 47 : 
Verzoeken aan de Commissie om voorstellen in te dienen

Artikel 48 : 
Behandeling van juridisch bindende handelingen

Artikel 49 : 
Versnelling van wetgevingsprocedures

Artikel 50 : 
Wetgevingsprocedures inzake initiatieven van andere instellingen dan de Commissie of van lidstaten
HOOFDSTUK 2: PROCEDURES IN DE COMMISSIES

Artikel 51 : 
Wetgevingsverslagen

Artikel 52 : 
Vereenvoudigde procedure

Artikel 53 : 
Verslagen van niet-wetgevende aard

Artikel 54 : 
Initiatiefverslagen

Artikel 55 : 
Opstelling van verslagen

Artikel 56 : 
Adviezen van commissies

Artikel 57 : 
Procedure met medeverantwoordelijke commissies

Artikel 58 : 
Gezamenlijke commissieprocedure
HOOFDSTUK 3: GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE
AFDELING 1 - EERSTE LEZING

Artikel 59 : 
Stemming ter plenaire vergadering – eerste lezing

Artikel 60 : 
Terugverwijzing naar de bevoegde commissie

Artikel 61 : 
Hernieuwde voorlegging aan het Parlement

Artikel 62 : 
Akkoord in eerste lezing
AFDELING 2 - TWEEDE LEZING

Artikel 63 : 
Mededeling van het standpunt van de Raad

Artikel 64 : 
Verlenging van de termijnen

Artikel 65 : 
Procedure in de bevoegde commissie

Artikel 66 : 
Indiening bij het Parlement

Artikel 67 : 
Stemming in het Parlement – tweede lezing

Artikel 68 : 
Ontvankelijkheid van amendementen op het standpunt van de Raad

Artikel 69 : 
Akkoord in tweede lezing
AFDELING 3 - INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN BIJ DE GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE

Artikel 70 : 
Algemene bepalingen

Artikel 71 : 
Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement

Artikel 72 : 
Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door de Raad

Artikel 73 : 
Onderhandelingen voorafgaand aan de tweede lezing door het Parlement

Artikel 74 : 
Het voeren van onderhandelingen
AFDELING 4 - BEMIDDELING EN DERDE LEZING

Artikel 75 : 
Verlenging van de termijnen

Artikel 76 : 
Bijeenroeping van het bemiddelingscomité

Artikel 77 : 
Delegatie in het bemiddelingscomité

Artikel 78 : 
Gezamenlijke tekst
AFDELING 5 - BEËINDIGING VAN DE PROCEDURE

Artikel 79 : 
Ondertekening en bekendmaking van vastgestelde handelingen
HOOFDSTUK 4: SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE RAADPLEGINGSPROCEDURE

Artikel 80 : 
Gewijzigd voorstel voor een juridisch bindende handeling

Artikel 81 : 
Standpunt van de Commissie ten aanzien van amendementen

Artikel 82 : 
Stemming ter plenaire vergadering

Artikel 83 : 
Follow-up van het standpunt van het Parlement

Artikel 84 : 
Hernieuwde voorlegging aan het Parlement
HOOFDSTUK 5: CONSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN

Artikel 85 : 
Gewone Verdragsherziening

Artikel 86 : 
Vereenvoudigde Verdragsherziening

Artikel 87 : 
Toetredingsverdragen

Artikel 88 : 
Terugtrekking uit de Unie

Artikel 89 : 
Schending van de fundamentele beginselen en waarden door een lidstaat

Artikel 90 : 
Samenstelling van het Parlement

Artikel 91 : 
Nauwere samenwerking tussen lidstaten
HOOFDSTUK 6: BEGROTINGSPROCEDURES

Artikel 92 : 
Meerjarig financieel kader

Artikel 93 : 
Jaarlijkse begrotingsprocedure

Artikel 94 : 
Standpunt van het Parlement over de ontwerpbegroting

Artikel 95 : 
 Begrotingsbemiddeling

Artikel 96 : 
Definitieve vaststelling van de begroting

Artikel 97 : 
Regeling van de voorlopige twaalfden

Artikel 98 : 
Uitvoering van de begroting

Artikel 99 : 
Kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de begroting

Artikel 100 : 
Overige kwijtingsprocedures

Artikel 101 : 
Interinstitutionele samenwerking
HOOFDSTUK 7: INTERNE BEGROTINGSPROCEDURES

Artikel 102 : 
Raming van het Parlement

Artikel 103 : 
Procedure voor de vaststelling van de raming van het Parlement

Artikel 104 : 
Bevoegdheid tot het aangaan van betalingsverplichtingen en het verstrekken van betalingsopdrachten, het goedkeuren van rekeningen en het verlenen van kwijting
HOOFDSTUK 8: GOEDKEURINGSPROCEDURE

Artikel 105 : 
Goedkeuringsprocedure
HOOFDSTUK 9: OVERIGE PROCEDURES

Artikel 106 : 
Procedure voor het uitbrengen van advies inzake derogaties voor de aanneming van de euro

Artikel 106 bis : 
Procedure voor het uitbrengen van het standpunt van het Parlement over de oprichting of verlenging van trustfondsen van de Unie voor extern optreden

Artikel 107 : 
Procedures met betrekking tot de dialoog tussen de sociale partners

Artikel 108 : 
Procedures in verband met onderzoek van beoogde vrijwillige overeenkomsten

Artikel 109 : 
Codificatie

Artikel 110 : 
Herschikking
HOOFDSTUK 10: GEDELEGEERDE HANDELINGEN EN UITVOERINGSHANDELINGEN

Artikel 111 : 
Gedelegeerde handelingen

Artikel 112 : 
Uitvoeringshandelingen en -maatregelen

Artikel 113 : 
Behandeling volgens de procedure met medeverantwoordelijke commissies of de gezamenlijke commissieprocedure

TITEL III: EXTERNE BETREKKINGEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
HOOFDSTUK 1: INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Artikel 114 : 
Internationale overeenkomsten

Artikel 115 : 
Voorlopige toepassing of schorsing van de toepassing van internationale overeenkomsten of bepaling van het standpunt dat namens de Unie wordt ingenomen in een bij een internationale overeenkomst opgericht orgaan.
HOOFDSTUK 2: EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN DE UNIE EN GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS EN VEILIGHEIDSBELEID

Artikel 116 : 
Speciale vertegenwoordigers

Artikel 117 : 
Internationale vertegenwoordiging
HOOFDSTUK 3: AANBEVELINGEN INZAKE HET EXTERNE BELEID VAN DE UNIE

Artikel 118 : 
Aanbevelingen inzake het externe beleid van de Unie

Artikel 119 : 
Raadpleging van en informatieverstrekking aan het Parlement in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Artikel 120 : 
Schending van de mensenrechten

TITEL IV: TRANSPARANTIE VAN DE WERKZAAMHEDEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 121 : 
Transparantie van de werkzaamheden van het Parlement

Artikel 122 : 
Toegang van het publiek tot documenten

Artikel 123 : 
Toegang tot het Parlement

TITEL V: BETREKKINGEN MET DE ANDERE INSTELLINGEN EN ORGANEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
HOOFDSTUK 1: BENOEMINGEN

Artikel 124 : 
Verkiezing van de voorzitter van de Commissie

Artikel 125 : 
Verkiezing van de Commissie

Artikel 126 : 
Meerjarige programmering

Artikel 127 : 
Motie van afkeuring jegens de Commissie

Artikel 128 : 
Benoeming van rechters en advocaten-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie

Artikel 129 : 
Benoeming van de leden van de Rekenkamer

Artikel 130 : 
Benoeming van de directieleden van de Europese Centrale Bank

Artikel 131 : 
Benoemingen in de instanties voor economisch bestuur
HOOFDSTUK 2: VERKLARINGEN

Artikel 132 : 
Verklaringen van Commissie, Raad en Europese Raad

Artikel 133 : 
Verklaringen tot toelichting van Commissiebesluiten

Artikel 134 : 
Verklaringen van de Rekenkamer

Artikel 135 : 
Verklaringen van de Europese Centrale Bank
HOOFDSTUK 3: PARLEMENTAIRE VRAGEN

Artikel 136 : 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat

Artikel 137 : 
Vragenuur

Artikel 138 : 
Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord

Artikel 139 : 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord

Artikel 140 : 
Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Europese Centrale Bank

Artikel 141 : 
Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord betreffende het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme en het Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme
HOOFDSTUK 4: VERSLAGEN VAN ANDERE INSTELLINGEN EN ORGANEN

Artikel 142 : 
Jaarverslagen en andersoortige verslagen van andere instellingen of organen
HOOFDSTUK 5: RESOLUTIES EN AANBEVELINGEN

Artikel 143 : 
Ontwerpresoluties

Artikel 144 : 
Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
HOOFDSTUK 6: RAADPLEGING VAN ANDERE INSTELLINGEN EN ORGANEN

Artikel 145 : 
Raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Artikel 146 : 
Raadpleging van het Comité van de Regio's

Artikel 147 : 
Verzoeken aan Europese agentschappen
HOOFDSTUK 7: INTERINSTITUTIONELE AKKOORDEN

Artikel 148 : 
Interinstitutionele akkoorden
HOOFDSTUK 8: AANHANGIGMAKING BIJ HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

Artikel 149 : 
Procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie

TITEL VI: BETREKKINGEN MET DE NATIONALE PARLEMENTEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 150 : 
Informatie-uitwisseling, wederzijdse contacten en faciliteiten

Artikel 151 : 
Conferentie van de organen van de parlementen die gespecialiseerd zijn in de aangelegenheden van de Unie (COSAC)

Artikel 152 : 
Conferenties van parlementen

TITEL VII: ZITTINGEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
HOOFDSTUK 1: ZITTINGEN VAN HET PARLEMENT

Artikel 153 : 
Zittingsperioden, zittingen, vergaderperioden, plenaire vergaderingen

Artikel 154 : 
Bijeenroeping van het Parlement

Artikel 155 : 
Plaats van de vergaderingen

Artikel 156 : 
Deelneming van leden aan vergaderingen
HOOFDSTUK 2: REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET PARLEMENT

Artikel 157 : 
Ontwerpagenda

Artikel 158 : 
Aanneming en wijziging van de agenda

Artikel 159 : 
Procedure ter plenaire vergadering zonder amendementen en zonder debat

Artikel 160 : 
Korte presentatie

Artikel 161 : 
Buitengewoon debat

Artikel 162 : 
Actualiteitendebat op verzoek van een fractie

Artikel 163 : 
Urgentieprocedure

Artikel 164 : 
Gezamenlijk debat

Artikel 165 : 
Termijnen
HOOFDSTUK 3: ALGEMENE REGELS VOOR HET VERLOOP VAN DE VERGADERINGEN

Artikel 166 : 
Toegang tot de vergaderzaal

Artikel 167 : 
Talen

Artikel 168 : 
Overgangsregeling

Artikel 169 : 
Ronddeling van documenten

Artikel 170 : 
Elektronische verwerking van documenten

Artikel 171 : 
Verdeling van de spreektijd en sprekerslijst

Artikel 172 : 
Redevoeringen van één minuut

Artikel 173 : 
Persoonlijke verklaringen

Artikel 174 : 
Voorkoming van verstoring van procedures
HOOFDSTUK 4: MAATREGELEN IN GEVAL VAN NIET-NALEVING VAN DE GEDRAGSREGELS

Artikel 175 : 
Onmiddellijke maatregelen

Artikel 176 : 
Sancties

Artikel 177 : 
Interne beroepsprocedures
HOOFDSTUK 5: QUORUM, AMENDEMENTEN EN STEMMING

Artikel 178 : 
Quorum

Artikel 179 : 
Drempels

Artikel 180 : 
Indiening en presentatie van amendementen

Artikel 181 : 
Ontvankelijkheid van amendementen

Artikel 182 : 
Stemprocedure

Artikel 183 : 
Volgorde van stemming over amendementen

Artikel 184 : 
Filtering door de commissie van voor de plenaire vergadering ingediende amendementen

Artikel 185 : 
Stemming in onderdelen

Artikel 186 : 
Stemrecht

Artikel 187 : 
Stemming

Artikel 188 : 
Eindstemming

Artikel 189 : 
Staking van stemmen

Artikel 190 : 
Hoofdelijke stemming

Artikel 191 : 
Geheime stemming

Artikel 192 : 
Gebruik van de elektronische steminstallatie

Artikel 193 : 
Betwisting van de stemming

Artikel 194 : 
Stemverklaringen
HOOFDSTUK 6: ORDEPUNTEN EN PROCEDURELE MOTIES

Artikel 195 : 
Ordepunten

Artikel 196 : 
Procedurele moties

Artikel 197 : 
(Schrappen)

Artikel 198 : 
Terugverwijzing naar de commissie

Artikel 199 : 
Sluiting van een debat

Artikel 200 : 
Verdaging van een debat of van een stemming

Artikel 201 : 
Schorsing of sluiting van de vergadering
HOOFDSTUK 7: OPENBAARHEID VAN DE WERKZAAMHEDEN

Artikel 202 : 
Notulen

Artikel 203 : 
Aangenomen teksten

Artikel 204 : 
Volledige verslagen

Artikel 205 : 
Audiovisueel verslag van de beraadslagingen

TITEL VIII: COMMISSIES EN DELEGATIES
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
HOOFDSTUK 1: COMMISSIES

Artikel 206 : 
Instelling van vaste commissies

Artikel 207 : 
Bijzondere commissies

Artikel 208 : 
Enquêtecommissies

Artikel 209 : 
Samenstelling van de commissies

Artikel 210 : 
Taken van de commissies

Artikel 211 : 
Bevoegdheidskwesties

Artikel 212 : 
Subcommissies

Artikel 213 : 
Commissiebureau

Artikel 214 : 
Commissiecoördinatoren

Artikel 215 : 
Schaduwrapporteurs

Artikel 216 : 
Commissievergaderingen

Artikel 217 : 
Notulen van de commissievergaderingen

Artikel 218 : 
Stemming in de commissie

Artikel 219 : 
Bepalingen betreffende de plenaire vergadering die ook van toepassing zijn op de commissievergaderingen

Artikel 220 : 
Vragenuur in de commissies

Artikel 221 : 
Procedure voor de raadpleging door een commissie van vertrouwelijke informatie in een commissievergadering met gesloten deuren

Artikel 222 : 
Openbare hoorzitting en plenair debat naar aanleiding van een burgerinitiatief
HOOFDSTUK 2: INTERPARLEMENTAIRE DELEGATIES

Artikel 223 : 
Instelling en taken van interparlementaire delegaties

Artikel 224 : 
Gemengde parlementaire commissies

Artikel 225 : 
Samenwerking met de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

TITEL IX: VERZOEKSCHRIFTEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 226 : 
Petitierecht

Artikel 227 : 
Behandeling van verzoekschriften

Artikel 228 : 
Onderzoeksmissies

Artikel 229 : 
Bekendmaking van verzoekschriften

Artikel 230 : 
Burgerinitiatief

TITEL X: EUROPESE OMBUDSMAN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 231 : 
Verkiezing van de Europese Ombudsman

Artikel 232 : 
Werkzaamheden van de Ombudsman

Artikel 233 : 
Ontheffing van de Ombudsman van het ambt

TITEL XI: SECRETARIAAT-GENERAAL VAN HET PARLEMENT
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 234 : 
Secretariaat-generaal van het Parlement

TITEL XII: BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT EUROPESE POLITIEKE PARTIJEN EN EUROPESE POLITIEKE STICHTINGEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 235 : 
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

TITEL XIII: TOEPASSING EN WIJZIGING VAN HET REGLEMENT
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 236 : 
Toepassing van het Reglement

Artikel 237 : 
Wijziging van het Reglement

TITEL XIII bis: BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 237 bis : 
Buitengewone maatregelen

Artikel 237 ter : 
Verstoring van het politieke evenwicht in het Parlement

Artikel 237 quater : 
Regeling voor deelname op afstand

Artikel 237 quinquies : 
Organisatie van een vergaderperiode of een plenaire vergadering in afzonderlijke vergaderruimten

TITEL XIV: DIVERSE BEPALINGEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 238 : 
De symbolen van de Unie

Artikel 239 : 
Gendermainstreaming

Artikel 240 : 
Onafgedane zaken

Artikel 241 : 
Rectificaties

BIJLAGE I
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT MET BETREKKING TOT INTEGRITEIT EN TRANSPARANTIE

BIJLAGE II
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
CODE VOOR PASSEND GEDRAG VOOR LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT BIJ DE UITVOERING VAN HUN TAKEN

BIJLAGE III
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
CRITERIA VOOR VRAGEN MET VERZOEK OM SCHRIFTELIJK ANTWOORD OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 138, 140 EN 141

BIJLAGE IV
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
RICHTSNOEREN EN ALGEMENE CRITERIA VOOR DE KEUZE VAN DE ONDERWERPEN DIE MOETEN WORDEN GEPLAATST OP DE AGENDA VOOR HET DEBAT OVER GEVALLEN VAN SCHENDING VAN DE MENSENRECHTEN, DE DEMOCRATIE EN DE RECHTSSTAAT, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 144

BIJLAGE V
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
PROCEDURE VOOR DE BEHANDELING EN AANNEMING VAN BESLUITEN INZAKE DE VERLENING VAN KWIJTING

BIJLAGE VI
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PARLEMENTAIRE COMMISSIES

I. : 
Commissie buitenlandse zaken

II. : 
Commissie ontwikkelingssamenwerking

III. : 
Commissie internationale handel

IV. : 
Begrotingscommissie

V. : 
Commissie begrotingscontrole

VI. : 
Commissie economische en monetaire zaken

VII. : 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

VIII. : 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

IX. : 
Commissie industrie, onderzoek en energie

X. : 
Commissie interne markt en consumentenbescherming

XI. : 
Commissie vervoer en toerisme

XII. : 
Commissie regionale ontwikkeling

XIII. : 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

XIV. : 
Commissie visserij

XV. : 
Commissie cultuur en onderwijs

XVI. : 
Commissie juridische zaken

XVII. : 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

XVIII. : 
Commissie constitutionele zaken

XIX. : 
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

XX. : 
Commissie verzoekschriften

BIJLAGE VII
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
GOEDKEURING VAN DE COMMISSIE EN MONITORING VAN TIJDENS DE HOORZITTINGEN GEDANE TOEZEGGINGEN

BIJLAGE VIII
Bovenaan de paginaVorige
VEREISTEN VOOR DE FORMULERING VAN HANDELINGEN DIE WORDEN VASTGESTELD VOLGENS DE GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE
Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2023Juridische mededeling - Privacybeleid