Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziesiąta kadencja Parlamentu - lipiec 2024
EPUB 160kPDF 1035k
Góra stronySPIS TREŚCI
 UWAGA DLA CZYTELNIKA
 KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

SPIS TREŚCI
TytułyIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXV   
ZałącznikiIIIIIIIVVVIVIIVIII

TYTUŁ I: POSŁOWIE, ORGANY PARLAMENTU, GRUPY POLITYCZNE
Góra stronyNastępny
ROZDZIAŁ 1: POSŁOWIE DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Artykuł 1 : 
Parlament Europejski

Artykuł 2 : 
Niezależność mandatu

Artykuł 3 : 
Weryfikacja mandatów

Artykuł 4 : 
Okres wykonywania mandatu parlamentarnego

Artykuł 5 : 
Przywileje i immunitety

Artykuł 6 : 
Uchylenie immunitetu

Artykuł 7 : 
Korzystanie z przywilejów i immunitetu

Artykuł 8 : 
Działanie Przewodniczącego w trybie pilnym w celu utrzymania immunitetu

Artykuł 9 : 
Procedury dotyczące immunitetu

Artykuł 10 : 
Normy postępowania

Artykuł 11 : 
Zasady postępowania dotyczące uczciwości i przejrzystości

Artykuł 12 : 
Postępowania wewnętrzne Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Artykuł 13 : 
Obserwatorzy
ROZDZIAŁ 2: POSŁOWIE PEŁNIĄCY STANOWISKA W PARLAMENCIE

Artykuł 14 : 
Tymczasowe sprawowanie funkcji Przewodniczącego

Artykuł 15 : 
Kandydatury i przepisy ogólne

Artykuł 16 : 
Wybór Przewodniczącego - przemówienie inauguracyjne

Artykuł 17 : 
Wybór wiceprzewodniczących

Artykuł 18 : 
Wybór kwestorów

Artykuł 19 : 
Kadencje

Artykuł 20 : 
Wakaty

Artykuł 21 : 
Wcześniejsze odwołanie ze stanowiska
ROZDZIAŁ 3: ORGANY I ICH KOMPETENCJE

Artykuł 22 : 
Kompetencje Przewodniczącego

Artykuł 23 : 
Kompetencje wiceprzewodniczących

Artykuł 24 : 
Skład Prezydium

Artykuł 25 : 
Kompetencje Prezydium

Artykuł 26 : 
Skład Konferencji Przewodniczących

Artykuł 27 : 
Kompetencje Konferencji Przewodniczących

Artykuł 28 : 
Kompetencje kwestorów

Artykuł 29 : 
Konferencja Przewodniczących Komisji

Artykuł 30 : 
Konferencja Przewodniczących Delegacji

Artykuł 31 : 
Ciągłość funkcji w okresie wyborczym

Artykuł 32 : 
Jawność prac Prezydium i Konferencji Przewodniczących
ROZDZIAŁ 4: GRUPY POLITYCZNE

Artykuł 33 : 
Ustanawianie i rozwiązywanie grup politycznych

Artykuł 34 : 
Działalność i sytuacja prawna grup politycznych

Artykuł 35 : 
Zespoły międzypartyjne

Artykuł 36 : 
Nieoficjalne grupy lub zespoły

Artykuł 37 : 
Posłowie niezrzeszeni

Artykuł 38 : 
Przydział miejsc na sali posiedzeń

TYTUŁ II: PROCEDURA USTAWODAWCZA, BUDŻETOWA, PROCEDURA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM I INNE PROCEDURY
Góra stronyNastępnyPoprzedni
ROZDZIAŁ 1: PROCEDURY USTAWODAWCZE - PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 39 : 
Programowanie roczne

Artykuł 40 : 
Przestrzeganie praw podstawowych

Artykuł 41 : 
Weryfikacja podstawy prawnej

Artykuł 42 : 
Przekazanie uprawnień ustawodawczych i przyznanie uprawnień wykonawczych

Artykuł 43 : 
Badanie przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności

Artykuł 44 : 
Dostęp do dokumentów i informowanie Parlamentu

Artykuł 45 : 
Reprezentowanie Parlamentu na posiedzeniach Rady

Artykuł 46 : 
Prawo Parlamentu do przedstawiania wniosków

Artykuł 47 : 
Zwrócenie się do Komisji o przedstawienie wniosku

Artykuł 48 : 
Przekazywanie do rozpatrzenia aktów prawnie wiążących i kwestie właściwości

Artykuł 49 : 
Przyspieszenie procedury ustawodawczej

Artykuł 50 : 
Procedury ustawodawcze w sprawie inicjatyw instytucji innych niż Komisja lub inicjatyw państw członkowskich
ROZDZIAŁ 2: PROCEDURY W KOMISJACH

Artykuł 51 : 
Sprawozdania ustawodawcze

Artykuł 52 : 
Procedura uproszczona

Artykuł 53 : 
Sprawozdania nieustawodawcze

Rule 54 : 
Współsprawozdawcy

Artykuł 55 : 
Sprawozdania z własnej inicjatywy

Artykuł 56 : 
Sporządzanie sprawozdań

Artykuł 57 : 
Opinie komisji

Artykuł 58 : 
Ocena budżetowa wniosków dotyczących prawnie wiążących aktów wpływających na budżet

Artykuł 59 : 
Procedura wspólnych posiedzeń komisji
ROZDZIAŁ 3: ZWYKŁA PROCEDURA USTAWODAWCZA
SEKCJA 1 - PIERWSZE CZYTANIE

Artykuł 60 : 
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym – pierwsze czytanie

Artykuł 61 : 
Odesłanie do właściwej komisji

Artykuł 62 : 
Ponowne przekazanie do Parlamentu

Artykuł 63 : 
Porozumienie w pierwszym czytaniu
SEKCJA 2 - DRUGIE CZYTANIE

Artykuł 64 : 
Ogłoszenie stanowiska Rady

Artykuł 65 : 
Przedłużenie terminów

Artykuł 66 : 
Procedura w komisji właściwej

Artykuł 67 : 
Przedkładanie wniosków Parlamentowi

Artykuł 68 : 
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym – drugie czytanie

Artykuł 69 : 
Dopuszczalność poprawek do stanowiska Rady

Artykuł 70 : 
Porozumienie w drugim czytaniu
SEKCJA 3 - NEGOCJACJE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE W ZWYKŁEJ PROCEDURZE USTAWODAWCZEJ

Artykuł 71 : 
Przepisy ogólne

Artykuł 72 : 
Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie

Artykuł 73 : 
Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie

Artykuł 74 : 
Negocjacje przed drugim czytaniem w Parlamencie

Artykuł 75 : 
Przebieg negocjacji
SEKCJA 4 - PROCEDURA POJEDNAWCZA I TRZECIE CZYTANIE

Artykuł 76 : 
Przedłużenie terminów

Artykuł 77 : 
Powołanie komitetu pojednawczego

Artykuł 78 : 
Delegacja do komitetu pojednawczego

Artykuł 79 : 
Wspólny projekt
SEKCJA 5 – KONFLIKT PRZEPISÓW

Artykuł 80 : 
Konflikt przepisów
SEKCJA 6 – ZAMKNIĘCIE PROCEDURY

Artykuł 81 : 
Podpisanie i publikacja przyjętych aktów prawnych
ROZDZIAŁ 4: PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PROCEDURY KONSULTACJI

Artykuł 82 : 
Zmieniony wniosek dotyczący aktu prawnie wiążącego

Artykuł 83 : 
Stanowisko Komisji w sprawie poprawek

Artykuł 84 : 
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym

Artykuł 85 : 
Postępowanie po przyjęciu stanowiska przez Parlament

Artykuł 86 : 
Ponowne przekazanie do Parlamentu
ROZDZIAŁ 5: SPRAWY KONSTYTUCYJNE

Artykuł 87 : 
 Zwykła rewizja traktatu

Artykuł 88 : 
Uproszczona rewizja traktatu

Artykuł 89 : 
Traktaty o przystąpieniu

Artykuł 90 : 
 Wystąpienie z Unii

Artykuł 91 : 
Naruszenie przez państwo członkowskie podstawowych zasad i wartości

Artykuł 92 : 
Skład Parlamentu

Artykuł 93 : 
Wzmocniona współpraca pomiędzy państwami członkowskimi
ROZDZIAŁ 6: PROCEDURY BUDŻETOWE

Artykuł 94 : 
Wieloletnie ramy finansowe

Artykuł 95 : 
Roczna procedura budżetowa

Artykuł 96 : 
Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budżetu

Artykuł 97 : 
Postępowanie pojednawcze w sprawie budżetu

Artykuł 98 : 
Ostateczne przyjęcie budżetu

Artykuł 99 : 
Miesięczne prowizorium budżetowe

Artykuł 100 : 
Wykonanie budżetu

Artykuł 101 : 
Udzielenie Komisji absolutorium z wykonania budżetu

Artykuł 102 : 
Inne procedury udzielania absolutorium

Artykuł 103 : 
Współpraca międzyinstytucjonalna
ROZDZIAŁ 7: WEWNĘTRZNE PROCEDURY BUDŻETOWE

Artykuł 104 : 
Preliminarz budżetowy Parlamentu

Artykuł 105 : 
 Procedura stosowana przy opracowywaniu preliminarza budżetowego Parlamentu

Artykuł 106 : 
Uprawnienia w zakresie ponoszenia i pokrywania wydatków, zatwierdzania sprawozdań finansowych i udzielania absolutorium
ROZDZIAŁ 8: PROCEDURA ZGODY

Artykuł 107 : 
Procedura zgody
ROZDZIAŁ 9: INNE PROCEDURY

Artykuł 108 : 
Procedura wydawania opinii w sprawie odstępstw od przyjęcia euro

Artykuł 109 : 
Procedura przedstawiania stanowiska Parlamentu w sprawie ustanowienia lub przedłużenia stosowania unijnych funduszy powierniczych na rzecz działań zewnętrznych

Artykuł 110 : 
Procedury dotyczące dialogu społecznego

Artykuł 111 : 
Procedury dotyczące rozpatrywania planowanych porozumień dobrowolnych

Artykuł 112 : 
Ujednolicenie

Artykuł 113 : 
Przekształcenie
ROZDZIAŁ 10: Akty delegowane i wykonawcze

Artykuł 114 : 
Akty delegowane

Artykuł 115 : 
Akty i środki wykonawcze

Artykuł 116 : 
Rozpatrywanie w ramach procedury obejmującej wspólne posiedzenia komisji

TYTUŁ III: STOSUNKI ZEWNĘTRZNE
Góra stronyNastępnyPoprzedni
ROZDZIAŁ 1: UMOWY MIĘDZYNARODOWE

Artykuł 117 : 
Umowy międzynarodowe

Artykuł 118 : 
Tymczasowe stosowanie lub zawieszenie umów międzynarodowych lub ustalenie stanowiska Unii w organie utworzonym na mocy umowy międzynarodowej
ROZDZIAŁ 2: REPREZENTOWANIE UNII NA ZEWNĄTRZ ORAZ WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA

Artykuł 119 : 
Specjalni przedstawiciele

Artykuł 120 : 
Reprezentacja na szczeblu międzynarodowym
ROZDZIAŁ 3: ZALECENIA W SPRAWIE DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH UNII

Artykuł 121 : 
Zalecenia w sprawie polityki zewnętrznej Unii

Artykuł 122 : 
Konsultacje z Parlamentem i informowanie Parlamentu w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Artykuł 123 : 
Łamanie praw człowieka

TYTUŁ IV: PRZEJRZYSTOŚĆ PRAC
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 124 : 
Przejrzystość w działalności Parlamentu

Artykuł 125 : 
Publiczny dostęp do dokumentów

Artykuł 126 : 
Wstęp do Parlamentu

Rule 127 : 
Współpraca z komisjami lub w związku ze specjalnymi wysłuchaniami kontrolnymi

TYTUŁ V: STOSUNKI Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ POLITYCZNA
Góra stronyNastępnyPoprzedni
ROZDZIAŁ 1: POWOŁYWANIE NA STANOWISKA

Artykuł 128 : 
Wybór przewodniczącego Komisji

Artykuł 129 : 
Wybór Komisji

Artykuł 130 : 
Programowanie wieloletnie

Artykuł 131 : 
Wotum nieufności dla Komisji

Artykuł 132 : 
Mianowanie sędziów i rzeczników generalnych w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Artykuł 133 : 
Powoływanie członków Trybunału Obrachunkowego

Artykuł 134 : 
Powoływanie członków zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Artykuł 135 : 
Powoływanie członków organów zarządzania gospodarczego
ROZDZIAŁ 2: OŚWIADCZENIA

Artykuł 136 : 
Oświadczenia Komisji, Rady i Rady Europejskiej

Artykuł 137 : 
Wyjaśnienia decyzji Komisji

Artykuł 138 : 
Oświadczenia wyjaśniające zastosowanie art. 122 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jako podstawy prawnej

Artykuł 139 : 
Oświadczenia Trybunału Obrachunkowego

Artykuł 140 : 
Oświadczenia Europejskiego Banku Centralnego
ROZDZIAŁ 3: SPECJALNE WYSŁUCHANIA KONTROLNE I PYTANIA PARLAMENTARNE

Artykuł 141 : 
Specjalne wysłuchania kontrolne

Artykuł 142 : 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty

Artykuł 143 : 
Tura pytań

Artykuł 144 : 
Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

Artykuł 145 : 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi na piśmie

Artykuł 146 : 
Pytania do Europejskiego Banku Centralnego wymagające odpowiedzi na piśmie

Artykuł 147 : 
Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
ROZDZIAŁ 4: SPRAWOZDANIA INNYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW

Artykuł 148 : 
Sprawozdania roczne oraz pozostałe sprawozdania innych instytucji lub organów
ROZDZIAŁ 5: REZOLUCJE I ZALECENIA

Artykuł 149 : 
Projekty rezolucji

Artykuł 150 : 
Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa
ROZDZIAŁ 6: ZASIĘGANIE OPINII INNYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW

Artykuł 151 : 
Zasięganie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Artykuł 152 : 
Zasięganie opinii Komitetu Regionów

Artykuł 153 : 
Wnioski do europejskich agencji
ROZDZIAŁ 7: POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE

Artykuł 154 : 
Porozumienia międzyinstytucjonalne
ROZDZIAŁ 8: WNOSZENIE SKARG DO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Artykuł 155 : 
Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

TYTUŁ VI: STOSUNKI Z PARLAMENTAMI NARODOWYMI
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 156 : 
Wymiana informacji, kontakty i wzajemne udogodnienia

Artykuł 157 : 
Konferencja Komisji Parlamentarnvch do Spraw Unijnych (COSAC)

Artykuł 158 : 
Konferencja parlamentów

TYTUŁ VII: SESJE
Góra stronyNastępnyPoprzedni
ROZDZIAŁ 1: SESJE PARLAMENTU

Artykuł 159 : 
Kadencja Parlamentu, sesje, sesje miesięczne i posiedzenia

Artykuł 160 : 
Zwoływanie Parlamentu

Artykuł 161 : 
Miejsce obrad

Artykuł 162 : 
Uczestnictwo w posiedzeniach
ROZDZIAŁ 2: PORZĄDEK PRAC PARLAMENTU

Artykuł 163 : 
Projekt porządku dziennego

Artykuł 164 : 
Przyjęcie i zmiana porządku dziennego

Artykuł 165 : 
Procedura na posiedzeniu plenarnym bez poprawek i debaty

Artykuł 166 : 
Krótka prezentacja

Artykuł 167 : 
Debaty na temat kwestii będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej – oświadczenia Parlamentu

Artykuł 168 : 
Debata nadzwyczajna

Artykuł 169 : 
Debata na aktualny temat, o której przeprowadzenie wnioskuje grupa polityczna

Artykuł 170 : 
Tryb pilny

Artykuł 171 : 
Debata łączna

Artykuł 172 : 
Terminy
ROZDZIAŁ 3: OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA POSIEDZEŃ

Artykuł 173 : 
Wstęp na salę obrad

Artykuł 174 : 
Języki

Artykuł 175 : 
Przepis przejściowy

Artykuł 176 : 
Doręczanie dokumentów

Artykuł 177 : 
Elektroniczny obieg dokumentów

Artykuł 178 : 
Przydzielanie czasu wystąpień

Artykuł 179 : 
Wystąpienia jednominutowe

Artykuł 180 : 
Oświadczenia osobiste

Artykuł 181 : 
Zapobieganie zakłóceniom obrad
ROZDZIAŁ 4: ŚRODKI STOSOWANE W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA NORM POSTĘPOWANIA

Artykuł 182 : 
Środki natychmiastowe

Artykuł 183 : 
Sankcje

Artykuł 184 : 
Wewnętrzne postępowanie odwoławcze
ROZDZIAŁ 5: KWORUM, POPRAWKI I GŁOSOWANIE

Artykuł 185 : 
Kworum

Artykuł 186 : 
Progi

Artykuł 187 : 
Składanie i przedstawianie poprawek

Artykuł 188 : 
Dopuszczalność poprawek

Artykuł 189 : 
Procedura głosowania

Artykuł 190 : 
Kolejność głosowania nad poprawkami

Artykuł 191 : 
Ograniczanie w komisjach poprawek złożonych na posiedzeniu plenarnym

Artykuł 192 : 
Głosowanie podzielone

Artykuł 193 : 
Prawo do głosowania

Artykuł 194 : 
Głosowanie

Artykuł 195 : 
Głosowanie końcowe

Artykuł 196 : 
Równa liczba głosów

Artykuł 197 : 
Głosowanie imienne

Artykuł 198 : 
Głosowanie tajne

Artykuł 199 : 
Stosowanie elektronicznego systemu głosowania

Artykuł 200 : 
Kwestionowanie ważności głosowania

Artykuł 201 : 
Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
ROZDZIAŁ 6: WNIOSKI W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA REGULAMINU I WYSTĄPIENIA W SPRAWACH PROCEDURALNYCH

Artykuł 202 : 
Wnioski w sprawie przestrzegania Regulaminu

Artykuł 203 : 
Wnioski proceduralne

Artykuł 204 : 
Odesłanie do komisji

Artykuł 205 : 
Zamknięcie debaty

Artykuł 206 : 
Odroczenie debaty lub głosowania

Artykuł 207 : 
Zawieszenie lub zamknięcie posiedzenia
ROZDZIAŁ 7: JAWNOŚĆ PRAC

Artykuł 208 : 
Protokół obrad

Artykuł 209 : 
Teksty przyjęte

Artykuł 210 : 
Pełne sprawozdanie z obrad

Artykuł 211 : 
Audiowizualny zapis obrad

TYTUŁ VIII: KOMISJE I DELEGACJE
Góra stronyNastępnyPoprzedni
ROZDZIAŁ 1: KOMISJE

Artykuł 212 : 
Powoływanie komisji stałych

Artykuł 213 : 
Komisje specjalne

Artykuł 214 : 
Tymczasowe komisje ustawodawcze

Artykuł 215 : 
Komisje śledcze

Artykuł 216 : 
Skład komisji

Artykuł 217 : 
Kompetencje komisji

Artykuł 218 : 
Podkomisje

Artykuł 219 : 
Prezydium komisji

Artykuł 220 : 
Koordynatorzy komisji

Artykuł 221 : 
Kontrsprawozdawcy

Artykuł 222 : 
Posiedzenia komisji

Artykuł 223 : 
Protokoły posiedzeń komisji

Artykuł 224 : 
Głosowanie w komisji

Artykuł 225 : 
Zastosowanie przepisów dotyczących posiedzeń plenarnych do posiedzeń komisji

Artykuł 226 : 
 Tura pytań w komisji

Artykuł 227 : 
Procedura zapoznawania się przez komisję z informacjami poufnymi na posiedzeniu komisji przy drzwiach zamkniętych

Artykuł 228 : 
Wysłuchania publiczne i debaty dotyczące inicjatyw obywatelskich
ROZDZIAŁ 2: DELEGACJE MIĘDZYPARLAMENTARNE

Artykuł 229 : 
Powoływanie i funkcje delegacji międzyparlamentarnych

Artykuł 230 : 
Wspólne komisje parlamentarne

Artykuł 231 : 
Współpraca ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy

TYTUŁ IX: PETYCJE
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 232 : 
Prawo do składania petycji

Artykuł 233 : 
Rozpatrywanie petycji

Artykuł 234 : 
Misje informacyjne

Artykuł 235 : 
Jawność petycji

Artykuł 236 : 
Inicjatywa obywatelska

TYTUŁ X: RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 237 : 
Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich

Artykuł 238 : 
Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich

Artykuł 239 : 
Odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

TYTUŁ XI: SEKRETARIAT PARLAMENTU
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 240 : 
Sekretariat Parlamentu

TYTUŁ XII: UPRAWNIENIA I KOMPETENCJE W ODNIESIENIU DO EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 241 : 
Uprawnienia i kompetencje w odniesieniu do europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

TYTUŁ XIII: STOSOWANIE I ZMIANY REGULAMINU
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 242 : 
Stosowanie Regulaminu

Artykuł 243 : 
Zmiany w Regulaminie

TYTUŁ XIV: SYTUACJE NADZWYCZAJNE
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 244 : 
Środki nadzwyczajne

Artykuł 245 : 
Zakłócenie równowagi politycznej w Parlamencie

Artykuł 246 : 
System zdalnego uczestnictwa

Artykuł 247 : 
Przeprowadzanie sesji miesięcznej lub posiedzenia w oddzielnych salach posiedzeń

TYTUŁ XV: POSTANOWIENIA RÓŻNE
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 248 : 
Symbole Unii

Artykuł 249 : 
Uwzględnienie aspektu płci

Artykuł 250 : 
Sprawy w toku

Artykuł 251 : 
Sprostowanie

ZAŁĄCZNIK I
Góra stronyNastępnyPoprzedni
KODEKS POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DOTYCZĄCY UCZCIWOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI

ZAŁĄCZNIK II
Góra stronyNastępnyPoprzedni
KODEKS WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRZY WYKONYWANIU OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH

ZAŁĄCZNIK III
Góra stronyNastępnyPoprzedni
KRYTERIA ZADAWANIA PYTAŃ WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDZI NA PIŚMIE NA MOCY ART. 144, 146 I 147

ZAŁĄCZNIK IV
Góra stronyNastępnyPoprzedni
WYTYCZNE I OGÓLNE KRYTERIA WYBORU TEMATÓW WPISYWANYCH DO PORZĄDKU DZIENNEGO DEBAT NAD PRZYPADKAMI ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA, ZASAD DEMOKRACJI I PAŃSTWA PRAWA, PRZEWIDZIANYCH W ART. 150

ZAŁĄCZNIK V
Góra stronyNastępnyPoprzedni
PROCEDURA ROZPATRYWANIA I PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM

ZAŁĄCZNIK VI
Góra stronyNastępnyPoprzedni
UPRAWNIENIA STAŁYCH KOMISJI PARLAMENTARNYCH

I. : 
Komisja Spraw Zagranicznych

II. : 
Komisja Rozwoju

III. : 
Komisja Handlu Międzynarodowego

IV. : 
Komisja Budżetowa

V. : 
Komisja Kontroli Budżetowej

VI. : 
Komisja Gospodarcza i Monetarna

VII. : 
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

VIII. : 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

IX. : 
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

X. : 
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

XI. : 
Komisja Transportu i Turystyki

XII. : 
Komisja Rozwoju Regionalnego

XIII. : 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

XIV. : 
Komisja Rybołówstwa

XV. : 
Komisja Kultury i Edukacji

XVI. : 
Komisja Prawna

XVII. : 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

XVIII. : 
Komisja Spraw Konstytucyjnych

XIX. : 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

XX. : 
Komisja Petycji

ZAŁĄCZNIK VII
Góra stronyNastępnyPoprzedni
ZATWIERDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ I MONITOROWANIE ZOBOWIĄZAŃ PODJĘTYCH PODCZAS WYSŁUCHAŃ POTWIERDZAJĄCYCH

ZAŁĄCZNIK VIII
Góra stronyPoprzedni
WYMOGI DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA AKTÓW PRZYJMOWANYCH ZGODNIE ZE ZWYKŁĄ PROCEDURĄ USTAWODAWCZĄ
Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2024Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności