Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - Wrzesień 2021
EPUB 155kPDF 807k
SPIS TREŚCI
 UWAGA DLA CZYTELNIKA
 KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

SPIS TREŚCI
TytułyIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIII-1XIV   
ZałącznikiIIIIIIIVVVIVIIVIII

TYTUŁ I: POSŁOWIE, ORGANY PARLAMENTU, GRUPY POLITYCZNE
ROZDZIAŁ 1: POSŁOWIE DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Artykuł 1 : 
Parlament Europejski

Artykuł 2 : 
Niezależność mandatu

Artykuł 3 : 
Weryfikacja mandatów

Artykuł 4 : 
Okres wykonywania mandatu parlamentarnego

Artykuł 5 : 
Przywileje i immunitety

Artykuł 6 : 
Uchylenie immunitetu

Artykuł 7 : 
Korzystanie z przywilejów i immunitetu

Artykuł 8 : 
Działanie Przewodniczącego w trybie pilnym w celu utrzymania immunitetu

Artykuł 9 : 
Procedury dotyczące immunitetu

Artykuł 10 : 
Normy postępowania

Artykuł 11 : 
Interesy finansowe posłów i rejestr służący przejrzystości

Artykuł 12 : 
Postępowania wewnętrzne Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Artykuł 13 : 
Obserwatorzy
ROZDZIAŁ 2: POSŁOWIE PEŁNIĄCY STANOWISKA W PARLAMENCIE

Artykuł 14 : 
Tymczasowe sprawowanie funkcji Przewodniczącego

Artykuł 15 : 
Kandydatury i przepisy ogólne

Artykuł 16 : 
Wybór Przewodniczącego - przemówienie inauguracyjne

Artykuł 17 : 
Wybór wiceprzewodniczących

Artykuł 18 : 
Wybór kwestorów

Artykuł 19 : 
Kadencje

Artykuł 20 : 
Wakaty

Artykuł 21 : 
Wcześniejsze odwołanie ze stanowiska
ROZDZIAŁ 3: ORGANY I ICH KOMPETENCJE

Artykuł 22 : 
Kompetencje Przewodniczącego

Artykuł 23 : 
Kompetencje wiceprzewodniczących

Artykuł 24 : 
Skład Prezydium

Artykuł 25 : 
Kompetencje Prezydium

Artykuł 26 : 
Skład Konferencji Przewodniczących

Artykuł 27 : 
Kompetencje Konferencji Przewodniczących

Artykuł 28 : 
Kompetencje kwestorów

Artykuł 29 : 
Konferencja Przewodniczących Komisji

Artykuł 30 : 
Konferencja Przewodniczących Delegacji

Artykuł 31 : 
Ciągłość funkcji w okresie wyborczym

Artykuł 32 : 
Jawność prac Prezydium i Konferencji Przewodniczących
ROZDZIAŁ 4: GRUPY POLITYCZNE

Artykuł 33 : 
Ustanawianie i rozwiązywanie grup politycznych

Artykuł 34 : 
Działalność i sytuacja prawna grup politycznych

Artykuł 35 : 
Zespoły międzypartyjne

Artykuł 36 : 
Posłowie niezrzeszeni

Artykuł 37 : 
Przydział miejsc na sali posiedzeń

TYTUŁ II: PROCEDURA USTAWODAWCZA, BUDŻETOWA, PROCEDURA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM I INNE PROCEDURY
ROZDZIAŁ 1: PROCEDURY USTAWODAWCZE - PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 38 : 
Programowanie roczne

Artykuł 39 : 
Przestrzeganie praw podstawowych

Artykuł 40 : 
Weryfikacja podstawy prawnej

Artykuł 41 : 
Przekazanie uprawnień ustawodawczych i przyznanie uprawnień wykonawczych

Artykuł 42 : 
Weryfikacja zgodności finansowej

Artykuł 43 : 
Badanie przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności

Artykuł 44 : 
Dostęp do dokumentów i informowanie Parlamentu

Artykuł 45 : 
Reprezentowanie Parlamentu na posiedzeniach Rady

Artykuł 46 : 
Prawo Parlamentu do przedstawiania wniosków

Artykuł 47 : 
Zwrócenie się do Komisji o przedstawienie wniosku

Artykuł 48 : 
Rozpatrywanie aktów prawnie wiążących

Artykuł 49 : 
Przyspieszenie procedury ustawodawczej

Artykuł 50 : 
Procedury ustawodawcze w sprawie inicjatyw instytucji innych niż Komisja lub inicjatyw państw członkowskich
ROZDZIAŁ 2: PROCEDURY W KOMISJACH

Artykuł 51 : 
Sprawozdania ustawodawcze

Artykuł 52 : 
Procedura uproszczona

Artykuł 53 : 
Sprawozdania nieustawodawcze

Artykuł 54 : 
Sprawozdania z własnej inicjatywy

Artykuł 55 : 
Sporządzanie sprawozdań

Artykuł 56 : 
Opinie komisji

Artykuł 57 : 
Procedura zaangażowanych komisji

Artykuł 58 : 
Procedura wspólnych posiedzeń komisji
ROZDZIAŁ 3: ZWYKŁA PROCEDURA USTAWODAWCZA
SEKCJA 1 - PIERWSZE CZYTANIE

Artykuł 59 : 
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym – pierwsze czytanie

Artykuł 60 : 
Odesłanie do właściwej komisji

Artykuł 61 : 
Ponowne przekazanie do Parlamentu

Artykuł 62 : 
Porozumienie w pierwszym czytaniu
SEKCJA 2 - DRUGIE CZYTANIE

Artykuł 63 : 
Ogłoszenie stanowiska Rady

Artykuł 64 : 
Przedłużenie terminów

Artykuł 65 : 
Procedura w komisji właściwej

Artykuł 66 : 
Przedkładanie wniosków Parlamentowi

Artykuł 67 : 
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym – drugie czytanie

Artykuł 68 : 
Dopuszczalność poprawek do stanowiska Rady

Artykuł 69 : 
Porozumienie w drugim czytaniu
SEKCJA 3 - NEGOCJACJE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE W ZWYKŁEJ PROCEDURZE USTAWODAWCZEJ

Artykuł 70 : 
Przepisy ogólne

Artykuł 71 : 
Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie

Artykuł 72 : 
Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie

Artykuł 73 : 
Negocjacje przed drugim czytaniem w Parlamencie

Artykuł 74 : 
Przebieg negocjacji
SEKCJA 4 - PROCEDURA POJEDNAWCZA I TRZECIE CZYTANIE

Artykuł 75 : 
Przedłużenie terminów

Artykuł 76 : 
Powołanie komitetu pojednawczego

Artykuł 77 : 
Delegacja do komitetu pojednawczego

Artykuł 78 : 
Wspólny projekt
SEKCJA 5 – ZAMKNIĘCIE PROCEDURY

Artykuł 79 : 
Podpisanie i publikacja przyjętych aktów prawnych
ROZDZIAŁ 4: PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PROCEDURY KONSULTACJI

Artykuł 80 : 
Zmieniony wniosek dotyczący aktu prawnie wiążącego

Artykuł 81 : 
Stanowisko Komisji w sprawie poprawek

Artykuł 82 : 
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym

Artykuł 83 : 
Postępowanie po przyjęciu stanowiska przez Parlament

Artykuł 84 : 
Ponowne przekazanie do Parlamentu
ROZDZIAŁ 5: SPRAWY KONSTYTUCYJNE

Artykuł 85 : 
 Zwykła rewizja traktatu

Artykuł 86 : 
Uproszczona rewizja traktatu

Artykuł 87 : 
Traktaty o przystąpieniu

Artykuł 88 : 
 Wystąpienie z Unii

Artykuł 89 : 
Naruszenie przez państwo członkowskie podstawowych zasad i wartości

Artykuł 90 : 
Skład Parlamentu

Artykuł 91 : 
Wzmocniona współpraca pomiędzy państwami członkowskimi
ROZDZIAŁ 6: PROCEDURY BUDŻETOWE

Artykuł 92 : 
Wieloletnie ramy finansowe

Artykuł 93 : 
Roczna procedura budżetowa

Artykuł 94 : 
Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budżetu

Artykuł 95 : 
Postępowanie pojednawcze w sprawie budżetu

Artykuł 96 : 
Ostateczne przyjęcie budżetu

Artykuł 97 : 
Miesięczne prowizorium budżetowe

Artykuł 98 : 
Wykonanie budżetu

Artykuł 99 : 
Udzielenie Komisji absolutorium z wykonania budżetu

Artykuł 100 : 
Inne procedury udzielania absolutorium

Artykuł 101 : 
Współpraca międzyinstytucjonalna
ROZDZIAŁ 7: WEWNĘTRZNE PROCEDURY BUDŻETOWE

Artykuł 102 : 
Preliminarz budżetowy Parlamentu

Artykuł 103 : 
 Procedura stosowana przy opracowywaniu preliminarza budżetowego Parlamentu

Artykuł 104 : 
Uprawnienia w zakresie ponoszenia i pokrywania wydatków, zatwierdzania sprawozdań finansowych i udzielania absolutorium
ROZDZIAŁ 8: PROCEDURA ZGODY

Artykuł 105 : 
Procedura zgody
ROZDZIAŁ 9: INNE PROCEDURY

Artykuł 106 : 
Procedura wydawania opinii w sprawie odstępstw od przyjęcia euro

Artykuł 106a : 
Procedura przedstawiania stanowiska Parlamentu w sprawie ustanowienia lub przedłużenia stosowania unijnych funduszy powierniczych na rzecz działań zewnętrznych

Artykuł 107 : 
Procedury dotyczące dialogu społecznego

Artykuł 108 : 
Procedury dotyczące rozpatrywania planowanych porozumień dobrowolnych

Artykuł 109 : 
Ujednolicenie

Artykuł 110 : 
Przekształcenie
ROZDZIAŁ 10: Akty delegowane i wykonawcze

Artykuł 111 : 
Akty delegowane

Artykuł 112 : 
Akty i środki wykonawcze

Artykuł 113 : 
 Rozpatrywanie w ramach procedury obejmującej zaangażowane komisje lub wspólne posiedzenia komisji

TYTUŁ III: STOSUNKI ZEWNĘTRZNE
ROZDZIAŁ 1: UMOWY MIĘDZYNARODOWE

Artykuł 114 : 
Umowy międzynarodowe

Artykuł 115 : 
Tymczasowe stosowanie lub zawieszenie umów międzynarodowych lub ustalenie stanowiska Unii w organie utworzonym na mocy umowy międzynarodowej
ROZDZIAŁ 2: REPREZENTOWANIE UNII NA ZEWNĄTRZ ORAZ WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA

Artykuł 116 : 
Specjalni przedstawiciele

Artykuł 117 : 
Reprezentacja na szczeblu międzynarodowym
ROZDZIAŁ 3: ZALECENIA W SPRAWIE DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH UNII

Artykuł 118 : 
Zalecenia w sprawie polityki zewnętrznej Unii

Artykuł 119 : 
Konsultacje z Parlamentem i informowanie Parlamentu w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Artykuł 120 : 
Łamanie praw człowieka

TYTUŁ IV: PRZEJRZYSTOŚĆ PRAC

Artykuł 121 : 
Przejrzystość w działalności Parlamentu

Artykuł 122 : 
Publiczny dostęp do dokumentów

Artykuł 123 : 
Wstęp do Parlamentu

TYTUŁ V: STOSUNKI Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI
ROZDZIAŁ 1: POWOŁYWANIE NA STANOWISKA

Artykuł 124 : 
Wybór przewodniczącego Komisji

Artykuł 125 : 
Wybór Komisji

Artykuł 126 : 
Programowanie wieloletnie

Artykuł 127 : 
Wotum nieufności dla Komisji

Artykuł 128 : 
Mianowanie sędziów i rzeczników generalnych w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Artykuł 129 : 
Powoływanie członków Trybunału Obrachunkowego

Artykuł 130 : 
Powoływanie członków zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Artykuł 131 : 
Powoływanie członków organów zarządzania gospodarczego
ROZDZIAŁ 2: OŚWIADCZENIA

Artykuł 132 : 
Oświadczenia Komisji, Rady i Rady Europejskiej

Artykuł 133 : 
Wyjaśnienia decyzji Komisji

Artykuł 134 : 
Oświadczenia Trybunału Obrachunkowego

Artykuł 135 : 
Oświadczenia Europejskiego Banku Centralnego
ROZDZIAŁ 3: PYTANIA PARLAMENTARNE

Artykuł 136 : 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty

Artykuł 137 : 
Tura pytań

Artykuł 138 : 
Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

Artykuł 139 : 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi na piśmie

Artykuł 140 : 
Pytania do Europejskiego Banku Centralnego wymagające odpowiedzi na piśmie

Artykuł 141 : 
Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
ROZDZIAŁ 4: SPRAWOZDANIA INNYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW

Artykuł 142 : 
Sprawozdania roczne oraz pozostałe sprawozdania innych instytucji lub organów
ROZDZIAŁ 5: REZOLUCJE I ZALECENIA

Artykuł 143 : 
Projekty rezolucji

Artykuł 144 : 
Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa
ROZDZIAŁ 6: ZASIĘGANIE OPINII INNYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW

Artykuł 145 : 
Zasięganie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Artykuł 146 : 
Zasięganie opinii Komitetu Regionów

Artykuł 147 : 
Wnioski do europejskich agencji
ROZDZIAŁ 7: POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE

Artykuł 148 : 
Porozumienia międzyinstytucjonalne
ROZDZIAŁ 8: WNOSZENIE SKARG DO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Artykuł 149 : 
Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

TYTUŁ VI: STOSUNKI Z PARLAMENTAMI NARODOWYMI

Artykuł 150 : 
Wymiana informacji, kontakty i wzajemne udogodnienia

Artykuł 151 : 
Konferencja Komisji Parlamentarnvch do Spraw Unijnych (COSAC)

Artykuł 152 : 
Konferencja parlamentów

TYTUŁ VII: SESJE
ROZDZIAŁ 1: SESJE PARLAMENTU

Artykuł 153 : 
Kadencja Parlamentu, sesje, sesje miesięczne i posiedzenia

Artykuł 154 : 
Zwoływanie Parlamentu

Artykuł 155 : 
Miejsce obrad

Artykuł 156 : 
Uczestnictwo w posiedzeniach
ROZDZIAŁ 2: PORZĄDEK PRAC PARLAMENTU

Artykuł 157 : 
Projekt porządku dziennego

Artykuł 158 : 
Przyjęcie i zmiana porządku dziennego

Artykuł 159 : 
Procedura na posiedzeniu plenarnym bez poprawek i debaty

Artykuł 160 : 
Krótka prezentacja

Artykuł 161 : 
Debata nadzwyczajna

Artykuł 162 : 
Debata na aktualny temat, o której przeprowadzenie wnioskuje grupa polityczna

Artykuł 163 : 
Tryb pilny

Artykuł 164 : 
Debata łączna

Artykuł 165 : 
Terminy
ROZDZIAŁ 3: OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA POSIEDZEŃ

Artykuł 166 : 
Wstęp na salę obrad

Artykuł 167 : 
Języki

Artykuł 168 : 
Przepis przejściowy

Artykuł 169 : 
Doręczanie dokumentów

Artykuł 170 : 
Elektroniczny obieg dokumentów

Artykuł 171 : 
Przydzielanie czasu wystąpień oraz lista mówców

Artykuł 172 : 
Wystąpienia jednominutowe

Artykuł 173 : 
Oświadczenia osobiste

Artykuł 174 : 
Zapobieganie zakłóceniom obrad
ROZDZIAŁ 4: ŚRODKI STOSOWANE W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA NORM POSTĘPOWANIA

Artykuł 175 : 
Środki natychmiastowe

Artykuł 176 : 
Sankcje

Artykuł 177 : 
Wewnętrzne postępowanie odwoławcze
ROZDZIAŁ 5: KWORUM, POPRAWKI I GŁOSOWANIE

Artykuł 178 : 
Kworum

Artykuł 179 : 
Progi

Artykuł 180 : 
Składanie i przedstawianie poprawek

Artykuł 181 : 
Dopuszczalność poprawek

Artykuł 182 : 
Procedura głosowania

Artykuł 183 : 
Kolejność głosowania nad poprawkami

Artykuł 184 : 
Ograniczanie w komisjach poprawek złożonych na posiedzeniu plenarnym

Artykuł 185 : 
Głosowanie podzielone

Artykuł 186 : 
Prawo do głosowania

Artykuł 187 : 
Głosowanie

Artykuł 188 : 
Głosowanie końcowe

Artykuł 189 : 
Równa liczba głosów

Artykuł 190 : 
Głosowanie imienne

Artykuł 191 : 
Głosowanie tajne

Artykuł 192 : 
Stosowanie elektronicznego systemu głosowania

Artykuł 193 : 
Kwestionowanie ważności głosowania

Artykuł 194 : 
Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
ROZDZIAŁ 6: WNIOSKI W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA REGULAMINU I WYSTĄPIENIA W SPRAWACH PROCEDURALNYCH

Artykuł 195 : 
Wnioski w sprawie przestrzegania Regulaminu

Artykuł 196 : 
Wnioski proceduralne

Artykuł 197 : 
(skreśla się)

Artykuł 198 : 
Odesłanie do komisji

Artykuł 199 : 
Zamknięcie debaty

Artykuł 200 : 
Odroczenie debaty lub głosowania

Artykuł 201 : 
Zawieszenie lub zamknięcie posiedzenia
ROZDZIAŁ 7: JAWNOŚĆ PRAC

Artykuł 202 : 
Protokół obrad

Artykuł 203 : 
Teksty przyjęte

Artykuł 204 : 
Pełne sprawozdanie z obrad

Artykuł 205 : 
Audiowizualny zapis obrad

TYTUŁ VIII: KOMISJE I DELEGACJE
ROZDZIAŁ 1: KOMISJE

Artykuł 206 : 
Powoływanie komisji stałych

Artykuł 207 : 
Komisje specjalne

Artykuł 208 : 
Komisje śledcze

Artykuł 209 : 
Skład komisji

Artykuł 210 : 
Kompetencje komisji

Artykuł 211 : 
Sprawy dotyczące właściwości

Artykuł 212 : 
Podkomisje

Artykuł 213 : 
Prezydium komisji

Artykuł 214 : 
Koordynatorzy komisji

Artykuł 215 : 
Kontrsprawozdawcy

Artykuł 216 : 
Posiedzenia komisji

Artykuł 217 : 
Protokoły posiedzeń komisji

Artykuł 218 : 
Głosowanie w komisji

Artykuł 219 : 
Zastosowanie przepisów dotyczących posiedzeń plenarnych do posiedzeń komisji

Artykuł 220 : 
 Tura pytań w komisji

Artykuł 221 : 
Procedura zapoznawania się przez komisję z informacjami poufnymi na posiedzeniu komisji przy drzwiach zamkniętych

Artykuł 222 : 
Wysłuchania publiczne i debaty dotyczące inicjatyw obywatelskich
ROZDZIAŁ 2: DELEGACJE MIĘDZYPARLAMENTARNE

Artykuł 223 : 
Powoływanie i funkcje delegacji międzyparlamentarnych

Artykuł 224 : 
Wspólne komisje parlamentarne

Artykuł 225 : 
Współpraca ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy

TYTUŁ IX: PETYCJE

Artykuł 226 : 
Prawo do składania petycji

Artykuł 227 : 
Rozpatrywanie petycji

Artykuł 228 : 
Misje informacyjne

Artykuł 229 : 
Jawność petycji

Artykuł 230 : 
Inicjatywa obywatelska

TYTUŁ X: RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Artykuł 231 : 
Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich

Artykuł 232 : 
Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich

Artykuł 233 : 
Odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

TYTUŁ XI: SEKRETARIAT PARLAMENTU

Artykuł 234 : 
Sekretariat Parlamentu

TYTUŁ XII: UPRAWNIENIA I KOMPETENCJE W ODNIESIENIU DO EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH

Artykuł 235 : 
Uprawnienia i kompetencje w odniesieniu do europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

TYTUŁ XIII: STOSOWANIE I ZMIANY REGULAMINU

Artykuł 236 : 
Stosowanie Regulaminu

Artykuł 237 : 
Zmiany w Regulaminie

TYTUŁ XIIIa: SYTUACJE NADZWYCZAJNE

Artykuł 237a : 
Środki nadzwyczajne

Artykuł 237b : 
Zakłócenie równowagi politycznej w Parlamencie

Artykuł 237c : 
System zdalnego uczestnictwa

Artykuł 237d : 
Przeprowadzanie sesji miesięcznej lub posiedzenia w oddzielnych salach posiedzeń

TYTUŁ XIV: POSTANOWIENIA RÓŻNE

Artykuł 238 : 
Symbole Unii

Artykuł 239 : 
Uwzględnienie aspektu płci

Artykuł 240 : 
Sprawy w toku

Artykuł 241 : 
Sprostowanie

ZAŁĄCZNIK I
KODEKS POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW

ZAŁĄCZNIK II
KODEKS WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRZY WYKONYWANIU OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH

ZAŁĄCZNIK III
KRYTERIA ZADAWANIA PYTAŃ WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDZI NA PIŚMIE NA MOCY ART. 138, 140 I 141

ZAŁĄCZNIK IV
WYTYCZNE I OGÓLNE KRYTERIA WYBORU TEMATÓW WPISYWANYCH DO PORZĄDKU DZIENNEGO DEBAT NAD PRZYPADKAMI ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA, ZASAD DEMOKRACJI I PAŃSTWA PRAWA, PRZEWIDZIANYCH W ART. 144

ZAŁĄCZNIK V
PROCEDURA ROZPATRYWANIA I PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM

ZAŁĄCZNIK VI
UPRAWNIENIA STAŁYCH KOMISJI PARLAMENTARNYCH

I. : 
Komisja Spraw Zagranicznych

II. : 
Komisja Rozwoju

III. : 
Komisja Handlu Międzynarodowego

IV. : 
Komisja Budżetowa

V. : 
Komisja Kontroli Budżetowej

VI. : 
Komisja Gospodarcza i Monetarna

VII. : 
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

VIII. : 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

IX. : 
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

X. : 
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

XI. : 
Komisja Transportu i Turystyki

XII. : 
Komisja Rozwoju Regionalnego

XIII. : 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

XIV. : 
Komisja Rybołówstwa

XV. : 
Komisja Kultury i Edukacji

XVI. : 
Komisja Prawna

XVII. : 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

XVIII. : 
Komisja Spraw Konstytucyjnych

XIX. : 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

XX. : 
Komisja Petycji

ZAŁĄCZNIK VII
ZATWIERDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ I MONITOROWANIE ZOBOWIĄZAŃ PODJĘTYCH PODCZAS WYSŁUCHAŃ

ZAŁĄCZNIK VIII
WYMOGI DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA AKTÓW PRZYJMOWANYCH ZGODNIE ZE ZWYKŁĄ PROCEDURĄ USTAWODAWCZĄ
Ostatnia aktualizacja: 26 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności