Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - lipiec 2022
EPUB 156kPDF 806k
Góra stronySPIS TREŚCI
 UWAGA DLA CZYTELNIKA
 KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

SPIS TREŚCI
TytułyIIIIIVVVIVIIIIXXXIXIIXIIIXIII-1XIV   
ZałącznikiIIIIIIIVVVIVIIVIII

TYTUŁ I: POSŁOWIE, ORGANY PARLAMENTU, GRUPY POLITYCZNE
Góra stronyNastępny
ROZDZIAŁ 1: POSŁOWIE DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Artykuł 1 : 
Parlament Europejski

Artykuł 2 : 
Niezależność mandatu

Artykuł 3 : 
Weryfikacja mandatów

Artykuł 4 : 
Okres wykonywania mandatu parlamentarnego

Artykuł 5 : 
Przywileje i immunitety

Artykuł 6 : 
Uchylenie immunitetu

Artykuł 7 : 
Korzystanie z przywilejów i immunitetu

Artykuł 8 : 
Działanie Przewodniczącego w trybie pilnym w celu utrzymania immunitetu

Artykuł 9 : 
Procedury dotyczące immunitetu

Artykuł 10 : 
Normy postępowania

Artykuł 11 : 
Interesy finansowe posłów i rejestr służący przejrzystości

Artykuł 12 : 
Postępowania wewnętrzne Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Artykuł 13 : 
Obserwatorzy
ROZDZIAŁ 2: POSŁOWIE PEŁNIĄCY STANOWISKA W PARLAMENCIE

Artykuł 14 : 
Tymczasowe sprawowanie funkcji Przewodniczącego

Artykuł 15 : 
Kandydatury i przepisy ogólne

Artykuł 16 : 
Wybór Przewodniczącego - przemówienie inauguracyjne

Artykuł 17 : 
Wybór wiceprzewodniczących

Artykuł 18 : 
Wybór kwestorów

Artykuł 19 : 
Kadencje

Artykuł 20 : 
Wakaty

Artykuł 21 : 
Wcześniejsze odwołanie ze stanowiska
ROZDZIAŁ 3: ORGANY I ICH KOMPETENCJE

Artykuł 22 : 
Kompetencje Przewodniczącego

Artykuł 23 : 
Kompetencje wiceprzewodniczących

Artykuł 24 : 
Skład Prezydium

Artykuł 25 : 
Kompetencje Prezydium

Artykuł 26 : 
Skład Konferencji Przewodniczących

Artykuł 27 : 
Kompetencje Konferencji Przewodniczących

Artykuł 28 : 
Kompetencje kwestorów

Artykuł 29 : 
Konferencja Przewodniczących Komisji

Artykuł 30 : 
Konferencja Przewodniczących Delegacji

Artykuł 31 : 
Ciągłość funkcji w okresie wyborczym

Artykuł 32 : 
Jawność prac Prezydium i Konferencji Przewodniczących
ROZDZIAŁ 4: GRUPY POLITYCZNE

Artykuł 33 : 
Ustanawianie i rozwiązywanie grup politycznych

Artykuł 34 : 
Działalność i sytuacja prawna grup politycznych

Artykuł 35 : 
Zespoły międzypartyjne

Artykuł 36 : 
Posłowie niezrzeszeni

Artykuł 37 : 
Przydział miejsc na sali posiedzeń

TYTUŁ III: STOSUNKI ZEWNĘTRZNE
Góra stronyNastępnyPoprzedni
ROZDZIAŁ 1: UMOWY MIĘDZYNARODOWE

Artykuł 114 : 
Umowy międzynarodowe

Artykuł 115 : 
Tymczasowe stosowanie lub zawieszenie umów międzynarodowych lub ustalenie stanowiska Unii w organie utworzonym na mocy umowy międzynarodowej
ROZDZIAŁ 2: REPREZENTOWANIE UNII NA ZEWNĄTRZ ORAZ WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA

Artykuł 116 : 
Specjalni przedstawiciele

Artykuł 117 : 
Reprezentacja na szczeblu międzynarodowym
ROZDZIAŁ 3: ZALECENIA W SPRAWIE DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH UNII

Artykuł 118 : 
Zalecenia w sprawie polityki zewnętrznej Unii

Artykuł 119 : 
Konsultacje z Parlamentem i informowanie Parlamentu w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Artykuł 120 : 
Łamanie praw człowieka

TYTUŁ IV: PRZEJRZYSTOŚĆ PRAC
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 121 : 
Przejrzystość w działalności Parlamentu

Artykuł 122 : 
Publiczny dostęp do dokumentów

Artykuł 123 : 
Wstęp do Parlamentu

TYTUŁ V: STOSUNKI Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI
Góra stronyNastępnyPoprzedni
ROZDZIAŁ 1: POWOŁYWANIE NA STANOWISKA

Artykuł 124 : 
Wybór przewodniczącego Komisji

Artykuł 125 : 
Wybór Komisji

Artykuł 126 : 
Programowanie wieloletnie

Artykuł 127 : 
Wotum nieufności dla Komisji

Artykuł 128 : 
Mianowanie sędziów i rzeczników generalnych w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Artykuł 129 : 
Powoływanie członków Trybunału Obrachunkowego

Artykuł 130 : 
Powoływanie członków zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Artykuł 131 : 
Powoływanie członków organów zarządzania gospodarczego
ROZDZIAŁ 2: OŚWIADCZENIA

Artykuł 132 : 
Oświadczenia Komisji, Rady i Rady Europejskiej

Artykuł 133 : 
Wyjaśnienia decyzji Komisji

Artykuł 134 : 
Oświadczenia Trybunału Obrachunkowego

Artykuł 135 : 
Oświadczenia Europejskiego Banku Centralnego
ROZDZIAŁ 3: PYTANIA PARLAMENTARNE

Artykuł 136 : 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty

Artykuł 137 : 
Tura pytań

Artykuł 138 : 
Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

Artykuł 139 : 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi na piśmie

Artykuł 140 : 
Pytania do Europejskiego Banku Centralnego wymagające odpowiedzi na piśmie

Artykuł 141 : 
Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
ROZDZIAŁ 4: SPRAWOZDANIA INNYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW

Artykuł 142 : 
Sprawozdania roczne oraz pozostałe sprawozdania innych instytucji lub organów
ROZDZIAŁ 5: REZOLUCJE I ZALECENIA

Artykuł 143 : 
Projekty rezolucji

Artykuł 144 : 
Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa
ROZDZIAŁ 6: ZASIĘGANIE OPINII INNYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW

Artykuł 145 : 
Zasięganie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Artykuł 146 : 
Zasięganie opinii Komitetu Regionów

Artykuł 147 : 
Wnioski do europejskich agencji
ROZDZIAŁ 7: POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE

Artykuł 148 : 
Porozumienia międzyinstytucjonalne
ROZDZIAŁ 8: WNOSZENIE SKARG DO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Artykuł 149 : 
Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

TYTUŁ VI: STOSUNKI Z PARLAMENTAMI NARODOWYMI
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 150 : 
Wymiana informacji, kontakty i wzajemne udogodnienia

Artykuł 151 : 
Konferencja Komisji Parlamentarnvch do Spraw Unijnych (COSAC)

Artykuł 152 : 
Konferencja parlamentów

TYTUŁ VIII: KOMISJE I DELEGACJE
Góra stronyNastępnyPoprzedni
ROZDZIAŁ 1: KOMISJE

Artykuł 206 : 
Powoływanie komisji stałych

Artykuł 207 : 
Komisje specjalne

Artykuł 208 : 
Komisje śledcze

Artykuł 209 : 
Skład komisji

Artykuł 210 : 
Kompetencje komisji

Artykuł 211 : 
Sprawy dotyczące właściwości

Artykuł 212 : 
Podkomisje

Artykuł 213 : 
Prezydium komisji

Artykuł 214 : 
Koordynatorzy komisji

Artykuł 215 : 
Kontrsprawozdawcy

Artykuł 216 : 
Posiedzenia komisji

Artykuł 217 : 
Protokoły posiedzeń komisji

Artykuł 218 : 
Głosowanie w komisji

Artykuł 219 : 
Zastosowanie przepisów dotyczących posiedzeń plenarnych do posiedzeń komisji

Artykuł 220 : 
 Tura pytań w komisji

Artykuł 221 : 
Procedura zapoznawania się przez komisję z informacjami poufnymi na posiedzeniu komisji przy drzwiach zamkniętych

Artykuł 222 : 
Wysłuchania publiczne i debaty dotyczące inicjatyw obywatelskich
ROZDZIAŁ 2: DELEGACJE MIĘDZYPARLAMENTARNE

Artykuł 223 : 
Powoływanie i funkcje delegacji międzyparlamentarnych

Artykuł 224 : 
Wspólne komisje parlamentarne

Artykuł 225 : 
Współpraca ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy

TYTUŁ IX: PETYCJE
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 226 : 
Prawo do składania petycji

Artykuł 227 : 
Rozpatrywanie petycji

Artykuł 228 : 
Misje informacyjne

Artykuł 229 : 
Jawność petycji

Artykuł 230 : 
Inicjatywa obywatelska

TYTUŁ X: RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 231 : 
Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich

Artykuł 232 : 
Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich

Artykuł 233 : 
Odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

TYTUŁ XI: SEKRETARIAT PARLAMENTU
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 234 : 
Sekretariat Parlamentu

TYTUŁ XII: UPRAWNIENIA I KOMPETENCJE W ODNIESIENIU DO EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 235 : 
Uprawnienia i kompetencje w odniesieniu do europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

TYTUŁ XIII: STOSOWANIE I ZMIANY REGULAMINU
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 236 : 
Stosowanie Regulaminu

Artykuł 237 : 
Zmiany w Regulaminie

TYTUŁ XIIIa: SYTUACJE NADZWYCZAJNE
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 237a : 
Środki nadzwyczajne

Artykuł 237b : 
Zakłócenie równowagi politycznej w Parlamencie

Artykuł 237c : 
System zdalnego uczestnictwa

Artykuł 237d : 
Przeprowadzanie sesji miesięcznej lub posiedzenia w oddzielnych salach posiedzeń

TYTUŁ XIV: POSTANOWIENIA RÓŻNE
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 238 : 
Symbole Unii

Artykuł 239 : 
Uwzględnienie aspektu płci

Artykuł 240 : 
Sprawy w toku

Artykuł 241 : 
Sprostowanie

ZAŁĄCZNIK I
Góra stronyNastępnyPoprzedni
KODEKS POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW

ZAŁĄCZNIK II
Góra stronyNastępnyPoprzedni
KODEKS WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRZY WYKONYWANIU OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH

ZAŁĄCZNIK III
Góra stronyNastępnyPoprzedni
KRYTERIA ZADAWANIA PYTAŃ WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDZI NA PIŚMIE NA MOCY ART. 138, 140 I 141

ZAŁĄCZNIK IV
Góra stronyNastępnyPoprzedni
WYTYCZNE I OGÓLNE KRYTERIA WYBORU TEMATÓW WPISYWANYCH DO PORZĄDKU DZIENNEGO DEBAT NAD PRZYPADKAMI ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA, ZASAD DEMOKRACJI I PAŃSTWA PRAWA, PRZEWIDZIANYCH W ART. 144

ZAŁĄCZNIK V
Góra stronyNastępnyPoprzedni
PROCEDURA ROZPATRYWANIA I PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM

ZAŁĄCZNIK VI
Góra stronyNastępnyPoprzedni
UPRAWNIENIA STAŁYCH KOMISJI PARLAMENTARNYCH

I. : 
Komisja Spraw Zagranicznych

II. : 
Komisja Rozwoju

III. : 
Komisja Handlu Międzynarodowego

IV. : 
Komisja Budżetowa

V. : 
Komisja Kontroli Budżetowej

VI. : 
Komisja Gospodarcza i Monetarna

VII. : 
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

VIII. : 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

IX. : 
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

X. : 
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

XI. : 
Komisja Transportu i Turystyki

XII. : 
Komisja Rozwoju Regionalnego

XIII. : 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

XIV. : 
Komisja Rybołówstwa

XV. : 
Komisja Kultury i Edukacji

XVI. : 
Komisja Prawna

XVII. : 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

XVIII. : 
Komisja Spraw Konstytucyjnych

XIX. : 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

XX. : 
Komisja Petycji

ZAŁĄCZNIK VII
Góra stronyNastępnyPoprzedni
ZATWIERDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ I MONITOROWANIE ZOBOWIĄZAŃ PODJĘTYCH PODCZAS WYSŁUCHAŃ

ZAŁĄCZNIK VIII
Góra stronyPoprzedni
WYMOGI DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA AKTÓW PRZYJMOWANYCH ZGODNIE ZE ZWYKŁĄ PROCEDURĄ USTAWODAWCZĄ
Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności