Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - november 2023
EPUB 155kPDF 739k
Horná časť stránkyOBSAH
 POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
 SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

OBSAH
HlavyIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIII-1XIV   
PrílohyIIIIIIIVVVIVIIVIII

HLAVA I: POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
Horná časť stránkyNasledujúci
KAPITOLA 1: POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Článok 1 : 
Európsky parlament

Článok 2 : 
Nezávislosť mandátu

Článok 3 : 
Preskúmanie osvedčení o zvolení

Článok 4 : 
Trvanie poslaneckého mandátu

Článok 5 : 
Výsady a imunity

Článok 6 : 
Zbavenie imunity

Článok 7 : 
Ochrana výsad a imunity

Článok 8 : 
Naliehavé opatrenie predsedu Parlamentu v záujme potvrdenia imunity

Článok 9 : 
Imunitné konanie

Článok 10 : 
Pravidlá správania

Článok 11 : 
Pravidlá správania týkajúce sa integrity a transparentnosti

Článok 12 : 
Vnútorné vyšetrovania vedené Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)

Článok 13 : 
Pozorovatelia
KAPITOLA 2: DRŽITELIA NAJVYŠŠÍCH FUNKCIÍ V PARLAMENTE

Článok 14 : 
Dočasný predseda

Článok 15 : 
Navrhovanie kandidátov a všeobecné ustanovenia

Článok 16 : 
Voľba predsedu Parlamentu – otvárací prejav

Článok 17 : 
Voľba podpredsedov Parlamentu

Článok 18 : 
Voľba kvestorov

Článok 19 : 
Funkčné obdobie držiteľov najvyšších funkcií

Článok 20 : 
Uvoľnené funkcie

Článok 21 : 
Predčasné ukončenie výkonu funkcie
KAPITOLA 3: ORGÁNY A ICH PÔSOBNOSŤ

Článok 22 : 
Pôsobnosť predsedu Parlamentu

Článok 23 : 
Pôsobnosť podpredsedov Parlamentu

Článok 24 : 
Zloženie Predsedníctva

Článok 25 : 
Pôsobnosť Predsedníctva

Článok 26 : 
Zloženie Konferencie predsedov

Článok 27 : 
Pôsobnosť Konferencie predsedov

Článok 28 : 
Pôsobnosť kvestorov

Článok 29 : 
Konferencia predsedov výborov

Článok 30 : 
Konferencia predsedov delegácií

Článok 31 : 
Kontinuita funkcie počas obdobia volieb

Článok 32 : 
Informačná povinnosť Predsedníctva a Konferencie predsedov
KAPITOLA 4: POLITICKÉ SKUPINY

Článok 33 : 
Ustanovenie a rozpustenie politických skupín

Článok 34 : 
Činnosť a právne postavenie politických skupín

Článok 35 : 
Medziskupiny

Článok 35a : 
Neoficiálne zoskupenia

Článok 36 : 
Nezaradení poslanci

Článok 37 : 
Zasadací poriadok v rokovacej sále

HLAVA II: LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
KAPITOLA 1: LEGISLATÍVNE POSTUPY - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 38 : 
Ročné plánovanie

Článok 39 : 
Dodržiavanie základných práv

Článok 40 : 
Overovanie právneho základu

Článok 41 : 
Delegovanie legislatívnej právomoci a prenesenie vykonávacej právomoci

Článok 42 : 
Overovanie zlučiteľnosti z finančného hľadiska

Článok 43 : 
Posudzovanie dodržiavania zásad subsidiarity a proporcionality

Článok 44 : 
Prístup k dokumentom a poskytovanie informácií Parlamentu

Článok 45 : 
Zastúpenie Parlamentu na zasadaniach Rady

Článok 46 : 
Právo Parlamentu predkladať návrhy

Článok 47 : 
Žiadosti o predloženie návrhov adresované Komisii

Článok 48 : 
Posudzovanie právne záväzných aktov

Článok 49 : 
Urýchlenie legislatívnych postupov

Článok 50 : 
Legislatívne postupy týkajúce sa iniciatív pochádzajúcich od iných inštitúcií než Komisie alebo z členských štátov
KAPITOLA 2: POSTUP VO VÝBORE

Článok 51 : 
Legislatívne správy

Článok 52 : 
Zjednodušený postup

Článok 53 : 
Nelegislatívne správy

Článok 54 : 
Iniciatívne správy

Článok 55 : 
Vypracovanie správ

Článok 56 : 
Stanoviská výborov

Článok 57 : 
Postup pridružených výborov

Článok 58 : 
Postup spoločných výborov
KAPITOLA 3: RIADNY LEGISLATÍVNY POSTUP
ODDIEL 1 - PRVÉ ČÍTANIE

Článok 59 : 
Hlasovanie v Parlamente – prvé čítanie

Článok 60 : 
Vrátenie veci gestorskému výboru

Článok 61 : 
Opätovné predloženie veci Parlamentu

Článok 62 : 
Dohoda v prvom čítaní
ODDIEL 2 - DRUHÉ ČÍTANIE

Článok 63 : 
Predloženie pozície Rady

Článok 64 : 
Predĺženie lehôt

Článok 65 : 
Postup v gestorskom výbore

Článok 66 : 
Predloženie Parlamentu

Článok 67 : 
Hlasovanie v Parlamente – druhé čítanie

Článok 68 : 
Prípustnosť pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady

Článok 69 : 
Dohoda v druhom čítaní
ODDIEL 3 - MEDZIINŠTITUCIONÁLNE ROKOVANIA V RÁMCI RIADNEHO LEGISLATÍVNEHO POSTUPU

Článok 70 : 
Všeobecné ustanovenia

Článok 71 : 
Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente

Článok 72 : 
Rokovania pred prvým čítaním v Rade

Článok 73 : 
Rokovania pred druhým čítaním v Parlamente

Článok 74 : 
Priebeh rokovaní
ODDIEL 4 - ZMIEROVACÍ POSTUP A TRETIE ČÍTANIE

Článok 75 : 
Predĺženie lehôt

Článok 76 : 
Zvolanie Zmierovacieho výboru

Článok 77 : 
Delegácia v Zmierovacom výbore

Článok 78 : 
Spoločný návrh
ODDIEL 5 - UKONČENIE POSTUPU

Článok 79 : 
Podpis a uverejnenie prijatých aktov
KAPITOLA 4: OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE KONZULTAČNÝ POSTUP

Článok 80 : 
Zmenený návrh právne záväzného aktu

Článok 81 : 
Pozícia Komisie k pozmeňujúcim návrhom

Článok 82 : 
Hlasovanie v Parlamente

Článok 83 : 
Postup po prijatí pozície Parlamentu

Článok 84 : 
Opätovné predloženie veci Parlamentu
KAPITOLA 5: ÚSTAVNÉ OTÁZKY

Článok 85 : 
Riadna revízia zmluvy

Článok 86 : 
Zjednodušená revízia zmluvy

Článok 87 : 
Zmluvy o pristúpení

Článok 88 : 
Vystúpenie z Únie

Článok 89 : 
Porušenie základných zásad a hodnôt členským štátom

Článok 90 : 
Zloženie Parlamentu

Článok 91 : 
Posilnená spolupráca medzi členskými štátmi
KAPITOLA 6: ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 92 : 
Viacročný finančný rámec

Článok 93 : 
Ročný rozpočtový postup

Článok 94 : 
Pozícia Parlamentu k návrhu rozpočtu

Článok 95 : 
Rozpočtový zmierovací postup

Článok 96 : 
Prijatie rozpočtu s konečnou platnosťou

Článok 97 : 
Systém predbežných dvanástin

Článok 98 : 
Plnenie rozpočtu

Článok 99 : 
Absolutórium Komisii za plnenie rozpočtu

Článok 100 : 
Ďalšie postupy udelenia absolutória

Článok 101 : 
Medziinštitucionálna spolupráca
KAPITOLA 7: VNÚTORNÉ ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 102 : 
Odhad rozpočtu Parlamentu

Článok 103 : 
Postup pri zostavovaní odhadu rozpočtu Parlamentu

Článok 104 : 
Právomoc týkajúca sa výdavkov a ich uhrádzania, schvaľovania účtovnej závierky a udeľovania absolutória
KAPITOLA 8: POSTUP SÚHLASU

Článok 105 : 
Postup súhlasu
KAPITOLA 9: INÉ POSTUPY

Článok 106 : 
Postup pri vydávaní stanovísk k výnimkám pre prijatie eura

Článok 106a : 
Postup pri prijatí pozície Parlamentu k zriadeniu alebo rozšíreniu trustových fondov Únie pre vonkajšie činnosti

Článok 107 : 
Postupy týkajúce sa dialógu medzi sociálnymi partnermi

Článok 108 : 
Postup pri preskúmaní plánovaných dobrovoľných dohôd

Článok 109 : 
Kodifikácia

Článok 110 : 
Prepracovanie
KAPITOLA 10: DELEGOVANÉ A VYKONÁVACIE AKTY

Článok 111 : 
Delegované akty

Článok 112 : 
Vykonávacie akty a opatrenia

Článok 113 : 
Preskúmanie v rámci postupu pridružených výborov alebo postupu spoločných výborov

HLAVA III: MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
KAPITOLA 1: MEDZINÁRODNÉ DOHODY

Článok 114 : 
Medzinárodné dohody

Článok 115 : 
Predbežné uplatňovanie alebo pozastavenie uplatňovania medzinárodných dohôd alebo zaujatie pozície Únie v orgáne vytvorenom na základe medzinárodnej dohody
KAPITOLA 2: ZASTÚPENIE ÚNIE NAVONOK A SPOLOČNÁ ZAHRANIČNÁ A BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA

Článok 116 : 
Osobitní zástupcovia

Článok 117 : 
Medzinárodné zastúpenie
KAPITOLA 3: ODPORÚČANIA K VONKAJŠEJ ČINNOSTI ÚNIE

Článok 118 : 
Odporúčania o vonkajších politikách Únie

Článok 119 : 
Porada s Parlamentom a poskytovanie informácií Parlamentu v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

Článok 120 : 
Porušovanie ľudských práv

HLAVA IV: TRANSPARENTNOSŤ ČINNOSTI
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 121 : 
Transparentnosť činnosti Parlamentu

Článok 122 : 
Prístup verejnosti k dokumentom

Článok 123 : 
Prístup do Parlamentu

HLAVA V: VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
KAPITOLA 1: VYMENOVANIA

Článok 124 : 
Voľba predsedu Komisie

Článok 125 : 
Voľba Komisie

Článok 126 : 
Viacročné plánovanie

Článok 127 : 
Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii

Článok 128 : 
Vymenovanie sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora Európskej únie

Článok 129 : 
Vymenovanie členov Dvora audítorov

Článok 130 : 
Vymenovanie členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

Článok 131 : 
Vymenovanie do orgánov v oblasti správy hospodárskych vecí
KAPITOLA 2: VYHLÁSENIA

Článok 132 : 
Vyhlásenia Komisie, Rady a Európskej rady

Článok 133 : 
Vyhlásenia, ktoré vysvetľujú rozhodnutia Komisie

Článok 134 : 
Vyhlásenia Dvora audítorov

Článok 135 : 
Vyhlásenia Európskej centrálnej banky
KAPITOLA 3: PARLAMENTNÉ OTÁZKY

Článok 136 : 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou

Článok 137 : 
Hodina otázok

Článok 138 : 
Otázky na písomné zodpovedanie

Článok 139 : 
Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie

Článok 140 : 
Otázky na písomné zodpovedanie pre Európsku centrálnu banku

Článok 141 : 
Otázky na písomné zodpovedanie týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií
KAPITOLA 4: SPRÁVY OSTATNÝCH INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

Článok 142 : 
Výročné správy a iné správy ostatných inštitúcií alebo orgánov
KAPITOLA 5: UZNESENIA A ODPORÚČANIA

Článok 143 : 
Návrhy uznesení

Článok 144 : 
Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu
KAPITOLA 6: PORADA S OSTATNÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

Článok 145 : 
Porada s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

Článok 146 : 
Porada s Výborom regiónov

Článok 147 : 
Žiadosti adresované európskym agentúram
KAPITOLA 7: MEDZIINŠTITUCIONÁLNE DOHODY

Článok 148 : 
Medziinštitucionálne dohody
KAPITOLA 8: ŽALOBY NA SÚDNOM DVORE EURÓPSKEJ ÚNIE

Článok 149 : 
Konanie na Súdnom dvore Európskej únie

HLAVA VI: VZŤAHY S NÁRODNÝMI PARLAMENTMI
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 150 : 
Výmena informácií, kontakty a vzájomné poskytovanie vybavenia

Článok 151 : 
Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie (COSAC)

Článok 152 : 
Konferencie parlamentov

HLAVA VII: ZASADANIA
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
KAPITOLA 1: ZASADANIA PARLAMENTU

Článok 153 : 
Volebné obdobie, zasadania, schôdze, rokovania

Článok 154 : 
Zvolanie Parlamentu

Článok 155 : 
Miesto rokovaní Parlamentu a schôdzí výborov

Článok 156 : 
Účasť poslancov na rokovaniach
KAPITOLA 2: PROGRAM PRÁCE PARLAMENTU

Článok 157 : 
Návrh programu

Článok 158 : 
Schválenie programu a jeho zmena

Článok 159 : 
Rokovanie v pléne bez pozmeňujúcich návrhov a bez rozpravy

Článok 160 : 
Stručná prezentácia

Článok 161 : 
Mimoriadna rozprava

Článok 162 : 
Tematická rozprava na žiadosť politickej skupiny

Článok 163 : 
Naliehavý postup

Článok 164 : 
Spoločná rozprava

Článok 165 : 
Lehoty
KAPITOLA 3: VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH ROKOVANÍ

Článok 166 : 
Prístup do rokovacej sály

Článok 167 : 
Jazyky

Článok 168 : 
Prechodné opatrenia

Článok 169 : 
Doručovanie dokumentov

Článok 170 : 
Elektronické spracúvanie dokumentov

Článok 171 : 
Pridelenie rečníckeho času a zoznam rečníkov

Článok 172 : 
Jednominútové vystúpenia

Článok 173 : 
Osobné vyhlásenia

Článok 174 : 
Predchádzanie mareniu postupov
KAPITOLA 4: OPATRENIA, KTORÉ SA MAJÚ PRIJAŤ V PRÍPADE NEDODRŽIAVANIA PRAVIDIEL SPRÁVANIA POSLANCOV

Článok 175 : 
Okamžité opatrenia

Článok 176 : 
Sankcie

Článok 177 : 
Vnútorné odvolacie postupy
KAPITOLA 5: UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A HLASOVANIE

Článok 178 : 
Uznášaniaschopnosť

Článok 179 : 
Prahové hodnoty

Článok 180 : 
Predkladanie a prednes pozmeňujúcich návrhov

Článok 181 : 
Prípustnosť pozmeňujúcich návrhov

Článok 182 : 
Postup pri hlasovaní

Článok 183 : 
Poradie hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch

Článok 184 : 
Filtrovanie pozmeňujúcich návrhov pléna vo výbore

Článok 185 : 
Hlasovanie po častiach

Článok 186 : 
Hlasovacie právo

Článok 187 : 
Hlasovanie

Článok 188 : 
Záverečné hlasovanie

Článok 189 : 
Rovnosť hlasov

Článok 190 : 
Hlasovanie podľa mien

Článok 191 : 
Tajné hlasovanie

Článok 192 : 
Používanie elektronického hlasovacieho zariadenia

Článok 193 : 
Spory týkajúce sa hlasovania

Článok 194 : 
Vysvetlenia hlasovania
KAPITOLA 6: PROCEDURÁLNE NÁMIETKY A PROCEDURÁLNE NÁVRHY

Článok 195 : 
Procedurálne námietky

Článok 196 : 
Procedurálne návrhy

Článok 197 : 
(vypúšťa sa)

Článok 198 : 
Vrátenie veci výboru

Článok 199 : 
Uzavretie rozpravy

Článok 200 : 
Odloženie rozpravy alebo hlasovania

Článok 201 : 
Prerušenie alebo skončenie rokovania
KAPITOLA 7: VEREJNÝ ZÁZNAM Z ROKOVANIA

Článok 202 : 
Zápisnica

Článok 203 : 
Prijaté texty

Článok 204 : 
Doslovný zápis

Článok 205 : 
Audiovizuálny záznam rokovania

HLAVA VIII: VÝBORY A DELEGÁCIE
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
KAPITOLA 1: VÝBORY

Článok 206 : 
Zriaďovanie stálych výborov

Článok 207 : 
Osobitné výbory

Článok 208 : 
Vyšetrovacie výbory

Článok 209 : 
Zloženie výborov

Článok 210 : 
Úlohy výborov

Článok 211 : 
Kompetenčné spory

Článok 212 : 
Podvýbory

Článok 213 : 
Predsedníctvo výboru

Článok 214 : 
Koordinátori výborov

Článok 215 : 
Tieňoví spravodajcovia

Článok 216 : 
Schôdze výborov

Článok 217 : 
Zápisnice zo schôdzí výborov

Článok 218 : 
Hlasovanie vo výbore

Článok 219 : 
Ustanovenia o rokovaniach v pléne, ktoré sa vzťahujú na výbory

Článok 220 : 
Hodina otázok vo výbore

Článok 221 : 
Postup konzultácie výboru o dôverných informáciách na schôdzi výboru za zatvorenými dverami

Článok 222 : 
Verejné vypočutia a rozpravy o iniciatívach občanov
KAPITOLA 2: MEDZIPARLAMENTNÉ DELEGÁCIE

Článok 223 : 
Zriaďovanie medziparlamentných delegácií a ich pôsobnosť

Článok 224 : 
Spoločné parlamentné výbory

Článok 225 : 
Spolupráca s Parlamentným zhromaždením Rady Európy

HLAVA IX: PETÍCIE
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 226 : 
Petičné právo

Článok 227 : 
Preskúmanie petícií

Článok 228 : 
Návštevy na účely zistenia potrebných skutočností

Článok 229 : 
Oznámenie o petíciách

Článok 230 : 
Iniciatíva občanov

HLAVA X: OMBUDSMAN
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 231 : 
Voľba ombudsmana

Článok 232 : 
Činnosť ombudsmana

Článok 233 : 
Odvolanie ombudsmana z funkcie

HLAVA XI: SEKRETARIÁT PARLAMENTU
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 234 : 
Sekretariát Parlamentu

HLAVA XII: PRÁVOMOCI A POVINNOSTI SÚVISIACE S EURÓPSKYMI POLITICKÝMI STRANAMI A EURÓPSKYMI POLITICKÝMI NADÁCIAMI
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 235 : 
Právomoci a povinnosti súvisiace s európskymi politickými stranami a európskymi politickými nadáciami

HLAVA XIII: UPLATŇOVANIE A ZMENA ROKOVACIEHO PORIADKU
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 236 : 
Uplatňovanie rokovacieho poriadku

Článok 237 : 
Zmena rokovacieho poriadku

HLAVA XIIIa: MIMORIADNE OKOLNOSTI
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 237a : 
Mimoriadne opatrenia

Článok 237b : 
Narušenie politickej rovnováhy v Parlamente

Článok 237c : 
Režim účasti na diaľku

Článok 237d : 
Uskutočnenie schôdze alebo rokovania v oddelených zasadacích miestnostiach

HLAVA XIV: RÔZNE USTANOVENIA
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 238 : 
Symboly Únie

Článok 239 : 
Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti

Článok 240 : 
Neukončené záležitosti

Článok 241 : 
Korigendá

PRÍLOHA I
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
KÓDEX SPRÁVANIA POSLANCOV EURÓPSKEHO PARLAMENTU TÝKAJÚCI SA INTEGRITY A TRANSPARENTNOSTI

PRÍLOHA II
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
KÓDEX VHODNÉHO SPRÁVANIA POSLANCOV EURÓPSKEHO PARLAMENTU PRI VÝKONE ICH FUNKCIÍ

PRÍLOHA III
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
KRITÉRIÁ PRE OTÁZKY NA PÍSOMNÉ ZODPOVEDANIE PODĽA ČLÁNKOV 138, 140 A 141

PRÍLOHA IV
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
USMERNENIA A VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ, KTORÉ SA MAJÚ DODRŽIAVAŤ PRI VÝBERE ZÁLEŽITOSTÍ, KTORÉ SA MAJÚ ZARADIŤ DO PROGRAMU ROZPRAVY O PRÍPADOCH PORUŠENIA ĽUDSKÝCH PRÁV, DEMOKRACIE A ZÁSAD PRÁVNEHO ŠTÁTU PODĽA ČLÁNKU 144

PRÍLOHA V
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
POSTUP POSUDZOVANIA A PRIJÍMANIA ROZHODNUTÍ O UDELENÍ ABSOLUTÓRIA

PRÍLOHA VI
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV

I. : 
Výbor pre zahraničné veci

II. : 
Výbor pre rozvoj

III. : 
Výbor pre medzinárodný obchod

IV. : 
Výbor pre rozpočet

V. : 
Výbor pre kontrolu rozpočtu

VI. : 
Výbor pre hospodárske a menové veci

VII. : 
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

VIII. : 
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

IX. : 
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

X. : 
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

XI. : 
Výbor pre dopravu a cestovný ruch

XII. : 
Výbor pre regionálny rozvoj

XIII. : 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

XIV. : 
Výbor pre rybárstvo

XV. : 
Výbor pre kultúru a vzdelávanie

XVI. : 
Výbor pre právne veci

XVII. : 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

XVIII. : 
Výbor pre ústavné veci

XIX. : 
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

XX. : 
Výbor pre petície

PRÍLOHA VII
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
SCHVÁLENIE KOMISIE A MONITOROVANIE ZÁVÄZKOV PRIJATÝCH POČAS VYPOČUTÍ

PRÍLOHA VIII
Horná časť stránkyPredchádzajúci
POŽIADAVKY NA VYPRACÚVANIE NÁVRHOV AKTOV PRIJÍMANÝCH V SÚLADE S RIADNYM LEGISLATÍVNYM POSTUPOM
Posledná úprava: 24. októbra 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia