Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 1994-1999 Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Αριθμός εδρών Έδρες
Αυστρία 6 7 1 1 6 21
Βέλγιο 6 7 6 2 1 3 25
Γαλλία 16 13 1 7 17 12 8 13 87
Γερμανία 40 47 12 99
Δανία 4 3 5 4 16
Ελλάδα 10 9 4 2 25
Ηνωμένο Βασίλειο 61 17 3 1 1 2 1 1 87
Ιρλανδία 1 4 1 7 2 15
Ισπανία 21 29 2 9 3 64
Ιταλία 19 36 4 5 3 3 2 15 87
Λουξεμβούργο 2 2 1 1 6
Ολλανδία 7 9 10 2 1 2 31
Πορτογαλία 10 9 3 3 25
Σουηδία 7 5 3 3 4 22
Φινλανδία 4 4 5 2 1 16
Ευρωπαϊκή Ένωση 214 201 42 34 34 27 21 15 38 626

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 1994-1999 Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών