Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 1979-1984 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
S - Σοσιαλιστική Ομάδα 112 27,32%
PPE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 108 26,34%
ED - Ομάδα των Ευρωπαίων Δημοκρατών 63 15,37%
COM - Κομμουνιστική ομάδα και Προσκείμενοι 44 10,73%
L - Φιλελεύθερη και Δημοκρατική Ομάδα 40 9,76%
DEP - Ομάδα τωv Ευρωπαίωv Δημoκρατώv Πρoόδου 22 5,37%
CDI - Ομάδα Τεχνικού Συντονισμού και Προασπίσεως Ανεξαρτήτων Ομάδων και Βουλευτών 11 2,68%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι 10 2,44%

Από το 2009, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 25 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Λήψη και κοινοποίηση
Λήψη αυτού του γραφήματος