Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 2004-2009 Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
ΕΛΚ-ΕΔ - Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv 288 36,69%
PSE - Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 218 27,77%
ALDE - Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 100 12,74%
UEN - Ομάδα Έvωση για τηv Ευρώπη τωv Εθvώv 44 5,61%
Verts/ALE - Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 43 5,48%
GUE/NGL - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών 40 5,10%
IND/DEM - Ομάδα Ανεξαρτησία/Δημοκρατία 22 2,80%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι 30 3,82%

Από το 2009, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 25 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Λήψη και κοινοποίηση
Λήψη αυτού του γραφήματος