Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 2014-2019 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
ΕΛΚ - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 221 29,43%
S&D - Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 191 25,43%
ΕΣΜ - Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών 70 9,32%
ALDE - Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 67 8,92%
GUE/NGL - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών 52 6,92%
Verts/ALE - Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 50 6,66%
EFDD - Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 48 6,39%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι 52 6,92%

Από το 2009, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 25 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Λήψη και κοινοποίηση
Λήψη αυτού του γραφήματος