Συντακτική συνέλευση - 23/10/2019

02/07/2019 - 10:00
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Συντακτική συνέλευση

Πολιτικές ομάδες Αριθμός εδρών
ΕΛΚ - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 182
S&D - Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 154
Renew Europe - Renew Europe group 108
Verts/ALE - Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 74
ID - Identity and Democracy 73
ΕΣΜ - Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών 62
GUE/NGL - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών 41
NI - Μη Εγγεγραμμένοι 57
Σύνολο εδρών

Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  • ΕΛΚ - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
  • S&D - Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • ΕΣΜ - Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
  • Verts/ALE - Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Μη Εγγεγραμμένοι

Από το 2009, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 25 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με την Kantar

Ελλάδα

Τύπος αποτελεσμάτων:

Εκτιμήσεις: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την Kantar των διαθέσιμων εθνικών εκτιμήσεων ή των στοιχείων δημοσκοπήσεων από τις εκλογές και δημοσιευμένα σε ένα κράτος μέλος μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, με βάση αξιόπιστες εθνικές εταιρείες δημοσκοπήσεων.

Πρόβλεψη: Η πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί μία εκτίμηση της σύνθεσής του που προκύπτει από τις εκλογές, καθορισμένη από την Kantar ως συνάθροιση των διαθέσιμων εκλογικών αποτελεσμάτων, των εκτιμήσεων ή των στοιχείων δημοσκοπήσεων που δημοσιεύονται στα κράτη μέλη μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Με την επιφύλαξη για τη σύνθεση των νεοεκλεγέντος Κοινοβουλίου, η πρόβλεψη βασίζεται στη δομή του απερχόμενου Κοινοβουλίου.

Προσωρινά αποτελέσματα: Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά ή τελικά εθνικά αποτελέσματα που δημοσιεύονται μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη, με βάση τη δομή του απερχόμενου Κοινοβουλίου.

Προσωρινά αποτελέσματα: Τα πρώτα αποτελέσματα όπως παρουσιάστηκαν από την επίσημη εκλογική αρχή του κράτους μέλους με βάση το ποσοστό των καταμετρημένων ψήφων.

Τελικά αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα όπως δημοσιεύθηκαν από την επίσημη εκλογική αρχή του κράτους μέλους μετά την καταμέτρηση όλων των ψήφων.

Επίσημα αποτελέσματα: Τα οριστικά αποτελέσματα όπως ανακηρύχθηκαν από την επίσημη εκλογική αρχή τους κράτους μέλους και επικυρώθηκαν από την εθνική νομοθετική αρχή.

Συντακτική συνέλευση: Τα αποτελέσματα όπως ανακοινώθηκαν επίσημα από το νεοεκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την επικύρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των μελών του.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με την Kantar

22/10/2019 - 11:30
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Συμμετοχή ανά χώρα Τελικά αποτελέσματα

Συμμετοχή ανά χώρα σε ποσοστά
Χώρα Ποσοστό (%)
Ευρωπαϊκή Ένωση 50,66%
Αυστρία 59,80%
Βέλγιο 88,47%
Βουλγαρία 32,64%
Γαλλία 50,12%
Γερμανία 61,38%
Δανία 66,08%
Ελλάδα 58,69%
Εσθονία 37,60%
Ηνωμένο Βασίλειο 37,18%
Ιρλανδία 49,70%
Ισπανία 60,73%
Ιταλία 54,50%
Κροατία 29,85%
Κύπρος 44,99%
Λετονία 33,53%
Λιθουανία 53,48%
Λουξεμβούργο 84,24%
Μάλτα 72,70%
Ολλανδία 41,93%
Ουγγαρία 43,36%
Πολωνία 45,68%
Πορτογαλία 30,75%
Ρουμανία 51,20%
Σλοβακία 22,74%
Σλοβενία 28,89%
Σουηδία 55,27%
Τσεχία 28,72%
Φινλανδία 40,80%
Δείτε όλα τα στοιχεία

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με την Kantar

Λήψη και κοινοποίηση
Λήψη αυτού του γραφήματος