Εργαλείο σύγκρισης

Τύπος αποτελεσμάτων:

Εκτιμήσεις: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την Kantar των διαθέσιμων εθνικών εκτιμήσεων ή των στοιχείων δημοσκοπήσεων από τις εκλογές και δημοσιευμένα σε ένα κράτος μέλος μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, με βάση αξιόπιστες εθνικές εταιρείες δημοσκοπήσεων.

Πρόβλεψη: Η πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί μία εκτίμηση της σύνθεσής του που προκύπτει από τις εκλογές, καθορισμένη από την Kantar ως συνάθροιση των διαθέσιμων εκλογικών αποτελεσμάτων, των εκτιμήσεων ή των στοιχείων δημοσκοπήσεων που δημοσιεύονται στα κράτη μέλη μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Με την επιφύλαξη για τη σύνθεση των νεοεκλεγέντος Κοινοβουλίου, η πρόβλεψη βασίζεται στη δομή του απερχόμενου Κοινοβουλίου.

Προσωρινά αποτελέσματα: Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά ή τελικά εθνικά αποτελέσματα που δημοσιεύονται μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη, με βάση τη δομή του απερχόμενου Κοινοβουλίου.

Προσωρινά αποτελέσματα: Τα πρώτα αποτελέσματα όπως παρουσιάστηκαν από την επίσημη εκλογική αρχή του κράτους μέλους με βάση το ποσοστό των καταμετρημένων ψήφων.

Τελικά αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα όπως δημοσιεύθηκαν από την επίσημη εκλογική αρχή του κράτους μέλους μετά την καταμέτρηση όλων των ψήφων.

Επίσημα αποτελέσματα: Τα οριστικά αποτελέσματα όπως ανακηρύχθηκαν από την επίσημη εκλογική αρχή τους κράτους μέλους και επικυρώθηκαν από την εθνική νομοθετική αρχή.

Συντακτική συνέλευση: Τα αποτελέσματα όπως ανακοινώθηκαν επίσημα από το νεοεκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την επικύρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των μελών του.

Απερχόμενο Κοινοβούλιο: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμορφώθηκε σύμφωνα με την τελευταία κοινοβουλευτική σύνοδο του υφιστάμενου σώματος.

Από το 2009, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 25 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με την Kantar

Λήψη και κοινοποίηση
Λήψη αυτού του γραφήματος