25/09/2019 - 18:12
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Αποτελέσματα ανά εθνικό κόμμα: 2019-2024 Ιταλία - Επίσημα αποτελέσματα

Ποσοστά ψήφων για τα εθνικά κόμματα
Εθνικά κόμματα Ποσοστό ψήφων
LN - Lega Salvini Premier 34,26%
PD - Partito Democratico (con Siamo Europei) 22,74%
M5S - Movimento Cinque Stelle 17,06%
FI - Forza Italia 8,78%
FDI - Fratelli d'Italia 6,44%
Coal +E (+E + IC + PDE et al.) - Coalition +Europa (+ Europa - Italia in Comune - Partito Democratico Europeo). 3,11%
FdV (Verdi+Possibile et al.) - Coalition Federazione dei Verdi (Verdi + Possibile + Green Italia et al.). 2,32%
Coal La Sinistra (SI + RC) - Coalition La Sinistra (Sinistra italiana + Rifondazione comunista + Altra Europa con Tsipras + Partito del Sud + Transform Itali + Convergenza Socialista) 1,75%
SVP - Südtiroler Volkspartei (Partito popolare sudtirolese) 0,53%
Λοιπά κόμματα - Λοιπά κόμματα 3,01%
02/07/2019 - 10:00
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Έδρες ανά πολιτική ομάδα: 2019-2024 Ιταλία - Συντακτική συνέλευση

Έδρες ανά πολιτική ομάδα
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών
S&D 19
ΕΛΚ 7
ΕΣΜ 5
ID 28
NI 14

Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  • ΕΛΚ - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
  • S&D - Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • ΕΣΜ - Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
  • Verts/ALE - Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Μη Εγγεγραμμένοι

Από το 2009, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 25 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

02/07/2019 - 10:00
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Κατάταξη ανά εθνικά κόμματα και πολιτικές ομάδες: 2019-2024 Ιταλία - Συντακτική συνέλευση

Σύνθεση των εθνικών εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαχωρισμένες ανά Πολιτικές Ομάδες και Εθνικά κόμματα
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών
ID - Identity and Democracy 28
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
LN Lega Salvini Premier 28
S&D - Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 19
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
PD Partito Democratico (con Siamo Europei) 19
ΕΛΚ - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 7
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
FI Forza Italia 6
SVP Südtiroler Volkspartei (Partito popolare sudtirolese) 1
ΕΣΜ - Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών 5
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
FDI Fratelli d'Italia 5
NI - Μη Εγγεγραμμένοι 14
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
M5S Movimento Cinque Stelle 14

LN > ID: ADINOLFI MATTEO, BALDASSARRE SIMONA RENATA, BASSO ALESSANDRA, BIZZOTTO MARA, BONFRISCO ANNA (Cinzia), BORCHIA PAOLO, CAMPOMENOSI MARCO, CAROPPO Andrea, CASANOVA Massimo, CECCARDI SUSANNA, CIOCCA ANGELO (Coccia), CONTE ROSANNA, DA RE GIANANTONIO (Toni), DONATO Francesca, DREOSTO MARCO, GANCIA GIANNA, GRANT Valentino, LANCINI OSCAR, LIZZI ELENA, PANZA ALESSANDRO, REGIMENTI LUISA, RINALDI ANTONIO MARIA, SARDONE SILVIA, TARDINO Annalisa, TOVAGLIERI ISABELLA, VUOLO Lucia, ZAMBELLI STEFANIA, ZANNI MARCO

PD > S&D: BARTOLO Pietro , BENIFEI BRANDO, BONAFE' Simona, CALENDA Carlo, CHINNICI Caterina, COZZOLINO Andrea, DANTI Nicola, DE CASTRO Paolo, FERRANDINO Giosi (Giuseppe), GUALMINI Elisabetta , MAJORINO PIERFRANCESCO, MORETTI Alessandra , PICIERNO Pina, PISAPIA GIULIANO, ROBERTI Franco , SASSOLI David-Maria, SMERIGLIO Massimiliano, TINAGLI IRENE, TOIA PATRIZIA

FI > ΕΛΚ: BERLUSCONI SILVIO, MARTUSCIELLO FULVIO, MILAZZO GIUSEPPE, PATRICIELLO ALDO, SALINI MASSIMILIANO, TAJANI ANTONIO

FDI > ΕΣΜ: FIDANZA CARLO, FIOCCHI PIETRO, FITTO RAFFAELE, PROCACCINI NICOLA, STANCANELLI RAFFAELE

M5S > NI: ADINOLFI Isabella , BEGHIN TIZIANA, CASTALDO FABIO MASSIMO, CORRAO Ignazio, D'AMATO Rosa , EVI ELEONORA, FERRARA Laura , FURORE Mario , GEMMA Chiara, GIARRUSSO Dino, PEDICINI Piernicola , PIGNEDOLI SABRINA, RONDINELLI DANIELA, ZULLO MARCO

SVP > ΕΛΚ: DORFMANN HERBERT

Από το 2009, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 25 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

19/07/2019 - 12:27
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Κατανομή ανδρών και γυναικών των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά έτος Ιταλία - Συντακτική συνέλευση

Εθνική και Ευρωπαϊκή κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά έτος
Ιταλία Ευρωπαϊκή Ένωση
Έτος Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες
1979 14% 86% 16% 84%
1984 10% 90% 18% 82%
1989 12% 88% 19% 81%
1994 13% 87% 26% 74%
1999 11% 89% 30% 70%
2004 21% 79% 31% 69%
2009 21% 79% 35% 65%
2014 40% 60% 37% 63%
2019 41% 59% 41% 59%
25/09/2019 - 18:12
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Συμμετοχή ανά έτος Ιταλία - Τελικά αποτελέσματα

Εθνική και Ευρωπαϊκή Συμμετοχή ανά έτος, σε ποσοστά
Έτος Ιταλία Ευρωπαϊκή Ένωση
1979 85,65% 61,99%
1984 82,47% 58,98%
1989 81,07% 58,41%
1994 73,60% 56,67%
1999 69,76% 49,51%
2004 71,72% 45,47%
2009 66,47% 42,97%
2014 57,22% 42,61%
2019 54,50% 50,66%
Λήψη και κοινοποίηση
Λήψη αυτού του γραφήματος