Календар за провеждане на избора

► 10.09.2009 г.
Публикуване на поканата за подаване на заявления в Официален вестник на Европейския съюз

► 9.10.2009 г.
Краен срок за подаване на заявления по тази покана

► 19.10.2009 г.
Заседание при закрити врата на комисията по петиции в Страсбург:
вземане на решение относно допустимостта на получените заявления

► 30.11.2009 г.
Заседание на комисията по петиции в Брюксел, открито за всички членове на Европейския парламент:
изслушване на отделните кандидати

► 18.01.2010 г.
Тайно гласуване по време на пленарно заседание в Страсбург