Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')
SD_BG.fw.png

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите

 

Групата S&D подкрепя идеята за приобщаващо европейско общество, основано на принципите за свобода, равенство, солидарност, многообразие и справедливост. Членовете на ЕП от нашата група са ангажирани с борбата за социална справедливост, работни места и растеж, права на потребителите, устойчиво развитие, реформа на финансовите пазари и права на човека, за да бъдат изградени една по-силна и по-демократична Европа и едно по-добро бъдеще за всички. В условията на настоящата криза приоритетът на групата S&D е да се води борба срещу безработицата и да се гарантира, че нашите общества и пазари ще станат по-справедливи. Искаме да върнем на хората доверието в ЕС и надеждата за тяхното бъдеще. Тези принципи са източници на вдъхновение във всекидневната ни дейност както в Парламента, така и извън него.

 
Джани Питела
Председател на групата S&D
Италия
 

Джани Питела е роден през 1958 г. в Лаурия, Италия. Дипломира се като лекар и хирург. На 21 години е избран за член на общинския съвет в родния си град, а през 1996 г. е избран за член на италианския парламент. През 1999 г. става член на Европейския парламент. От 2009 до 2014 г. е пръв заместник-председател на ЕП (2009 – 2014 г.), а през юни 2014 г. изпълнява длъжността председател на Парламента. Избран е за председател на групата S&D през юли 2014 г. Джани Питела е женен, има две деца и е автор на няколко книги за бъдещето на Европа.

 
Evelyne GEBHARDT
S&D Германия
 
 
Kerstin WESTPHAL
S&D Германия
 
 
Hugues BAYET
S&D Белгия
 
 
Jakob von WEIZSÄCKER
S&D Германия
 
 
Peter SIMON
S&D Германия
 
 
Petra KAMMEREVERT
S&D Германия
 
 
Iris HOFFMANN
S&D Германия
 
 
Pina PICIERNO
S&D Италия
 
 
Elena GENTILE
S&D Италия
 
 
Jens GEIER
S&D Германия
 
 
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU
S&D Румъния
 
 
Norbert NEUSER
S&D Германия
 
 
Bernd LANGE
S&D Германия
 
 
Ismail ERTUG
S&D Германия
 
 
Susanne MELIOR
S&D Германия
 
 
Arne LIETZ
S&D Германия
 
 
Soraya POST
S&D Швеция
 
 
Knut FLECKENSTEIN
S&D Германия
 
 
Martin SCHULZ
S&D Германия
 
 
Maria NOICHL
S&D Германия
 
 
Joachim SCHUSTER
S&D Германия
 
 
Eugen FREUND
S&D Австрия
 
 
Paul TANG
S&D Нидерландия
 
 
Caterina CHINNICI
S&D Италия
 
 
Agnes JONGERIUS
S&D Нидерландия
 
 
Renato SORU
S&D Италия
 
 
Vladimír MAŇKA
S&D Словакия
 
 
Nicola CAPUTO
S&D Италия
 
 
Massimo PAOLUCCI
S&D Италия
 
 
Georgi PIRINSKI
S&D България
 
 
Cătălin Sorin IVAN
S&D Румъния
 
 
Sergei STANISHEV
S&D България
 
 
Momchil NEKOV
S&D България
 
 
Victor NEGRESCU
S&D Румъния
 
 
David-Maria SASSOLI
S&D Италия
 
 
Simona BONAFÈ
S&D Италия
 
 
David MARTIN
S&D Обединено кралство
 
 
Flavio ZANONATO
S&D Италия
 
 
Kashetu KYENGE
S&D Италия
 
 
Kathleen VAN BREMPT
S&D Белгия
 
 
Nessa CHILDERS
S&D Ирландия
 
 
Isabella DE MONTE
S&D Италия
 
 
Elly SCHLEIN
S&D Италия
 
 
Martina WERNER
S&D Германия
 
 
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO
S&D Испания
 
 
Andrea COZZOLINO
S&D Италия
 
 
Enrico GASBARRA
S&D Италия
 
 
Roberto GUALTIERI
S&D Италия
 
 
Glenis WILLMOTT
S&D Обединено кралство
 
 
Soledad CABEZÓN RUIZ
S&D Испания
 
 
Goffredo Maria BETTINI
S&D Италия
 
 
Javi LÓPEZ
S&D Испания
 
 
Nicola DANTI
S&D Италия
 
 
Vincent PEILLON
S&D Франция
 
 
José BLANCO LÓPEZ
S&D Испания
 
 
 
 
Jonás FERNÁNDEZ
S&D Испания
 
 
Paolo DE CASTRO
S&D Италия
 
 
Dietmar KÖSTER
S&D Германия
 
 
Enrique GUERRERO SALOM
S&D Испания
 
 
Constanze KREHL
S&D Германия
 
 
Sylvia-Yvonne KAUFMANN
S&D Германия
 
 
Maria ARENA
S&D Белгия
 
 
Eric ANDRIEU
S&D Франция
 
 
Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ
S&D Словакия
 
 
Kati PIRI
S&D Нидерландия
 
 
Janusz ZEMKE
S&D Полша
 
 
Marc TARABELLA
S&D Белгия
 
 
Paul BRANNEN
S&D Обединено кралство
 
 
Seb DANCE
S&D Обединено кралство
 
 
Jude KIRTON-DARLING
S&D Обединено кралство
 
 
Siôn SIMON
S&D Обединено кралство
 
 
Lucy ANDERSON
S&D Обединено кралство
 
 
Edouard MARTIN
S&D Франция
 
 
Clare MOODY
S&D Обединено кралство
 
 
Gianni PITTELLA
S&D Италия
 
 
Jörg LEICHTFRIED
S&D Австрия
 
 
Anneliese DODDS
S&D Обединено кралство
 
 
Ramón JÁUREGUI ATONDO
S&D Испания
 
 
Miriam DALLI
S&D Малта
 
 
Alessia Maria MOSCA
S&D Италия
 
 
Jeppe KOFOD
S&D Дания
 
 
Michela GIUFFRIDA
S&D Италия
 
 
Theresa GRIFFIN
S&D Обединено кралство
 
 
Julie WARD
S&D Обединено кралство
 
 
Afzal KHAN
S&D Обединено кралство
 
 
Brando BENIFEI
S&D Италия
 
 
Jytte GUTELAND
S&D Швеция
 
 
Gabriele PREUSS
S&D Германия
 
 
Krystyna ŁYBACKA
S&D Полша
 
 
Jutta STEINRUCK
S&D Германия
 
 
Biljana BORZAN
S&D Хърватия
 
 
Udo BULLMANN
S&D Германия
 
 
István UJHELYI
S&D Унгария
 
 
Patrizia TOIA
S&D Италия
 
 
Tonino PICULA
S&D Хърватия
 
 
Iliana IOTOVA
S&D България
 
 
Richard CORBETT
S&D Обединено кралство
 
 
Richard HOWITT
S&D Обединено кралство
 
 
Daciana Octavia SÂRBU
S&D Румъния
 
 
Emilian PAVEL
S&D Румъния
 
 
Mercedes BRESSO
S&D Италия
 
 
Neena GILL
S&D Обединено кралство
 
 
Jo LEINEN
S&D Германия
 
 
Viorica DĂNCILĂ
S&D Румъния
 
 
Ioan Mircea PAŞCU
S&D Румъния
 
 
Csaba MOLNÁR
S&D Унгария
 
 
Victor BOŞTINARU
S&D Румъния
 
 
Eider GARDIAZABAL RUBIAL
S&D Испания
 
 
Péter NIEDERMÜLLER
S&D Унгария
 
 
Linda McAVAN
S&D Обединено кралство
 
 
Louis-Joseph MANSCOUR
S&D Франция
 
 
Mary HONEYBALL
S&D Обединено кралство
 
 
Miapetra KUMPULA-NATRI
S&D Финландия
 
 
Claude MORAES
S&D Обединено кралство
 
 
Ana GOMES
S&D Португалия
 
 
Francisco ASSIS
S&D Португалия
 
 
Elisa FERREIRA
S&D Португалия
 
 
Bogusław LIBERADZKI
S&D Полша
 
 
Evelyn REGNER
S&D Австрия
 
 
Ulrike RODUST
S&D Германия
 
 
Pavel POC
S&D Чешка република
 
 
Pervenche BERÈS
S&D Франция
 
 
Costas MAVRIDES
S&D Кипър
 
 
Demetris PAPADAKIS
S&D Кипър
 
 
Jan KELLER
S&D Чешка република
 
 
Olga SEHNALOVÁ
S&D Чешка република
 
 
Inés AYALA SENDER
S&D Испания
 
 
Jean-Paul DENANOT
S&D Франция
 
 
Iratxe GARCÍA PÉREZ
S&D Испания
 
 
Marju LAURISTIN
S&D Естония
 
 
Karin KADENBACH
S&D Австрия
 
 
Miroslav POCHE
S&D Чешка република
 
 
Tibor SZANYI
S&D Унгария
 
 
Elena VALENCIANO
S&D Испания
 
 
Andi CRISTEA
S&D Румъния
 
 
Tanja FAJON
S&D Словения
 
 
Josef WEIDENHOLZER
S&D Австрия
 
 
Alfred SANT
S&D Малта
 
 
Virginie ROZIÈRE
S&D Франция
 
 
Mady DELVAUX
S&D Люксембург
 
 
Doru-Claudian FRUNZULICĂ
S&D Румъния
 
 
Daniele VIOTTI
S&D Италия
 
 
Luigi MORGANO
S&D Италия
 
 
Jens NILSSON
S&D Швеция
 
 
Sorin MOISĂ
S&D Румъния
 
 
Liisa JAAKONSAARI
S&D Финландия
 
 
Damian DRĂGHICI
S&D Румъния
 
 
Matthias GROOTE
S&D Германия
 
 
Renata BRIANO
S&D Италия
 
 
Dan NICA
S&D Румъния
 
 
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
S&D Литва
 
 
Zigmantas BALČYTIS
S&D Литва
 
 
Maria GRAPINI
S&D Румъния
 
 
Sergio Gaetano COFFERATI
S&D Италия
 
 
Derek VAUGHAN
S&D Обединено кралство
 
 
Olle LUDVIGSSON
S&D Швеция
 
 
Laurenţiu REBEGA
S&D Румъния
 
 
Claudia TAPARDEL
S&D Румъния
 
 
Marita ULVSKOG
S&D Швеция
 
 
Silvia COSTA
S&D Италия
 
 
Ricardo SERRÃO SANTOS
S&D Португалия
 
 
Anna HEDH
S&D Швеция
 
 
Maria João RODRIGUES
S&D Португалия
 
 
Carlos ZORRINHO
S&D Португалия
 
 
Isabelle THOMAS
S&D Франция
 
 
Boris ZALA
S&D Словакия
 
 
Adam GIEREK
S&D Полша
 
 
Birgit SIPPEL
S&D Германия
 
 
Guillaume BALAS
S&D Франция
 
 
Pedro SILVA PEREIRA
S&D Португалия
 
 
Andrejs MAMIKINS
S&D Латвия
 
 
Liliana RODRIGUES
S&D Португалия
 
 
Eva KAILI
S&D Гърция
 
 
Sylvie GUILLAUME
S&D Франция
 
 
Marlene MIZZI
S&D Малта
 
 
Monika SMOLKOVÁ
S&D Словакия
 
 
Nikos ANDROULAKIS
S&D Гърция
 
 
Damiano ZOFFOLI
S&D Италия
 
 
Christel SCHALDEMOSE
S&D Дания
 
 
Ole CHRISTENSEN
S&D Дания
 
 
Emmanuel MAUREL
S&D Франция
 
 
Pier Antonio PANZERI
S&D Италия
 
 
Miltiadis KYRKOS
S&D Гърция
 
 
Gilles PARGNEAUX
S&D Франция
 
 
Giorgos GRAMMATIKAKIS
S&D Гърция
 
 
 
 
Catherine STIHLER
S&D Обединено кралство