Europarl  
 
Ühendatud Kuningriik
Struktuursed andmed
Valimisseadus
Jaotus poliitiliste gruppide põhjal
Valimisaktiivsuse trend
Kandidaatide nimekiri
Belgia
Tšehhi Vabariik
Taani
Saksamaa
Eesti
Kreeka
Hispaania
Prantsusmaa
Iirimaa
Itaalia
Küpros
Läti
Leedu
Luksemburg
Ungari
Malta
Holland
Austria
Poola
Portugal
Sloveenia
Slovakkia
Soome
Rootsi
 
 


Sisukaart Õiguslik teade
     
Esileht >> Sinu hääl Euroopas >> Ühendatud Kuningriik >> Struktuursed andmed

Ühendatud Kuningriik - Struktuursed andmed

 
EU-25
1) GEOGRAAFIA (*1)
Pindala (1000 km2):
244,8
Rahvaarv (1.1.2003):
59.862.820
Rahvastiku tihedus (km2 kohta):
244,5
2) RAHVASTIKUNÄITAJAD (2001)
SÜNDIMUS
Summaarne sündimuskordaja (laste arv naise kohta) :
1,65
SUREMUS
Arvestatav keskmine eluiga (2002) :
- meestel: 75,7
- naistel: 80,4
ABIELLUMINE
Abiellumuse üldkordaja (1000 elaniku kohta) :
4,8
RAHVAARVU MUUTUMINE (2002)
Loomulik iive (1000 elaniku kohta) (*2) :
60,8
Sisseränne (1000 elaniku kohta)(*3) :
104
HARIDUS
Vähemalt keskharidusega 25-64-aastaste elanike osakaal (2002) :
81,7
HARIDUSELE TEHTUD KULUTUSED (2001)
Hariduskulude osakaal SKP-st (*4):
4.54 p
3) MAJANDUS
SKP (2003)(*5)
… miljonit eurot (*6)
1.590.278

ostujõud (PPS) 1 elaniku kohta (*6):

26.380
SISEMAJANDUSE KOGUPRODUKT TEGEVUSALA JÄRGI (2002)
Põllumajandus, metsandus ja kalandus:
0,9
Tööstus: 19,9
Ehitus: 6

Teenindus:

73,2
IMPORT (2002)
Kokku
EL 15 liikmesriiki
10 uut liikmesriiki
(miljonit eurot)
(miljonit eurot)
Osakaal koguimpordist
(miljonit eurot)
Osakaal koguimpordist
371.875
186.620
50,2
8.436
2,3
EKSPORT (2002)
Kokku
EL 15 liikmesriiki
10 uut liikmesriiki
(miljonit eurot)
(miljonit eurot)
Osakaal koguimpordist
(miljonit eurot)
Osakaal koguimpordist
305.197
170.295
55,8
6.825
2,2
TARBIJAHINNAD (2003)
Muutus aasta jooksul (detsember/detsember) (*7) :
1,7
Inflatsioon (SKP deflaator) : 3,1
VAESUS (*8)
Vähem kui 50% keskmisest sissetulekust teeniva elanikkonna osakaal:
12,5
TÖÖTUSE MÄÄR (2003) (*9)
Kokku
Mehed
Naised
5,1
5,5
4,6
VALITSUSSEKTORI KOGUKULUDE JA -TULUDE OSAKAAL SKP-s (2003) (*10)
Valitsussektori kogukulud:
42,8
Valitsussektori kogutulud:
40(1*) eelkalkulatsioon 2003. aastaks
(2*) Loomulik iive: elussündide ja surmade arvu vahe
(3*) Kogu sisseränne: rahvastiku kogu juurdekasvu ning loomuliku juurdekasvu vahe
(4*) p = ajutine
(5*) Sisemajanduse kogutoodang turuhindades
(6*) ajutine
(7*) Muutus 12-kuulise perioodi jooksul
(8*) Andmed viitavad 1990-2000 perioodi viimasele olemasolevale andmestikule
(9*) november 2003
(10*) ajutine


Märkus: PPS = Purchasing Power Standard (ostujõu standard). PPSi kasutades kaovad hinnataseme erinevused riikide vahel, mis teeb võimalikuks SKP väärtuse võrdlemise.


Allikad:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP