Europarl  
 
Austrija
Apkopotie dati
Vēlēšanu likums
Sadalījums politiskajās grupās
Izmaiņas vēlētāju aktivitātē
Kandidātu saraksti
Beļģija
Čehija
Dānija
Vācija
Igaunija
Grieķija
Spānija
Francija
Īrija
Itālija
Kipra
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Ungārija
Malta
Nīderlande
Polija
Portugāle
Slovēnija
Slovākija
Somija
Zviedrija
Apvienotā Karaliste
 
 


Lapas karte Juridisks pazinojums
     
Sākumlapa >> Tava balss Eiropā >> Austrija >> Apkopotie dati

Austrija - Apkopotie dati

 
EU-25
1) ĢEOGRĀFIJA
Teritorija (1000 km2):
83,9
Iedzīvotāju skaits (1.1.2003.):
8.067.289
Iedzīvotāju blīvums uz km2:
96,2
2) DEMOGRĀFISKIE RĀDĪTĀJI
DZIMSTĪBA
Summārais dzimstības koeficients (bērni, rēķinot uz sievieti):
1,33
MIRSTĪBA
Jaundzimušo paredzamais mūža ilgums (2002):
- Vīrieši: 75,6
- Sievietes: 81,6
LAULĪBAS
Kopējais laulātības koeficients (uz 1000 iedzīvotājiem):
4,2
DEMOGRĀFISKĀS IZMAIŅAS (2002)
Dabiskais pieaugums (uz 1000 iedzīvotājiem) (*1):
2,3
Migrācijas saldo (uz 1000 iedzīvotājiem) (*2):
17
IZGLĪTĪBA
Iedzīvotāji 25-64 gadu vecumā ar pabeigtu vispārējo vidējo izglītību, % (2002):
78,2
IZDEVUMI IZGLĪTĪBAI (2001)
Kopējie valsts izdevumi izglītībai, % no IKP (*3):
5.82 p
3) EKONOMIKA
IKP (2003) (*4)
miljonos eiro (*5):
223.203

PPS uz vienu iedzīvotāju (*5):

26.910
EKONOMIKAS STRUKTŪRA (2002)
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība:
2,3
Rūpniecība kopumā: 23,1
Būvniecība: 7,4

Pakalpojumi:

67,3
IMPORTS (2002)
Kopā
15 ES dalībvalstis
10 jaunās dalībvalstis
(miljonos eiro)
(miljonos eiro)
% no kopējā
(miljonos eiro)
% no kopējā
72.136
48.836
67,7
6.741
9,3
EKSPORTS (2002)
Kopā
15 ES dalībvalstis
10 jaunās dalībvalstis
(miljonos eiro)
(miljonos eiro)
% no kopējā
(miljonos eiro)
% no kopējā
71.274
43.930
61,6
8.540
12
PATĒRIŅA CENAS (2003)
Procentuālās izmaiņas 12 mēnešos (decembris-decembris) (*6):
1,7
Inflācija (IKP deflators): 1,3
NABADZĪBA (*7)
Iedzīvotāji, kuru ienākumi nesasniedz 50% no vidējiem, %:
10,6
BEZDARBA LĪMENIS (2003)
Kopā
Vīrieši
Sievietes
4,5
4,3
4,7
VISPĀRĒJIE VALSTS IZDEVUMI UN IEŅĒMUMI, % NO IKP (2003) (*8)
Kopējie vispārējie valsts izdevumi:
51,2
Kopējie vispārējie valsts ieņēmumi:
50,2(1*) Dabiskais pieaugums: starpība starp dzīvi dzimušajiem un mirušajiem
(2*) Migrācijas saldo, rēķinot to kā kopējā iedzīvotāju skaita pieauguma un dabiskā pieauguma starpību
(3*) p = provizoriski dati
(4*) Kopējais iekšzemes kopprodukts tirgus cenās
(5*) p = provizoriski dati
(6*) Izmaiņas 12 mēnešu laikā
(7*) Dati attiecas uz pēdējo pieejamo gadu pirms 1990.-2000. gada perioda
(*8) p = provizoriski dati


Piezīme: PPS = pirktspējas paritātes standarts. PPS izmantošana novērš atšķirības cenu līmeņos, ļaujot salīdzināt IKP apjomu.


Avoti:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP