Europarl  
 
Vācija
Apkopotie dati
Vēlēšanu likums
Sadalījums politiskajās grupās
Izmaiņas vēlētāju aktivitātē
Kandidātu saraksti
Beļģija
Čehija
Dānija
Igaunija
Grieķija
Spānija
Francija
Īrija
Itālija
Kipra
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Ungārija
Malta
Nīderlande
Austrija
Polija
Portugāle
Slovēnija
Slovākija
Somija
Zviedrija
Apvienotā Karaliste
 
 


Lapas karte Juridisks pazinojums
     
Sākumlapa >> Tava balss Eiropā >> Vācija >> Apkopotie dati

Vācija - Apkopotie dati

 
EU-25
1) ĢEOGRĀFIJA
Teritorija (1000 km2):
357
Iedzīvotāju skaits (1.1.2003.):
82.536.680
Iedzīvotāju blīvums uz km2:
231,2
2) DEMOGRĀFISKIE RĀDĪTĀJI
DZIMSTĪBA
Summārais dzimstības koeficients (bērni, rēķinot uz sievieti):
1,35
MIRSTĪBA
Jaundzimušo paredzamais mūža ilgums (2002):
- Vīrieši: 74,8
- Sievietes: 80
LAULĪBAS
Kopējais laulātības koeficients (uz 1000 iedzīvotājiem):
4,7
DEMOGRĀFISKĀS IZMAIŅAS (2002)
Dabiskais pieaugums (uz 1000 iedzīvotājiem) (*1):
-120
Migrācijas saldo (uz 1000 iedzīvotājiem) (*2):
221,7
IZGLĪTĪBA
Iedzīvotāji 25-64 gadu vecumā ar pabeigtu vispārējo vidējo izglītību, % (2002):
83
IZDEVUMI IZGLĪTĪBAI (2001)
Kopējie valsts izdevumi izglītībai, % no IKP (*3):
4.53 p
3) EKONOMIKA
IKP (2003) (*4)
miljonos eiro (*5):
2.129.200

PPS uz vienu iedzīvotāju (*5):

24.050
EKONOMIKAS STRUKTŪRA (2002)
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība:
1,1
Rūpniecība kopumā: 24,3
Būvniecība: 4,5

Pakalpojumi:

70,1
IMPORTS (2002)
Kopā
15 ES dalībvalstis
10 jaunās dalībvalstis
(miljonos eiro)
(miljonos eiro)
% no kopējā
(miljonos eiro)
% no kopējā
498.773
246.989
49,5
49.573
9,9
EKSPORTS (2002)
Kopā
15 ES dalībvalstis
10 jaunās dalībvalstis
(miljonos eiro)
(miljonos eiro)
% no kopējā
(miljonos eiro)
% no kopējā
626.657
333.655
53,2
50.446
8
PATĒRIŅA CENAS (2003)
Procentuālās izmaiņas 12 mēnešos (decembris-decembris) (*6):
1,1
Inflācija (IKP deflators): 1
NABADZĪBA (*7)
Iedzīvotāji, kuru ienākumi nesasniedz 50% no vidējiem, %:
7,5
BEZDARBA LĪMENIS (2003)
Kopā
Vīrieši
Sievietes
9,2
9,5
8,8
VISPĀRĒJIE VALSTS IZDEVUMI UN IEŅĒMUMI, % NO IKP (2003)
Kopējie vispārējie valsts izdevumi:
48,9
Kopējie vispārējie valsts ieņēmumi:
45(1*) Dabiskais pieaugums: starpība starp dzīvi dzimušajiem un mirušajiem
(2*) Migrācijas saldo, rēķinot to kā kopējā iedzīvotāju skaita pieauguma un dabiskā pieauguma starpību
(3*) 2000
(4*) Kopējais iekšzemes kopprodukts tirgus cenās
(5*) p = provizoriski dati
(6*) Izmaiņas 12 mēnešu laikā
(7*) Dati attiecas uz pēdējo pieejamo gadu pirms 1990.-2000. gada perioda


Piezīme: PPS = pirktspējas paritātes standarts. PPS izmantošana novērš atšķirības cenu līmeņos, ļaujot salīdzināt IKP apjomu.


Avoti:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP