Europarl  
 
 


Sitemap Juridische mededeling
     

 

Juridische mededeling

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheidvan de dienst Europarl

Het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement voorziet de dienst Europarl van documentatiemateriaal teneinde de toegang van het publiek tot informatie over zijn initiatieven en over de beleidsterreinen van de Europese Unie in het algemeen, te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie actueel en juist is, en zo spoedig mogelijk wordt verspreid. Indien het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal het trachten deze onverwijld te corrigeren.

Het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement en de Europese Gemeenschappen kunnen evenwel niet garanderen dat alle gegevens op de Europarl-site juist zijn.

Het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement wenst uw aandacht te vestigen op de volgende punten:

  • het verspreide materiaal omvat uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is;
  • de door de dienst Europarl verschafte informatie is niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • de dienst Europarl verwijst soms naar externe sites waarover het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement geen zeggenschap heeft en waarvoor het geen verantwoordelijkheid draagt;
  • de on line-informatie van de dienst Europarl vormt geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u een bevoegde deskundige te raadplegen).

Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat on line beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt, zodat uitsluitend wetgeving van de Europese Unie die in de papieren versie van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen is bekendgemaakt, rechtsgeldig is.

Copyright van de dienst Europarl

© Europese Gemeenschappen, 2000

Reproductie met bronvermelding toegestaan, tenzij anders vermeld.

Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie (geluid, beelden, video-opnamen, software, enz.) voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven. Beperkingen van het gebruik worden in dat geval duidelijk aangegeven.

De dienst Europarl wordt uitgegeven door het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement.

De door de dienst Europarl ter beschikking gestelde documenten of multimedia-informatie kunnen door andere Internet-diensten verschafte gegevens bevatten. Gelieve in dat geval de desbetreffende copyright-mededeling te raadplegen.

Toestemming om de inhoud van deze site voor andere dan voor persoonlijke doeleinden te gebruiken dient schriftelijk te worden aangevraagdbij de volgende dienst:

Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen
Verkoop en auteurrechtenbeheer
OP/4/C
L-2985 Luxemburg

Tel.: + 352 2929 42533
Fax: + 352 2929 42755

E-mail: opoce-info-copyright@ec.europa.eu