Europarl  
 
Francja
Podstawowe dane
Ordynacja wyborcza
Przynaleznosc do grup politycznych
Zmiany frekwencji wyborczej
Listy wyborcze
Belgia
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Grecja
Hiszpania
Irlandia
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
 
 


Mapa serwisu Klauzula prawna
     
Strona Główna >> Twój głos w Europie >> Francja >> Podstawowe dane

Francja - Podstawowe dane

 
EU-25
1) GEOGRAFIA
Powierzchnia (1000 km2):
547
Ludność (1.1.2003):
59.630.121
Gęstość zaludnienia - mieszk./km2
109
2) WSKAŹNIKI DEMOGRAFICZNE (2001)
ROZRODCZOŚĆ
Współczynnik dzietności (liczba dzieci na kobietę):
1,89
UMIERALNOŚĆ
Przeciętna długość życia (2002):
- Mężczyźni: 75,6
- Kobiety: 82,9
MAŁŻEŃSTWA
Liczba małżeństw (na 1000 osób):
4,9
ZMIANY W STRUKTURZE LUDNOŚCI (2002)
Przyrost naturalny (na 1000 osób) (*1):
223
Migracja (na 1000 osób) (*2):
65
WYKSZTAŁCENIE
% ludności w wieku 25-64 z ukończonym wykształceniem średnim (2002):
64,1
WYDATKI NA SZKOLNICTWO (2001):
Ogół wydatków na szkolnictwo jako % PKB (*3):
5.77 p
3) GOSPODARKA
PKB (2003) (*4)
w milionach euro (*5):
1.547.584

PPS/mieszkańca (*5):

25.120
STRUKTURA GOSPODARCZA (2002)
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo:
2,6
Przemysł: 19,3
Budownictwo: 4,9

Usługi:

73,2
IMPORT (2002)
Ogółem
Państwa UE
Państwa przystępujące
(w mln €)
(w mln €)
% ogółu
(w mln €)
% ogółu
321.192
191.550
59,6
8.385
2,6
EXPORT (2002)
Ogółem
Państwa UE
Państwa przystępujące
(w mln €)
(w mln €)
% ogółu
(w mln €)
% ogółu
322.375
199.916
62
11.030
3,4
CENY KONSUMENCKIE (2003)
Zmiana w procentach t/t-12 (grudzień/grudzień) (*6):
2,2
Inflacja (deflator PKB): 1,7
UBÓSTWO (*7)
% ludności poniżej 50% średnich dochodów:
8
STOPA BEZROBOCIA (2003)
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
9,5
8,4
10,7
OGÓLNE WYDATKI I PRZYCHODY RZĄDOWE JAKO % PKB (2003) (*8)
Wydatki rządowe - ogółem:
54,7
Przychody rządowe - ogółem:
50,5(1*) Przyrost naturalny: różnica pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów
(2*) Migracja: obliczona na podstawie różnicy między ogólnym wzrostem liczby ludności a przyrostem naturalnym
(3*) p = prowizoryczne
(4*) Produkt krajowy brutto w cenach rynkowych
(5*) prowizoryczne
(6*) Zmiana w okresie 12 miesięcy
(7*) Dane dotyczące ostatniego dostępnego roku w okresie 1990-2000
(8*) prowizoryczne


Uwaga: PPS = Siła nabywcza. Stosując PPS eliminuje się różnice w poziomie cen, co pozwala na porównanie wysokości PKB.


Źródła:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP