Europarl  
 
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004
Odchádzajúci parlament
Vývoj účasti na voľbách
Politické skupiny
Procedurálne pravidlá: cl. 29
Webstránky politických skupín
Viac informácií
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Váš parlament >> Politické skupiny >> Procedurálne pravidlá: cl. 29

Rokovací poriadok s účinnosťou od 20. júla
Článok 29 - Utváranie politických skupín

 

  1. Poslanci sa môžu združovať do skupín podľa svojej politickej príslušnosti.

    Parlament zvyčajne neposudzuje politickú príslušnosť členov skupiny. Utvorením skupiny podľa tohto článku poslanci združení v tejto skupine potvrdzujú, že majú politickú príslušnosť. Iba v prípade, ak konkrétni poslanci popierajú svoju politickú príslušnosť, je potrebné, aby Parlament posúdil, či bola skupina utvorená v súlade s rokovacím poriadkom.

  2. Politickú skupinu musia tvoriť poslanci, ktorí boli zvolení aspoň v jednej pätine členských štátov. Minimálny počet poslancov potrebný na utvorenie politickej skupiny je devätnásť.
  3. Poslanec môže byť členom najviac jednej politickej skupiny.
  4. Utvorenie politickej skupiny je potrebné oznámiť predsedovi písomným vyhlásením. Toto vyhlásenie musí obsahovať názov skupiny, mená jej členov a zloženie predsedníctva.
  5. Vyhlásenie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.