Europarl  
 
Grécko
Štrukturované údaje
Zákon o volbách
Prerozdelenie do politických skupín
Vývoj účasti na voľbách
Zoznam kandidátov
Belgicko
Česká republika
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Španielsko
Francúzsko
Írsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
 
 


Mapa Právne oznámenie
     
Domovská stránka >> Váš hlas v Európe >> Grécko >> Štrukturované údaje

Grécko - Štrukturované údaje

 
EU-25
1) GEOGRAFICKÉ ÚDAJE (*1)
Rozloha (1000 km2):
131,9
Celková populácia (1.1.2003):
10.554.404
Počet obyvateľov na km2:
80
2) DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE (2001)
PÔRODNOSŤ
Celková pôrodnosť (počet detí na jednu ženu)
1,25
ÚMRTNOSŤ
Očakávaná dĺžka života pri narodení (2002)
Muži: 75,4
Ženy: 80,7
POČET UZATVORENÝCH MANŽELSTIEV
Približná sobášnosť (na 1000 obyvateľov):
5,5
POPULAČNÉ ZMENY (2002)
Prirodzený nárast (na 1000 obyvateľov) (*2):
-1,7
Čistá migrácia (na 1000 obyvateľov) (*3):
32,1
VZDELANIE
% populácie vo veku 25-64 s ukončeným vyšším stredoškolským vzdelaním (2002)
52,7
VÝDAVKY NA VZDELANIE (2001)
Celkové verejné výdavky na vzdelanie vyjadrené v % HDP (*4):
3.51 p
3) HOSPODÁRSTVO
HDP (2003) (*5)
v miliónoch euro (*6):
153.940

Parita kúpnej sily/počet obyvateľov (*6):

17.820
ŠTRUKTÚRA HOSPODÁRSTVA (2002)
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov:
7
Celkový priemysel: 14,2
Stavebníctvo: 8,1

Služby:

70,6
DOVOZ (2002)
Celkom
Štáty EÚ-15
Pristupujúce krajiny-10
(v mil. €)
(v mil. €)
% z celkového objemu
(v mil. €)
% z celkového objemu
34.383
17.924
52,1
698
2
VÝVOZ (2002)
Celkom
Štáty EÚ-15
Pristupujúce krajiny-10
(v mil. €)
(v mil. €)
% z celkového objemu
(v mil. €)
% z celkového objemu
11.383
4.345
38,2
997
8,8
SPOTREBITEĽSKÉ CENY (2003)
Percentuálna zmena t/t-12 (december/december) (*7):
3,5
Inflácia (deflátor HDP): 3,7
CHUDOBA (*8)
v % obyvateľstva s príjmom menším ako 50% priemerného príjmu:
n.a.
MIERA NEZAMESTNANOSTI (2003) (*9)
Celkom
Muži
Ženy
9,2
5,8
14
CELKOVÉ VLÁDNE VÝDAVKY A PRÍJMY VYJADRENÉ V % HDP (2003) (*10)
Celkové vládne výdavky:
46,3
Celkové vládne príjmy:
44,6



(1*) odhady na rok 2003
(2*) Prirodzený nárast: rozdiel medzi počtom živo narodených detí a počtom úmrtí
(3*) Čistá migrácia: vypočítavaná na základe rozdielu medzi celkovou populáciou a prirodzeným nárastom
(4*) p = dočasný
(5*) Hrubý domáci produkt v trhových cenách
(6*) dočasný
(7*) Zmena počas obdobia 12 mesiacov
(8*) Údaje sa vzťahujú na posledný dostupný rok v rámci obdobia 1990 - 2000
(9*) september 2003
(10*) dočasný


Poznámka: Parita kúpnej sily. Pomocou parity kúpnej sily sa odstránia rozdiely v cenových hladinách, čo umožní porovnanie objemu HDP.


Zdroje:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP