Europarl  
 
Ciper
Strukturni podatki
Volilna zakonodaja
Sestava političnih skupin
Volilna udeležba
Kandidatne liste
Belgija
Češka
Danska
Nemčija
Estonija
Grčija
Španija
Francija
Irska
Italija
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska
Malta
Nizozemska
Avstrija
Poljska
Portugalska
Slovenija
Slovaška
Finska
Švedska
Velika Britanija
 
 


Kazalo Pravne informacije
     
Domov >> Vaš glas v Evropi >> Ciper >> Strukturni podatki

Ciper - Strukturni podatki

 
EU-25
1) GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Površina (1000 km2):
9,3
Prebivalstvo (1.1. 2003)
715.137
Gostota prebivalstva na km2:
77,3
2) DEMOGRAFSKI POKAZATELJI (2001)
RODNOST
Celotna rodnost (otroci na žensko):
1,57
UMRLJIVOST
Pričakovana življenjska doba ob rojstvu (2002)
Moški: 76,1
Ženske: 81
POROKE
Sklenitve zakonskih zvez (na 1000 preb.):
14
SPREMEMBE PREBIVALSTVA (2002)
Naravni prirastek (na 1000 preb.) (*1):
3,2
Selitveni prirastek (na 1000 preb.) (*2):
8,4
IZOBRAZBA
% prebivalstva med 25-64 z zaključeno srednješolsko izobrazbo (2002):
66,5
IZDATKI ZA IZBORAŽEVANJE (2001)
Celotni delež javnih izdatkov za izobraževanje v % BDP (*3):
5.69 p
3) GOSPODARSTVO
BDP (2003) (*4)
v milijonih evrov (*5):
11.317

SKM na prebivalca (*5):

18.930
GOSPODARSKA STRUKTURA (2002)
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo:
4,1
Industrija: 12,4
Gradbeništvo: 7,9

Storitvene dejavnosti:

75,6
UVOZ (2002)
Skupno
EU-15
AC-10
(v milijonih evrov)
(v milijonih evrov)
% skupnega
(v milijonih evrov)
% skupnega
4.321
2.291
53
46
1,1
IZVOZ (2002)
Skupno
EU-15
AC-10
(v milijonih evrov)
(v milijonih evrov)
% skupnega
(v milijonih evrov)
% skupnega
401
203
50,7
14
3,5
POTROŠNIŠKE CENE (2003)
Sprememba v % t/t - 12 (december/december) (*6):
3,1
Inflacija (deflator BDP): 4,7
REVŠČINA (*7)
% prebivalstva pod 50% povprečnega dohodka:
n.a.
STOPNJA BREZPOSELNOSTI (2003)
Skupno
Moški
Ženske
4,7
4,2
5,3
SPLOŠNI VLADNI ODHODKI IN PRIHODKI V % BDP (2003) (*8)
Skupni splošni vladni odhodki:
42,7
Skupni splošni vladni prihodki:
37,3(1*) Naravni prirastek: razlika med številom živorojenih otrok in številom smrti
(2*) Selitveni prirastek: izračunan na osnovi razlike med skupnim prirastkom prebivalstva in naravnim prirastkom
(3*) p = začasen
(4*) bruto domači proizvod po tržnih cenah
(5*) p = začasno
(6*) sprememba v obdobju 12 mesecev
(7*) najnovejši razpoložljivi podatki za eno izmed let med 1990-2000
(8*) začasno


Opomba: SKM = standard kupne moči. Z uporabo SKM izginejo razlike v cenovnih stopnjah, kar omogoči primerjavo obsega BDP.


Viri:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP