Europarl  
 
Slovakien
Grunddata
Vallagar
Fördelning på partigrupper
Utveckling av valdeltagande
Kandidatlista
Belgien
Tjeckien
Danmark
Tyskland
Estland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Cypern
Lettland
Litauen
Luxemburg
Ungern
Malta
Nederländerna
Österrike
Polen
Portugal
Slovenien
Finland
Sverige
Storbritannien
 
 


Webbkarta Rättsligt meddelande
     
Startsida >> Din röst i Europa >> Slovakien >> Grunddata

Slovakien - Grunddata

 
EU-25
1) GEOGRAFI
Yta (1000 km2):
49
Befolkningsmängd (1/1 2003):
5.379.161
Invånare per km2:
109,7
2) DEMOGRAFISKA INDIKATORER (2001)
FERTILITET
Fertilitetsgrad (barn per kvinna):
1,2
MORTALITET
Förväntad livslängd vid födseln (2002):
Män: 69,5
Kvinnor: 77,6
ÄKTENSKAP
Äktenskapsfrekvens (per 1000 invånare):
4,4
BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR (2002)
Naturlig ökning (per 1000 invånare) (*1):
-0,7
Nettomigration (per 1000 invånare) (*2):
0,9
UTBILDNING
Procent av befolkningen mellan 25-64 år som slutfört gymnasieutbildning (2002):
85,8
UTBILDNINGSUTGIFTER (2001)
Offentliga utgifter för utbildning i procent av BNP (*3):
4.03 p
3) EKONOMI
BNP (2003) (*4)
i miljoner euro (*5):
29.294

KKS per invånare (*5):

11.900
NÄRINGSLIVSSTRUKTUR (2002)
Jordbruk, skogsbruk och fiske:
4,4
Industrin totalt: 25,8
Byggverksamhet: 5,3

Tjänster:

64,5
IMPORT (2002)
Totalt
EU-15
Anslutningsländerna 10
(i miljoner euro)
(i miljoner euro)
Procentandel från
(i miljoner euro)
Procentandel från
17.581
8.846
50,3
3.882
22,1
EXPORT (2002)
Totalt
EU-15
Anslutningsländerna 10
(i miljoner euro)
(i miljoner euro)
Procentandel från
(i miljoner euro)
Procentandel från
15.306
9.274
60,6
4.212
27,5
KONSUMENTPRISER (2003)
Procentuell förändring under tolv månader (december/december) (*6):
3,4
Inflation (BNP-deflator): 4
FATTIGDOM (*7)
Procentandel av befolkningen vars inkomst understiger 50 procent av medianinkomsten:
2,1
ARBETSLÖSHET (2003)
Totalt
Män:
Kvinnor:
16,6
16,3
16,9
OFFENTLIGA UTGIFTER OCH INKOMSTER I PROCENT AV BNP (2003) (*8):
Totala offentliga utgifter:
43,6
Totala offentliga inkomster:
41,6(1*) Naturlig ökning: skillnad mellan antalet levande födda och antalet döda
(2*) Nettomigration: uträknad som skillnaden mellan total befolkningsökning och naturlig ökning
(3*) p = preliminär
(4*) Bruttonationalprodukt i marknadspriser
(5*) preliminär
(6*) Förändring under en 12-månadersperiod
(7*) Uppgifterna hänför sig till det senast tillgängliga året under perioden 1990-2000
(8*) preliminär


Anmärkning: KKS = Köpkraftsstandard. Genom att använda KKS elimineras skillnader i prisnivåer vilket möjliggör en jämförelse av storleken på BNP.


Källor:
New Cronos, EUROSTAT
New Cronos - theme 2
Enlargement Papers No 20, Commission
COMEXT, EUROSTAT
Statistics in focus - No 20/2003, EUROSTAT
Comext2-Comtrade
Human Development Report 2003, UNDP