Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

15:00 / 15:48 - 08-02-2018
 
Настоящ оратор
Rosa D'AMATO Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ Италия
 
 
Член
 • Делегация за връзки с Палестина
 • Комисия по регионално развитие
 • Делегация за връзки с Палестина
 • Европейски парламент
Заместник
 • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • Комисия по рибно стопанство
 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • Комисия по транспорт и туризъм
 • Комисия по заетост и социални въпроси
 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • Комисия по култура и образование