skip to content
 
 
 

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab büroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktikal viibimise võimalusi

 

 
 .

Uudised

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis ning MTÜ Mondo korraldavad 16. novembril 2021 kl 14:30 - 17:00 Euroopa Parlamendi partnerkoolide programmi EPAS raames seminari “Sahharovi auhind muutuvas ajas”. 
Parlament soovib, et Euroopa Komisjon käivitaks viivitamatult õigusriigi tingimuslikkuse mehhanismi, et kaitsta Poola kodanikke ja ELi õiguse aluseid.
Päevakorras:  Poola õigusriik. Pandora paberid. Kliimamuutused. "Talust taldrikule".
Neljapäeval, 14. oktoobril 2021 anti üle esimene Daphne Caruana Galizia nimeline ajakirjanduspreemia, mille pälvisid projektis „Pegasus“ osalenud ajakirjanikud ühendusest Forbidden Stories.
Noored kogu Euroopast arutasid, milline peaks olema homne EL. Enim toetust leidnud ettepanekud esitatakse Euroopa tuleviku konverentsi täiskogule.10 000 osalejat, 2000 ideed, 160 arutelu.
Neljapäeval, 21. oktoobril 2021 algusega kl 18 toimub Euroopa Ajaloo Maja korraldatav meediapädevuse teemaline online töötuba õpetajatele.
Kliimamuutused. Meediavabadus. Õiglusriik, Sloveenia. Rändlustasud. Elutähtis taristu. Sahharovi auhind. Daphne Caruana Galizia nimeline ajakirjandusauhind. Täiskogu ettevalmistused.
Tuleb luua ELi küberüksus, mis kindlustaks valdkondadeülese teabevahetuse. Küberrünnakutele tuleb ühiselt reageerida ja ründajaid sanktsioneerida. Hiina, Venemaa ja Põhja-Korea käitumine küberruumis on süsteemselt agressiivne.
EL peab tugevdama strateegilist sõltumatust kaitse- ja majandussuhetes. Afganistani õppetunnid vajavad Atlandi-ülest arutelu. Ühine lähenemine Hiinaga seotud küsimustele.
Jõulised liiklusohutusmeetmed nagu kiirusepiirang 30 km tunnis ja nulltolerants joobes juhtimisele, on ainus võimalus viia 2050. aastaks ELi teedel hukkunute arv nullini.
8.–9. oktoobril samaaegselt nii Strasbourgis kui veebis toimuv üritus toob kokku tuhanded noored EList ja mujalt, et arutada Euroopa tuleviku üle.
Päevakorras:  EL-USA: Atlandi-ülese partnerluse tulevik. Kütusehinnad: saadikud arutavad võimalusi hinnatõusu mõju piiramiseks. Parlament arutab ELi-Valgevene suhteid. Parlament esitab ELi küberkaitsestrateegia ettepanekud. Tehisintellekti kasutamine politseitöös. EL peab seadma eesmärgiks viia liiklussurmad 2050. aastaks nullini. Arktika: pingeid piirkonnas tuleb maandada. Naised ja lapsed vajavad kaitset lahutusjärgse lähisuhtevägivalla eest. Puudega inimeste õigusi tuleb tõhusalt kaitsta.
2021 Sahharovi auhind. Üleeuroopalised energiavõrgud (TEN-E). Õigusriigi olukord/ Ungari. Euroopa Keskpank/ Christine Lagarde. FRONTEXi eelarve kasutamine. 2022 ELi eelarve. Euroopa Prokuratuur (EPPO). Euroopa tuleviku konverents/ kodanike arutelud. Täiskogu ettevalmistused. 
Ligi kümme aastat on Euroopa Parlament nõudnud, et Euroopa Komisjon esitaks ühtse laadija ettepaneku, mis aitaks võidelda elektroonikajäätmetega ja muudaks tarbijate elu lihtsamaks.
Neljapäeval, 23. septembril kl 14.30–15.45 toimub Tallinnas Euroopa Elamuskeskuses arutelu “Ränne ja Euroopa Liit: väljakutsed ja võimalused”.
17.–19. septembril toimub Strasbourgis esimene Euroopa kodanike paneelarutelu.
ELi kontaktid Talibani valitsusega peavad piirduma tehniliste küsimustega. Hetkeolukorras ei tohi mitte kedagi Afganistani sunniviisiliselt tagasi saata. Toetada tuleb Afganistani naaberriike. Afganistanis toimuv on läänemaailma kollektiivne läbikukkumine.
Eesmärk on luua uus ELi terviseohutuse raamistik. ELi asutused peavad tegema rohkem koostööd liikmesriikide ja rahvusvaheliste partneritega. ELi hanke- ja ostulepingud peavad olema läbipaistvad.
Päevakorras: Kõne olukorrast Euroopa Liidus: parlamendi ees on Euroopa Komisjoni president von der Leyen. Parlament arutab humanitaar- ja julgeolekuolukorda Afganistanis. Euroopa terviseliit. ELi suhted Venemaaga.
Neli viiest eurooplasest (81%, Eestis 76% vastanuist) leiab, et EL peaks eraldama raha ainult õigusriigi põhimõtteid ja demokraatlikke väärtusi austavatele liikmesriikidele.
Laupäeval, 14. augustil kl 10 toimub Arvamusfestivalil arutelu “Kus maandub kriisist väljuv Euroopa?“, millel osalevad Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmed Marina Kaljurand, Sven Mikser, Andrus Ansip, Urmas Paet ja Jaak Madison.
Daphne Caruana Galizia nime kandva auhinna eesmärk on toetada silmapaistvaid ajakirjanikke, kes seisavad Euroopa väärtuste eest. Kandideerida saab kuni 31. augustini 2021.
Sel nädalal: Olukord Leedu-Valgevene piiril. Kohtumine Valgevene sõltumatu ajakirjanduse esindajatega. Piiriülesed terviseohud. 2030 aasta kliimaeesmärgid. ELi ja Venemaa suhted. Uus Hiina strateegia.
• Korruptsioon pole seni ELi inimõiguste rikkujate vastase sanktsioonirežiimi kuritegude nimekirjas.• Sanktsioonide kehtestamisel tuleks kasutusele võtta kvalifitseeritud häälteenamus.
•Ungari uus seadus rikub selgelt ELi väärtusi, põhimõtteid ja õigust.•Põhiõiguste olukord halveneb ja poliitiline tsensuur laieneb.•Komisjon ja liikmesriigid peavad kiirelt reageerima ja kärpima vajadusel ELi rahastust Ungarile.
Euroopa Parlament kuulutas välja meediatoetuste taotlusvooru, mille eesmärk on pakkuda kodanikele erapooletut ja tõest teavet Euroopa tuleviku konverentsi kohta.
• Piiriülesed transpordi-, energia- ja digiprojektid saavad alates 2021. aastast lisaraha.• 60% toetustest peab aitama kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele.• Suurte transpordiprojektide haldamine muutub lihtsamaks.
Uus ELi kliimaseadus seab eesmärgiks vähendada 2030. aastaks CO2 heitkoguseid 55% võrra ning muuta Euroopa Liit 2050. aastaks kliimaneutraalseks.
Parlament kinnitas aastateks 2021-2027 kolm ELi rahastut, mis toetavad pandeemiast taastumist, kliimameetmeid, sotsiaalprogramme, piiriülest koostööd ja säästvat linnamajandust.
Päevakorras: kliimaseadus, ühtekuuluvuspoliitika, naiste seksuaal- ja reproduktiivtervise kaitse.
Auhinnaga tunnustatakse silmapaistvat ajakirjandust, mis kaitseb euroopalikke väärtusi. Võitja valib sõltumatutest ekspertidest ja kodanikuühiskonna esindajatest koosnev žürii. Võidutöö pälvib 20 000 euro suuruse preemia. Auhind antakse kätte oktoobri keskpaigas, kui möödub neli aastat Daphne Caruana Galizia mõrvast.
Täiskogu teemad: Euroopa kliimaseadus. 2,51 miljardit regionaalarengule ja koostööle. Seksuaal- ja reproduktiivtervis. ELi tippkohtumine/ Malta deklaratsioon.
Strasbourgis peeti laupäeval Euroopa tuleviku konverentsi esimene täiskogu, kus arutati konverentsi eesmärke ja täpsemat ajakava.
Varjupaiga- ja rändekonverents. ELi eelarve kaitse/ OLAF. Massiküüditamiste mälestustseremoonia. ELi-Hiina suhted. Ühtne Euroopa taevas. Küberkaitse. Euroopa tuleviku konverents.
Juuniküüditamise 80. aastapäeva eel toimus parlamendis ohvrite mälestuseks arutelu, kus parlamendiliikmed rõhutasid, et Euroopas toimunud inimsusevastastest kuritegudest tuleb enam rääkida.
2021. aasta LUX publikuauhinna pälvis Alexander Nanau film „Kollektiiv”. Võitja kuulutas täna Strasbourgis toimunud tseremoonial välja Euroopa Parlamendi president David Sassoli.
EL peab vastu võtma kliimaseadusele sarnaneva bioloogilise mitmekesisuse seaduse, mis tagaks aastaks 2050 maailma ökosüsteemide taastamise, nende vastupidavuse tugevdamise ja piisava kaitse.
Euroopa Parlament andis täna lõpliku heakskiidu ELi Covid digitõendile, mis hõlbustab reisimist ja aitab kaasa majanduse taastumisele.
rohkem