skip to content
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Mis on Lissaboni strateegia?

Lissaboni strateegia on Euroopa Ülemkogu poolt Lissabonis 2000. aasta märtsis toimunud erakorralisel kohtumisel vastu võetud strateegia, mille eesmärk on muuta EL aastaks 2010 maailma kõige konkurentsivõimelisemaks teadmistepõhiseks majanduseks.

Selleks peavad ELi riigid kohaldama avatud koordineerimismeetodit, mis täiendab ELi traditsioonilisi õigusakte. Avatud koordineerimismeetod tugineb riikide tegevuskavadele, ühistele eesmärkidele ja ELi poliitikavaldkondade arutelule.

Lissaboni strateegiast on tehtud vahekokkuvõte, milles selle tulemused tunnistati mitterahuldavaks. 22.-23. märtsil 2005. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel otsustati, kuidas strateegiat tulevikus arendada. Liikmesriikide ülesandeks sai keskenduda tugevama ja kestva majanduskasvu saavutamisele ning arvukamate ja paremate töökohtade loomisele. Lissaboni strateegiat on sellest ajast nimetatud ka majanduskasvu ja tööhõive strateegiaks ning see on osa ELi avatud koordineerimismeetodist.

Avatud koordineerimismeetod

Avatud koordineerimismeetodi kohaselt kehtestatakse Euroopa tasandil ühised eesmärgid ja suunised, mida seejärel rakendatakse riikides ja piirkondades. EL hindab pidevalt liikmesriikide tulemusi. Avatud koordineerimismeetod tähendab, et:

1. Komisjon esitab konkreetses poliitikavaldkonnas eemärkide ja suuniste ettepanekud, mille nõukogu seejärel vastu võtab.

2. Kehtestatakse näitajad, mille abil on lihtsam võrrelda liikmesriikide tasemeid konkreetses valdkonnas.

3. Liikmesriigid rakendavad suunised piirkondlikus ja riigi tasandi poliitikas.

4. ELi jälgib ja hindab tulemust.

 .

Väljavõte Euroopa Ülemkogu Lissabonis 23.-24. märtsil 2000. aastal toimunud erakorralise kohtumise järeldustest

"Täna on liit seadnud endale uue strateegilise eesmärgi järgmiseks kümnendiks: saada maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmuspõhiseks majanduseks, mis on võimeline saavutama säästvat majanduskasvu, looma rohkem ja paremaid töökohti ning edendama sotsiaalset ühtekuuluvust. Selle eesmärgi saavutamine eeldab üldist strateegiat, millel on järgmised eesmärgid:

    *
      ettevalmistuste tegemine üleminekuks teadmuspõhisele majandusele ja ühiskonnale parema infoühiskonna ning teadus- ja arendustegevuse poliitika kaudu, samuti konkurentsivõime ja innovatsiooni struktuurireformi kiirendamise ning siseturu väljakujundamise kaudu;
    *
      Euroopa sotsiaalse mudeli moderniseerimine, inimestesse investeerimine ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemine;
    *
      heade majanduslike väljavaadete ja soodsate kasvuperspektiivide säilitamine sobiva makromajanduspoliitika abil.