skip to content
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Euroopa Komisjon

Kui nõukogu liikmed esindavad ELi liikmesriikide valitsusi, siis Euroopa Komisjon on liikmesriikidest sõltumatu ning tegutseb ELi üldistes huvides. Komisjon on 27 volinikust koosnev poliitiline täitevorgan, mille iga volinik vastutab kindla poliitikavaldkonna eest. Iga liikmesriik määrab ühe voliniku. Seejärel kinnitab Euroopa Parlament nad ametisse viieaastaseks perioodiks.

Komisjon tegutseb kollegiaalse organina. See tähendab, et otsuse eest ei vastuta mitte üks volinik, vaid komisjon tervikuna. Tavaliselt kohtuvad volinikud üks kord nädalas, enamasti kolmapäeviti. Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, ehkki võimalikult palju püütakse saavutada ühehäälsust.

Volinikud on komisjoni poliitilised juhid. Komisjon on jaotatud rohkem kui kahekümneks peadirektoraadiks, kus töötavad ELi poliitika teostamise eest vastutavad ametnikud. Olenevalt tegevusalast ja töökoormusest võivad peadirektoraadid olla omakorda jaotatud direktoraatideks.

Lissaboni lepinguga loodi ametikoht, mille ülesandeks on ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika ja ühise kaitsepoliitika juhtimine. Välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja on nii välisministrite nõukogu eesistuja kui ka komisjoni asepresident. http://ec.europa.eu/commission_barroso/ashton/index_en.htm

Komisjonil on ELi otsustusprotsessis põhiroll ja talle on antud mitu tähtsat ülesannet. Komisjon on samaaegselt õigusaktide algataja, haldaja ja kontrollija. Komisjonil on suur mõju ELi õigusloomeprotsessile, ehkki ametlikult teeb otsuseid nõukogu, sageli koostöös Euroopa Parlamendiga. Põhimõtteliselt on komisjonil ainsa ELi organina õigusaktide algatusõigus, mis tähendab, et enne, kui nõukogu saab teha otsuse, peab komisjon tegema õigusakti vastuvõtmise ettepaneku. Teatud selgesti määratletud juhtudel võib komisjon ka ise määrusi välja anda.

Komisjon peab tagama ELi otsuste ja eelarve vastuvõtmise ning Euroopa Parlamendis ja nõukogus vastu võetud tegevusprogrammide rakendamise. Lisaks sellele teostab komisjon järelevalvet selle üle, kas liikmesriigid järgivad ELi õigusakte. Kui liikmesriigid neid ei täida, võib komisjon algatada menetluse Euroopa Kohtus.

Komisjonil on oluline roll ka ELi väliskaubanduslepingute sõlmimisel.

Praeguse komisjoni eelkäijat nimetati Ülemametiks ja see asutati Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) loomisel 1952. aastal.

Euroopa Komisjoni veebileht
 .

Kuidas komisjoniga ühendust võtta

Euroopa Komisjon
Rue de la Loi 200
B-1049 Brüssel
Belgia
Tel +32 2 299 11 11
Faks +32 2 295 01 38