skip to content
 
 
 
26/09/2019

Praktika Euroopa Parlamendis

 .
 

Praktika Euroopa Parlamendi Eesti Büroos

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis pakub ülikooli lõpetanud noortele kaks korda aastas tasustatud praktika võimalust. Praktika eesmärk on täiendada õpingute käigus omandatud teadmisi ning tutvuda Euroopa Liidu ja eelkõige Euroopa Parlamendi tegevusega. Tasustatud praktika kestab viis kuud ning selle kestvust, algus- ega lõpuaega pole võimalik muuta. Praktikatasu on ligikaudu 1300 eurot kuus (Robert Schumani stipendium). Kuna tegemist on täiskohaga praktikaga, siis ei ole võimalik selle ühildamine ülikooliõpingutega praktika ajal.

 

Millal praktika toimub?

 .
 

Mida saab teha EP Eesti büroo praktikant?

Suurim erinevus Brüsselis ja Eesti büroos toimuva praktika puhul on tööülesannetes. Brüsseli praktika puhul tegeleb praktikant üsna kitsa töövaldkonnaga. Eesti büroos on ülesannete skaala ning arenemisruum laiem. Rohkem võimalusi eeldab aga ka initsiatiivi haaramist, et neid maksimaalselt ära kasutada.

Praktikandi tööülesannete seas on näiteks kodulehe haldamine, ürituste turundamine sotsiaalmeedias, esitluste tegemine kooligruppidele, tõlketööd, infopäringutele vastamine ja iseseisev projektijuhtimine vastavalt vajadusele.

 

Kuidas saan kandideerida?

Kandideerimiseks tuleb hoolikalt tutvuda praktika tingimustega ning esitada elektrooniline kandideerimisavaldus Euroopa Parlamendi kodulehel.

2019. aasta sügise kandideerimisvoor kestab kuni 30. novembrini 2019 ning praktika toimub ajavahemikul 1. märts - 31. juuli 2020.

Pärast avalduse esitamist ei ole võimalik seda enam muuta, seepärast kontrollige see enne esitamist hoolikalt üle. Praktikale kandideerimise protsess on pikk, mistõttu tuleks praktikat vähemalt pool aastat ette plaanida.

Üksikasjalikuma ülevaate praktikale kandideerimise protsessist leiate lisainfost.

 

Praktika teistes Euroopa Parlamendi töökohtades

Kandideerides praktikale teistesse Euroopa Parlamendi büroodesse või peakorterisse Brüsselis, on praktika liike ja valdkondi rohkem - Parlamendi haldusaparaadist kliima ja välispoliitikani. Sellisel juhul on aga ka konkurents kordades suurem. Igal aastal kandideerib EP praktikakonkursil ca 25000 inimest ning vaid väike osa neist Eesti büroosse.

Allpool on toodud ülevaade praktika eri liikidest. Euroopa Parlamendi veebilehel leiate lisateavet, sealhulgas üksikasjalikud valikukriteeriumid, sise-eeskirjad ja kandideerimisvormi.

* Schumani praktika

Schumani praktika eesmärk on aidata kaasa ELi kodanike Euroopa-teemalisele haridusele ja kutseõppele ning anda ülevaade Euroopa Parlamendi tööst.

* Kirjaliku tõlke praktika ülikoolilõpetanutele

Alates 2019. aastast kuulub kirjaliku tõlke praktika Schumani praktika alla. 

 

Praktika parlamendiliikme või fraktsiooni juures

Parlamendiliikmed ja fraktsioonid võtavad regulaarselt tööle praktikante Brüsselis ja Strasbourgis. Üliõpilastele ja ülikooli hiljuti lõpetanutele antakse võimalus kogeda vahetult igapäevast poliitilist elu Euroopa Parlamendis. Mõned parlamendiliikmed võtavad praktikante tööle ka oma valimisringkonnas.

Erinevalt Euroopa Parlamendi peasekretariaadi korraldatud praktikast ei kuulu see praktika parlamendi ametlikku programmi. Praktikavõimaluse määrab fraktsiooni või parlamendiliikme suutlikkus praktikantide eest hoolitseda ning praktika kohta kehtivad fraktsioonide asjaomased sise-eeskirjad ja iga parlamendiliikme enda kehtestatud reeglid. Eelöeldust tulenevalt on praktika tingimused, kestus, kandideerimistähtajad ja tasustamiskord erinevad. Soovitame võtta ühendust otse asjaomase parlamendiliikme või fraktsiooniga.

 

Töötamine Euroopa Parlamendis

Euroopa Parlamendis töötab ligikaudu 8000 Euroopa Liidu liikmesriikidest pärinevat ametnikku ja teenistujat. Neist umbes kolmandiku moodustavad kirjalikud ja suulised tõlgid.
Euroopa Parlament, nagu ka kõik teised Euroopa institutsioonid, valib töötajaid konkursi teel. On olemas viit tüüpi konkursse, mis jagunevad omakorda erinevateks tasemeteks, võimaldades Euroopa Liidu kodanikel kandideerida administraatori, tõlgi, tõlkija, assistendi, sekretäri, oskustöölise jt ametikohtadele. Euroopa Liidu avalikku teenistust reguleeritakse Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade alusel.

Konkursitingimuste avaldamise ja konkursside eeldatava ajakava kohta on võimalik saada teavet Euroopa Ühenduste Personalivaliku Ametist (EPSO). EPSO koduleheküljelt leiab ka näpunäiteid konkurssideks valmistumiseks.

EPSO kodulehekülg
Töövõimalused Euroopa Parlamendis