skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
17/04/2018

Parlament toetas riiklikke CO2 vähendamise eesmärke ja jätkusuutlikku metsandust, et saavutada Pariisi kokkuleppe eesmärgid

Õhu kvaliteet
Õhu kvaliteet © European Union 2015 - EP.

Teisipäeval vastu võetud ettepanekute alusel tuleb aastaks 2030 CO2 heidet transpordist, põllumajandusest, hoonetest ja jäätmekäitlusest vähendada 30 % ja CO2 heide ja viia tasakaalu selle sidumine metsanduses ja maakasutuses.

© European Union 2015 - EP.
  • riiklikud eesmärgid on osa ELi eesmärgist vähendada CO2 heidet 30 protsenti 2005. aasta tasemega võrreldes 2030. aastaks;
  • heite vähendamine põllumajandus-, transpordi-, hoonehaldus- ja jäätmekäitlussektoris;
  • maakasutus ja metsandus: CO2 heide ja selle sidumine tuleb viia tasakaalu aastaks 2030 majandusareng.

ELi eesmärkide alusel tuleb kehtestada siduvad riiklikud eesmärgid sektorites, mis ei kuulu ELi heitkogustega kauplemise süsteemi, st põllumajandus-, transpordi-, hoonehaldus- ja jäätmekäitlussektoris, kus tekitatakse 60 protsenti ELi kasvuhoonegaaside heitest. 

Uute piirmäärade eesmärk on aidata kaasa Pariisi kliimakokkuleppega võetud ELi kohustuste täitmisele. Pariisi kliimakokkuleppe alusel tuleb vähendada kasvuhoonegaaside heidet kõigis sektorites 40 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega. 

„Oleme andnud endast parima, et leppida kokku ambitsioonikas määruses võitluseks kliimamuutustega. Seda hoolimata ELi valitsuste katsetest meie  ambitsiooni piirata,” ütles raportöör Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL). „Tänu parlamendi survele õnnestus meil vähendada süsiniku koguseid mahus, mis on võrdväärne neljast miljonist autost tekkiva heitega. ELi riikide valitsused peavad tegema rohkem pingutusi ja nad peavad seda tegema kiiresti. Kliimamuutustega tegelemist ei ole enam võimalik edasi lükata,“ lisas ta.  

Parlament kiitis samuti heaks ettepaneku, mille eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heidet maakasutus- ja metsandussektoris ja suurendada heite sidumist metsades. ELi metsades seotakse igal aastal kasvuhoonegaaside heidet koguses, mis on võrdväärne ligikaudu 10 protsendi ELis tekkivakasvuhoonegaaside heitega.  

Ettepaneku alusel peavad ELi riigid tagama, et metsaraiet tasakaalustatakse uute puude istutamisega. Ühtlasi sätestatakse meetmed CO2 sidumise arendamiseks metsades, rohumaadel ja märgaladel. Parlamendiliikmed täiendasid ettepanekut, lisades, et kooskõlas ELi pikaajaliste eesmärkide ja Pariisi kokkuleppega tuleb aastast 2030 liikmesriikidel tagada, et CO2 sidumine on suurem tekkivast heitest. 

„Selle määrusega saadame sõnumi: tahame, et Euroopa metsi majandatakse jätkusuutlikult ja soovime tagada tugeva metsandussektori ELis,” ütles raportöör Norbert Lins (EPP, DE).

 

Edasised sammud 

Jõustumiseks vajavad ettepanekud nüüd heakskiitmist ELi Nõukogus.

 

Pressiteade hääletuse kohta EP keskkonnakomisjonis (24.01.2018)

Menetlusdokumendid: kohustuste jagamise määrus

Menetlusdokumendid LULUCF

EPRS ülevaade:  kohustuste jagamise määrus, 2021-2030

EPRS ülevaade: maakasutus ELi 2030 kliima- ja energiaraamistikus

Tasuta foto-, audio-, ja videomaterjal

 

Lisainfo:

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu