skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
03/05/2018

ELi eelarve ettepanek 2020. aasta järgseks perioodiks: samm õiges suunas, aga vähe ambitsioonikust

Enamik saadikuid tervitas Euroopa Komisjoni ettepanekuid suurendada riiklikke sissemakseid 1,11 protsendini kogurahvatulust ja mitmekesistada eelarve tuluallikaid.

“Rohkem vahendeid Erasmus+, teadusarenduse, VKEde ja kliimamuutustega võitlemiseks on positiivne samm. Oleksime soovinud näha eelarvet suurusega 1,3 protsenti kogurahvatulust. Põllumajanduse ja ühtekuuluvuse eelarve vähendamise ettepanekute osas teeme kõik oma seisukohtade kaitsmiseks. On märkimisväärne, et Euroopa Komisjon on kooskõlas parlamendi seisukohaga rõhutanud omavahendite rolli, ütles parlamendi president Antonio Tajani. 

Enamik saadikuid ütles, et hoolimata sellest, et EK ettepanekud on vähem ambitsioonikad kui Euroopa Parlamendi seisukoht, on need samm õiges suunas, tervitades keskendumist prioriteetidele nagu teaduarendus, piirikontroll ja ränne, noorte toetamine, kaitse- ja julgeolekupoliitika Paljud saadikud tervitasid samuti ettepanekut siduda ELi toetused õigusriigi põhimõtte austamisega liikmesriikides. 

Suur osa saadikuid toetas samuti uute tuluallikate kasutamist ELi omavahendite jaoks, sealhulgas hargmaiste ettevõtete maksustamisest, heitkogustega kauplemise süsteemist, plastikjäätmete maksust saadav tulu, mis võimaldaks vähendada kogurahvatulul põhinevaid sissemakseid liikmesriikide poolt. 

Komisjoni ettepanekuid vähendada regionaalarengu- ja põllumajanduspoliitika rahastamist tuleks arutada toetuste saajatega, aga kindlasti ei tohiks ELi regioone või põllumajandust ohvriks tuua, rõhutasid saadikud.  Osa saadikuid avaldas kahetsust, et ettepanekutel puudub visioon või puuduvad julgemad meetmed kasvava sotsiaalse ebavõrdsusega ja kliimamuutustega võitlemiseks.  

Osa saadikuid oleks soovinud näha väiksemat eelarvet perioodiks 2021-2027 ning kritiseeris ettepanekut siduda ELi rahastus andmine õigusriigi põhimõtte täitmisega tingimusega kui ELi poolse surve avaldamist riikide valitsustele.               

Parlament kordas samuti, et ELi pikaajaline eelarve ja omavahendite ettepanekuid tuleb arutada ühe paketina läbirääkimistel ELi Nõukoguga.  

Euroopa Parlament esitas oma seisukohad mitmeaastase finantsraamistiku ja ELi omavahendite kohta 14. märtsil vastu võetud resolutsioonides. 

Saadikud hääletavad resolutsiooni 2. mail Euroopa Komisjoni tehtud ettepanekute kohta mai lõpus EP täiskogu istungil.

 

Videosalvestised sõnavõttudest: 

Jean-Claude JUNCKER, Euroopa Komisjoni president  

Günther H. OETTINGER, EK eelarvevolinik  

Antonio TAJANI 

Manfred WEBER (EPP, DE) 

Udo BULLMANN (S&D, DE) 

Bernd KÖLMEL (ECR, DE) 

Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE) 

Ska KELLER (Greens/EFA, DE) 

Liadh NI RIADA (GUE/NGL, IE) 

Patrick O'FLYNN (EFDD, UK) 

Marco ZANNI (ENF, IT)  

 

Edasised sammud 

Nüüd peab ELi Nõukogu võtma eelarve kohta oma seisukoha, mis vajab omakorda parlamendi nõusolekut. Saadikud on nõudnud, et läbirääkimised ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga algaksid niipea kui võimalik, et saavutada kokkulepe pikaajalise eelarve kohta enne 2019. aasta EP valimisi.

 

Lisainfo 

EP pressiteade: ELi 2020. aasta järgne eelarve peab vastama poliitikaeesmärkidele (14.03.2018)

EP resolutsioon 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku kohta

EP resolutsioon Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimise kohta

Videosalvestis arutelust (02.05.2018)

ELi mitmeaastane finantsraamistik: küsimused ja vastused

Tasuta foto-, video-, ja audiomaterjal

 

Lisainfo:

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu