skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
15/03/2018

Brexit: EP soovitab tulevaste ELi ja Ühendkuningriigi suhete raamistikuks assotsieerimislepingut

Parlament kiitis kolmapäeval heaks resolutsiooni, milles sõnastatakse võimalik ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistik pärast Brexitit.

Võttes arvesse praeguseid Ühendkuningriigi seisukohti võiks tulevastele suhetele anda sobiva raamistiku ELi ja Ühendkuningriigi vaheline assotsieerimisleping, leitakse 544 poolthäälega vastu võetud resolutsioonis (vastu oli 110 saadikut ja erapooletuks jäi 51).

 

Need suhted võiksid põhineda neljal sambal:

  • kaubandus- ja majandussuhted,
  • välispoliitika, julgeoleku- ja arengukoostöö;
  • sisejulgeolek,
  • temaatiline koostöö, näiteks piiriülesed projektid teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas.

Leping peaks hõlmama tugevat vaidluste lahendamise mehhanismi, rõhutavad saadikud.

ELil on siduvad ühised eeskirjad, ühised institutsioonid ning ühised järelevalve-, täite- ja õigusemõistmismehhanismid, ütlevad saadikud EP Brexiti juhtrühma poolt koostatud resolutsioonis, rõhutades, et kolmandad riigid, isegi need, kellel on identsed õigusaktid või kes on oma õigusaktid täielikult vastavusse viinud, ei saa samasuguseid hüvesid või turulepääsu nagu ELi liikmesriigid.

Igasugune suhete raamistik peab austama ühtse turu terviklikkust, tagama tolliliidu ja nelja vabaduse kaitsmise, võimaldamata sektoripõhist lähenemisviisi. Samuti tuleb säilitada ELi otsuste tegemise sõltumatus, ELi õiguskord ja Euroopa Liidu Kohtu roll.

Väljaastumisleping ja üleminekuperiood

Resolutsioonis tervitatakse Euroopa Komisjoni poolt 28. veebruaril esitatud väljaastumislepingu projekti ja avaldatakse toetust pakutud üleminekukorrale.

Samuti kordavad saadikud, et on vaja tagada Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike ja ELis elavate Ühendkuningriigi kodanike võrdne ja õiglane kohtlemine.

Saadikud tervitavad väljaastumislepingu projektis esitatud protokolli Iirimaa ja Põhja-Iirimaa kohta, sh ka detsembri ühisaruandes esitatud konkreetset tagavaralahendus, mis võimaldab säilitada põhja-lõunasuunalise koostöö ning hoida ära Põhja-Iirimaa ja Iirimaa vahelise range piirikontrolli kehtestamise. Nad kordavad, et on oluline, et Ühendkuningriik tagab kodanike õigused nii nagu see on kehtestatud suure reede kokkuleppes.

Edasised sammud

Resolutsioonis esitatakse parlamendi seisukoht 22.-23. märtsil toimuvaks Euroopa Ülemkogu kohtumiseks, kus riigi- ja valitsusjuhid peaksid heaks kiitma nõukogu suunised ELi ja Ühendkuningriigi tulevasi suhteid puudutavateks läbirääkimisteks. Igasugune väljaastumisleping ja tulevane assotsieerimisleping või rahvusvaheline leping Ühendkuningriigiga vajab Euroopa Parlamendi heakskiitu.

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (14.03.2018)

Videosalvestis arutelust (13.03.2018)

 

Lisainfo:

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu