skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
25/04/2022

Digiteenuste õigusakt: murranguline kokkulepe turvalise veebikeskkonna loomiseks

Veebiplatvormid peavad eemaldama keelatud tooted, teenused ning sisu võimalikult kiiresti.
Juurdepääs platvormide algoritmidele muutub lihtsamaks.
Laste parem kaitse internetis; lastele suunatud reklaam keelustatakse.
Suunatud reklaam ei tohi põhineda tundlikel andmetel.
Selge ülevaade, kuidas sisu kasutajatele soovitatakse.

 

ELi läbirääkijad leppisid laupäeval kokku murrangulistes eeskirjades, mis aitavad võidelda ebaseadusliku veebisisu levikuga ja kaitsta inimeste põhiõigusi internetis.

Digiteenuste seadus koos digiturgude õigusaktiga loob kasutajatele turvalisema ja avatuma digikeskkonna ning tagab ettevõtjatele võrdsed tingimused.

Vastutustundlikumad veebiplatvormid

·  Ebaseadusliku veebisisu kiire eemaldamine: vahendusteenused (veebiplatvormid, sh sotsiaalmeedia ja veebipoed) peavad uute reeglite kohaselt kasutajaid paremini kaitsma keelatud sisu, kaupade ja teenuste eest. Teavitamise ja sisu eemaldamise käik muutub selgemaks. Veebiplatvormid on kohustatud kiiresti reageerima, kui kasutaja keelatud veebisisust teada annab.

·  peavad tagama, et tarbijatele pakutakse ohutuid tooteid või teenuseid ning tegema jõupingutusi, et vältida ebaseadusliku sisu ilmumist nende platvormidele. Veebipoed peavad paremini kontrollima kauplejate esitatud teabe usaldusväärsust (põhimõte „tunne oma äriklienti“) ning tegema sisu pistelisi kontrolle.

·  Algoritmiline vastutus: Euroopa Komisjon ja liikmesriikide digiteenuste koordinaatorid saavad juurdepääsu väga suurte veebiplatvormide (rohkem kui 45 miljonit kasutajat) algoritmidele. Taolist ligipääsu saavad taotleda ka teadlased.

·  Põhiõigusi tuleb kaitsta ka internetis: platvormid peavad ebaseadusliku veebisisu teadetele reageerima õiglaselt ja välistama diskrimineerimise. Inimeste põhiõigused, sealhulgas sõnavabadus ja andmekaitse, peavad olema tagatud.

·  Kübervägivalla ohvritele on tagatud parem kaitse tänu sisu viivitamatule kõrvaldamisele, kui ohver sellest teada annab.

·  Trahvid: veebiplatvorme ja otsingumootoreid saab trahvida kuni 6% ulatuses nende ülemaailmsest käibest. Väga suurte veebiplatvormide puhul antakse Euroopa Komisjon volitused platvormide tegevuse jälgimiseks.

·  Väikeettevõtetel enam aega uute eeskirjadega kohanemiseks: digimajanduse ja innovatsiooni toetuseks kehtivad erandid nii väikestele kui ka keskmise suurusega ettevõtetele, sh neile antakse rohkem aega kohanemiseks. Lisaks jälgib Euroopa Komisjon tähelepanelikult uute kohustuste võimalikku majanduslikku mõju väikeettevõtjatele.


Turvalisem veebiruum kasutajatele

·  Platvormide uued läbipaistvuskohustused võimaldavad kasutajatel saada teavet selle kohta, kuidas sisu neile soovitatakse (soovitussüsteemid), ning valida vähemalt ühe võimaluse, mis ei põhine nende andmete töötlemisel.

·  Veebireklaam: kasutajatel on parem kontroll selle üle, kuidas nende isikuandmeid kasutatakse. Kui tegemist on tundlike andmetega (nt seksuaalne sättumus, usutunnistus, etniline päritolu), on suunatud reklaam keelatud.

·  Alaealiste kaitse: alaealistele juurdepääsetavad platvormid peavad tagama laste kaitse ning keelama täielikult suunatud reklaami.

·  Kasutajate valikutega manipuleerimine on keelatud: veebiplatvormid ja kauplemiskohad ei tohi sundida inimesi kasutama oma teenuseid, näiteks soovitades tungivalt mõnd konkreetset toodet või lahendust või kutsudes kasutajat korduvalt üles oma valikut muutma. Lisaks peaks digiteenusest loobumine muutuma sama lihtsaks kui teenuse tellimine.

·  Hüvitis: kasutajatel on õigus nõuda platvormide rikkumiste tõttu tekkinud kahjude hüvitamist.

 
Kahjulik sisu ja väärinfo

Väga suured veebiplatvormid peavad järgima rangemaid reegleid, mis on proportsionaalsed ühiskondlike riskidega, mida nad kujutavad ebaseadusliku ja kahjuliku sisu, sealhulgas väärinfo levitamisel.

·  Väga suured veebiplatvormid peavad hindama ja leevendama süsteemseid riske ning neid tuleb igal aastal sõltumatult auditeerida. Lisaks peavad suured platvormid, mis kasutavad nn soovitussüsteeme (algoritmid, mis määravad, mida kasutajad näevad), pakkuma vähemalt ühe võimaluse, mis ei põhine isikuandmetel.

·  Erimeetmed kriisi ajal: kriisi, näiteks julgeoleku- või terviseohu tekkimisel võib komisjon nõuda väga suurtelt platvormidelt sisu piiramist.

Tsitaat

„Digiteenuste õigusaktiga kehtestatakse uued ülemaailmsed standardid. Kodanikel on parem kontroll selle üle, kuidas veebiplatvormid ja suured tehnoloogiaettevõtted nende andmeid kasutavad. Lõpuks ometi saame olla kindlad, et see, mis on ebaseaduslik võrgust väljaspool, on ebaseaduslik ka internetis," ütles raportöör Christel Schaldemose (S&D, Taani). „Uued eeskirjad tagavad kasutajate suurema valikuvabaduse ja panevad platvormidele uued kohustused suunatud reklaamide osas. Muuhulgas on keelatud sihistada alaealisi ja koguda isikuandmeid profiilianalüüsi jaoks.“

Järgmised sammud

Enne parlamendi ja nõukogu ametlikku heakskiitu viimistlevad teksti juristid. Heakskiidu järel jõustub seadus 20 päeva pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Eeskirju hakatakse kohaldama 15 kuud hiljem.

 

Lisateave

 

Menetlustoimik: Digiteenuste õigusakt

Pressiteade pärast Euroopa Parlamendi seisukoha vastuvõtmist (20.01.2022)

Digiteenuste ja digiturgude õigusaktid: uuringute kogumik

Fotod, videod ja helimaterjalid

 

 

Yasmina YAKIMOVA

Press Officer

 

(+32) 2 28 42626 (BXL)

 

(+33) 3 881 73774 (STR)

 

(+32) 470 88 10 60

 

yasmina.yakimova@europarl.europa.eu

 

Inga HÖGLUND

Pressiteenistus

 

(+32) 2 283 22 82 (BXL)

 

(+32) 473 98 04 79

 

inga.hoglund@europarl.europa.eu

 

Kadi HERKÜL

Pressinõunik

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu