skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
08/06/2022

"Eesmärk 55": 2035. aastaks peavad uued sõiduautod olema heitevabad

Parlament toetab uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite rangeid CO2-heite norme, mis on osa kliimapaketist „Eesmärk 55”.

  • Arvestada tuleb sõiduautode kogu olelusringi jooksul tekkivaid heitkoguseid.
  • Ülemineku negatiivse majandusliku mõju tasakaalustamiseks on vaja sihipäraseid toetusi.

Kolmapäeval toimunud täiskogu hääletusel võtsid parlamendiliikmed 339 poolthäälega vastu oma seisukohad uute sõiduautode ja kaubikute CO2-heite normide kohta. Vastu oli 249 ja erapooletuks jäi 24 saadikut.

Parlament toetab Euroopa Komisjoni ettepanekut saavutada 2035. aastaks heitevaba maanteeliiklus ning vähendada uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite heitkoguseid 100% võrreldes 2021. aastaga. Vahe-eesmärgina tuleb aastaks 2030 uute sõiduautode heitkoguseid vähendada 55% ja kaubikutel 50%.

Üksikasjaliku ülevaate parlamendi seisukohtadest leiate siit.

Raportöör Jan Huitema (Renew, Holland): „CO2 normide ambitsioonikas läbivaatamine on kliimaeesmärkide saavutamiseks ülioluline. Uued CO2 standardid toovad autotööstusele selgust ning toetavad innovatsiooni ja investeeringuid. Lisaks muutub heiteta autode ostmine ja kasutamine tarbijatele odavamaks.“

Järgmised sammud

Euroopa Parlament on nüüd valmis alustama läbirääkimisi ELi liikmesriikidega.

Taust

14. juulil 2021 esitas Euroopa Komisjon seadusandliku ettepaneku sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heitenormide karmistamiseks, mis on osa kliimapaketist „Eesmärk 55”. Ettepaneku eesmärk on kiirendada heitevabade sõidukite kasutuselevõttu, mis aitab saavutada ELi 2030. ja 2050. aasta kliimaeesmärke, tagab parema õhukvaliteedi ja energiasäästu ning stimuleerib innovatsiooni saastevabadesse tehnoloogiatesse.