skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Parlament nõuab Ukrainale ja Moldovale viivitamatult ELi kandidaatriigi staatuse andmist

ELi juhid peavad täitma oma ajaloolise kohustuse ning andma Ukrainale, Moldovale ja Gruusiale selge poliitilise signaali, mis kinnitab nende riikide Euroopa perspektiivi.

Gruusia peaks saama kandidaatriigiks pärast vajalike reformide lõpuleviimist.
ELi liikmeks saamiseks ei ole kiirmenetlust. Ühinemine on teenetepõhine
ja eeldab kõigi kriteeriumide täitmist.
Laienemine on Euroopa Liidu enda huvides.

Neljapäeval võttis parlament 529 poolthäälega (vastu oli 45 ja erapooletuks jäi 14) vastu resolutsiooni, milles kutsutakse ELi riigi- ja valitsusjuhte üles andma täna ja homme toimuval tippkohtumisel Ukrainale ja Moldova Vabariigile viivitamatult ELi kandidaatriigi staatus. Sama staatus tuleks anda ka Gruusiale, niipea kui Gruusia valitsus on täitnud Euroopa Komisjoni poolt seatud prioriteedid.


Venemaa jõhkra Ukraina-vastase agressioonisõja kontekstis on kandidaatriigi staatuse andmine selge märk ELi otsusekindlusest ning saadab ühese poliitilise sõnumi, et kõnealused riigid on pöördumatult valinud Euroopa tee. Parlament rõhutab, et ELi liikmeks saamiseks ei ole „kiirmenetlust”. Ühinemine on tulemuspõhine ja struktureeritud protsess, mis eeldab ELi liikmesuse kriteeriumide täitmist, reformide tõhusat rakendamist ja ELi õigustiku ülevõtmist.


Euroopa uhked ja pühendunud liikmed


Parlament kutsub Ukraina, Moldova Vabariigi ja Gruusia ametivõime üles ilmutama ühemõttelist poliitilist otsustavust oma rahva Euroopa-püüdluste elluviimisel ning kiirendama reforme, et täita võimalikult kiiresti ELi liikmesuse kriteeriumid.

Ukrainlased, moldovlased ja grusiinid väärivad elu vabades, demokraatlikes ja jõukates riikides, mis on Euroopa uhked ja pühendunud liikmed. Seetõttu peaks Euroopa Ülemkogu astuma olulise esimese sammu, et täita nende kolme riigi kodanike püüdlused.


ELi laienemisele pole alternatiivi


Parlament rõhutab, et laienemisele ei ole alternatiivi ning tänases geopoliitilises olukorras on see rohkem kui kunagi varem strateegiline investeering stabiilsesse, tugevasse ja ühtsesse ELi. Liikmeks pürgivate riikide väljavaade saada ELi täisliikmeks on Euroopa Liidu enda poliitilistes, majanduslikes ja julgeolekuhuvides.


Taust


ELi lepingu artikkel 49 sätestab, et iga Euroopa riik, kes austab artiklis 2 nimetatud väärtusi ja on võtnud kohustuse neid edendada, võib taotleda Euroopa Liidu liikmeks saamist. Otsuse uue riigi vastuvõtmiseks teeb nõukogu ühehäälselt pärast konsulteerimist komisjoniga ja parlamendi nõusoleku saamist.


Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse esitasid Ukraina (28. veebruaril) ning Moldova Vabariik ja Gruusia (mõlemad 3. märtsil) ELi liikmeks saamise taotlused. 17. juunil esitas Euroopa Komisjon arvamuse taotluste kohta, milles soovitas nõukogul kinnitada Ukraina, Moldova Vabariigi ja Gruusia väljavaated saada ELi liikmeks.

Teema on täna ja homme Brüsselis koguneva Euroopa Ülemkogu päevakorras.