skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
19/05/2022

Sõda Ukrainas: agressioonikuritegude uurimiseks tuleb luua rahvusvaheline kohus

Rahvusvaheline kohus peab uurima Venemaa juhtkonna, sõjaväejuhtide ning nende liitlaste agressioonikuritegusid Ukraina vastu.

  • Kõik sõjakuritegude toimepanijad tuleb vastutusele võtta.
  • Ukraina ametiasutused ja Rahvusvaheline Kriminaalkohus vajavad tuge tõendite kogumisel.
  • EL peab tegutsema kiiresti.

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsub parlament ELi üles astuma kõik vajalikud sammud, et toetada Venemaa ja Valgevene režiimide poolt korda saadetud sõjakuritegude, inimsusevastaste kuritegude, genotsiidi ja agressiooni uurimist. Jõhkrate sõjakuritegude ja inimõiguste rikkumiste toimepanijad ja varjajad tuleb võimalikult kiiresti kohtu alla anda ja vastutusele võtta.

Rahvusvaheline kohus

EL peab toetama rahvusvahelise erikohtu loomist, mille ülesanne on uurida Ukraina vastu sooritatud agressioonikuritegusid, mis jäävad väljapoole Rahvusvaheline Kriminaalkohtu (ICC) jurisdiktsiooni. EL peab võimalikult kiiresti leidma vajalikud inim- ja rahalised ressursid, tagama haldus-, uurimis- ja logistikaabi, mida on vaja erikohtu loomiseks, et võtta vastutusele Venemaa poliitilised liidrid, sõjaväejuhid ning nende liitlased.

Parlament rõhutab, et Ukrainas korda saadetud julmused nagu linnade valimatu pommitamine, sundväljasaatmised, keelatud laskemoona kasutamine, rünnakud eelnevalt kokkulepitud humanitaarkoridoride kaudu põgenevate tsiviilisikute vastu, hukkamised ja seksuaalvägivald, on rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised. Need võivad kvalifitseeruda sõjakuritegudeks, ent on seni jäänud karistamata.

Tegutseda tuleb kiiresti

Saadikud rõhutavad, et EL peab tegutsema kiiresti, kuna on tõsine oht, et jätkuva sõjategevuse käigus hävitatakse sõjakuritegudega seotud tõendeid. Seetõttu väljendab parlament täielikku toetust Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku tööle, samuti sõltumatutele kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja Ukraina ametiasutustele, kes tegelevad tõendite kogumisega.

Lisaks toetab parlament Leedu, Poola ja Ukraina algatust, millega moodustatakse ühine uurimisrühm, mille tegevust koordineerib Eurojust (Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet), ning julgustavad ka teisi liikmesriike uurimisrühmaga ühinema.