skip to content
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Riiklikud taaste- ja vastupidavuskavad peaksid hõlmama ka energeetikameetmeid

Parlament kiitis heaks kava „REPowerEU“ meetmete lisamise riiklikesse taaste- ja vastupidavuskavadesse, et soodustada loobumist Venemaa fossiilkütustest ja kiirendada rohepööret.

  • Taaste- ja vastupidavusrahastu peab aitama muuta energiavarustuse turvalisemaks ja keskkonnasõbralikumaks.
  • Haavatavas olukorras majapidamisi, VKEsid ja mikroettevõtteid tuleb aidata.
  • Uusi reegleid tuleb järgida alates 1. veebruarist 2022.

 

Neljapäeval kiitis Euroopa Parlament heaks ettepaneku, mille kohaselt peavad liikmesriigid, kes soovivad oma riiklikku taaste- ja vastupidavuskava muuta, lisama sellesse meetmed energia säästmiseks, puhta energia tootmiseks ja energiavarustuse mitmekesistamiseks. Ettepaneku poolt hääletas 471, vastu 90 ja erapooletuks jäi 53 parlamendiliiget. Uusi nõudeid tuleb arvestada alates 1. veebruarist 2022.

Suurem sõltumatus ja võitlus energiaostuvõimetuse vastu

Parlament püüdis rõhutada kava „REPowerEU“ neid meetmeid, mis aitaksid lahendada ELi energiaprobleeme. Näiteks tuleb parlamendi hinnangul tähtsustada investeeringuid, mis aitavad vähendada kodumajapidamiste, VKEde ja mikroettevõtete energiaostuvõimetust. 

Rahastamine

Parlament tahtis ühtlasi, et komisjoni poolt toetusteks välja pakutud 20 miljardit lisaeurot tuleks ELi heitkogustega kauplemise süsteemi raames juba varem müüdud riiklike saastekvootide müügitulust, mitte ELi turustabiilsusreservi varudest. Lisaks peaks komisjon parlamendi hinnangul leidma kava „REPowerEU“ meetmete täiendamiseks ja rahastamiseks ka muid rahaallikaid. Näiteks võiks senisest paindlikumalt kasutada kulutamata raha, eriti aastate 2014–2020 eelarvetsükli ülejääke.

Toetuste eraldamisel tuleks arvesse võtta liikmesriikide energiasõltuvuse määra, energiaga seotud kulude kasvu majapidamiste jaoks ning fossiilkütuste osakaalu sisemaises energia kogutarbimises.

Liikmesriigid peaksid võtma uute meetmete rakendamisel arvesse piirkondlike ametiasutuste, vabaühenduste ja sotsiaalpartnerite panust.

Piiriülesed meetmed ja kliima

Parlament palub liikmesriikidel tagada, et vähemalt 35% kõigist kava „REPowerEU“ raames tehtud kulutustest on suunatud piiriülestele või piiriülese mõjuga meetmetele, isegi kui tegemist on ainult ühe liikmesriigi projektidega. Komisjon võib siiski liikmesriike erakorralistel asjaoludel selle nõude täitmisest vabastada.

Lisaks leidis parlament, et kava „REPowerEU“ puhul tuleb järgida olulise kahju ärahoidmise põhimõtet. Erandid on võimalikud üksnes teatavatel tingimustel ja ainult meetmete puhul, mis on 31. detsembriks 2024 rakendamisel.

Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola hinnangul tõendab parlamendi hääletustulemus, et EL on valmis kasutama ühiseid vahendeid viimase veeringuni, et aidata liikmesriikidel energiakriis kontrolli alla saada.

Raportöör Siegfried MUREŞAN (EPP, RO) märkis: „Energiahinnad on järsult tõusnud ning see on kõige haavatavamas olukorras kodanikele ja ettevõtetele ränk koorem. Kriisist ülesaamiseks tuleb meil saavutada energiasõltumatus ja -julgeolek. Kava „REPowerEU“ aitab meil seda teha. Parlamendi seisukoht on selge – me ei taha enam sõltuda Venemaa fossiilkütustest, vaid investeerida taastuvatesse ja puhastesse energiaallikatesse. Sellepärast rõhume ka piiriülestele, ELi tasandi projektidele. Need on praeguses olukorras kõige kasulikumad.“

Raportöör Eider GARDIAZABAL RUBIAL (S&D, ES) lisas: „Alles see oli, kui lõime pandeemia tõttu kannatanud inimeste toetamiseks taasterahastu „NextGenerationEU“. Kõige halvem tundus juba mööda saavat. Aga siis tungis Putin Ukrainasse ning tekitas geopoliitilise, humanitaar-, toidu-, energia- ja inflatsioonikriisi, millega tegelemiseks peame jälle kasutusele võtma kõik võimalikud vahendid. Kava „REPowerEU“ on üks nendest. Parlamendi raport tugevdab komisjoni ettepanekut, täpsemalt kütteostuvõimetuse vastaseid meetmeid. Lisaks püüab parlament veelgi rohkem toetada haavatavas olukorras majapidamisi, rõhutada kohalike ametiasutuste rolli, tihendada piiriülest koostööd ning näha keskkonna kaitseks ette olulise kahju ärahoidmise põhimõtte.

Raportöör Dragoș PÎSLARU (Renew, RO) sõnas: „Täna andsime eurooplastele vahendid, mille abil see talv üle elada. Pikemas plaanis võimaldab tänane otsus meil ka Venemaa fossiilkütustest vabaneda. Me investeerime Euroopasse ning muudame selle järgmiste põlvkondade jaoks kestlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks. Kaks aastat tagasi lõime oma ühtsuse kinnitamiseks taaste- ja vastupidavusrahastu. Nüüd lisasime sellele kava „REPowerEU“, mis aitab liikmesriikidel oma taastekavasid täiustada ning investeerida rohkem energiatõhususse, võidelda kütteostuvõimetusega ja võtta kasutusele puhtaid energiaallikaid.“

Järgmised sammud

Parlament alustab nüüd täiskogu hääletusel saadud mandaadi põhjal ELi nõukoguga läbirääkimisi.