skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
30/06/2017

EP täiskogu uudiskiri, 3.-6. juuli, Strasbourg

Sel nädalal: arutelu 22.-23. juuni Euroopa Ülemkogu ja G20 kohtumise ettevalmistamise teemal Tuski ja Junckeriga, arutelu Eesti prioriteetide üle ELi Nõukogu eesistujana peaminister Jüri Ratasega, kaupade vastupidavuse parandamine, Türgi seab ohtu läbirääkimised ELiga liitumiseks ja muu.

Euroopa ParlamentEuroopa Parlamendi istungisaal Strasbourgis
Euroopa Parlament

Arutelu 22.-23. juuni Euroopa Ülemkogu ja G20 kohtumise ettevalmistamise teemal Tuski ja Junckeriga

Kolmapäeval arutavad saadikud 22.-23. juunini toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemusi, Brexiti läbirääkimisi ja 7.-8. juulil Hamburgis toimuva G20 kohtumise teemadel Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga.

 

Saadikud võtavad suure tõenäosusega sõna Venemaa sanktsioonide ja Pariisi kliimakokkuleppe ning globaliseerumise ja ebaregulaarse rände mõjude teemal.

 

arutelu: kolmapäeval, 5. juulil

 

ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, arutelu

 

#euco #Brexit #G20 @JunckerEU @eucopresident #G20

 

 

Viidad:

 

Euroopa Ülemkogu 22.-23. juuni 2017

G20 kohtumise veebileht

AV materjal

 


Arutelu Eesti prioriteetide üle ELi Nõukogu eesistujana peaminister Jüri Ratasega

 

Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas tutvustab kolmapäeval saadikutele Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteete.

 

Eesti keskendub oma ELi Nõukogu eesistumise ajal järgmistele prioriteetidele:

 

 • avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa
 • turvaline ja kaitstud Euroopa
 • andmete vaba liikumine ja digitaalne Euroopa
 • kaasav ja kestlik Euroopa

Päev varem, teisipäeval, teevad saadikud kokkuvõtteid ELi Nõukogu Malta eesistumisest.

arutelud: teisipäeval, 4. juulil ja kolmapäeval, 5. juulil

pressikonverents: pressikonverents EP presidendi Antonio Tajani, Eesti Vabariigi peaministri Jüri Ratase ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga toimub kolmapäeval orienteeruvalt kell 12.30 (13.30 Eesti aja järgi) (kinnitamisel)

 

@EU2017EE #EU2017EE @ratasjuri

@EU2017MT #EU2017MT

 

Viidad:

Eesti saadikud eesistumisest: päevakorral digiturg, idapartnerlus, julgeolek

Eesti ELi Nõukogu eesistumise veebileht

AV materjal: Eesti ELi Nõukogu eesistumine

AV materjal: Malta ELi Nõukogu eesistumine

 

Kaupade vastupidavuse parandamine

 

Toodete kasutusiga tuleb pikendada parema kvaliteedi ja parandamise abil, leiavad saadikud teisipäeval hääletusele tulevas resolutsioonis.

 

Saadikud paluvad resolutsiooni eelnõus, et Euroopa Komisjon kehtestaks minimaalsed vastupidavuskriteeriumid, mis hõlmavad toodete töökindlust ja parandatavust. Liikmesriike kutsutakse üles pakkuma stiimuleid vastupidavate, kvaliteetsete ja parandatavate toodete arendamiseks.

 

Samuti soovivad saadikud toodetele (sh tarkvarale) ettenähtud aegumise määratluse välja töötamist ja sõltumatu süsteemi kasutusele võtmist, mille abil oleks võimalik seda testida ja tuvastada.

 

arutelu: esmaspäeval, 3. juulil

hääletus: teisipäeval, 4. juulil

mitteseadusandlik resolutsioon

 

#circulareconomy

 

Viidad

 

Resolutsiooni ettepanek toodete kasutusea pikendamise ning sellega tarbijatele ja ettevõtetele kaasnevate eeliste kohta

Pressiteade hääletuse kohta EP siseturukomisjonis (30.05.2017)

Raportöör Pascal Durand (Greens/EFA, FR)

Lisainfo

EP uuring toodete kasutusea kohta

AV materjal

 

Türgi seab ohtu läbirääkimised ELiga liitumiseks

 

Neljapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis ütlevad saadikud, et Türgi liitumisläbirääkimised tuleks peatada, kui riik võtab vastu ettepanekud põhiseaduse muutmiseks.

 

Kolmapäeval arutavad saadikud Türgis 2016. aastal läbiviidud reforme Euroopa Komisjoni laienemisvoliniku Johannes Hahniga. Selle teemalist resolutsiooni hääletatakse neljapäeval.

 

Saadikud on mures tagasikäigu pärast õigusriigi põhimõtte järgimise, inimõiguste ja meediavabaduse osas ja võitluses korruptsiooniga. Nad mõistavad hukka Türgi presidendi korduvad toetusavaldused surmanuhtluse sisseviimisele.

 

Samas tunnistatakse resolutsioonis ELi ja Türgi heade suhete olulisust ning konstruktiivse ja avatud dialoogi vajalikkust, et tegeleda rändega kaasnevate väljakutsetega, tagada julgeolek ja võidelda terrorismiga.

 

 

arutelu: kolmapäeval, 5. juulil

hääletus: neljapäeval, 6. juulil

pressikonverents: kolmapäeval, 5. juulil kell 11.30 (12.30 Eesti aja järgi)

mitteseadusandlik resolutsioon

 

#EUenlargement @JHahnEU

 

Viidad

 

Resolutsiooni ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP väliskomisjonis (20.06.2017)

Raportöör Kati PIRI (S&D, NL) 

EPRS taustainfo EL-Türgi suhete kohta (aprill 2017)

Lisainfo

AV materjal

 

 

Võitlus HIV, tuberkuloosi ja C-hepatiidi epideemiatega

 

HIV, tuberkuloosi ja C-hepatiidi epideemiatega võitlust tuleks tõhustada ELi tasandi pikaajaliste programmide abil, leiavad saadikud kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis.

 

2015. aastal teatas 31 ELi/ Euroopa Majanduspiirkonna riiki peaaegu 30 000 uuest HIVi nakatumise juhust. Hinnanguliselt 120 000 inimesel Euroopa piirkonnas on kujunenud multi-resistentne tuberkuloos. Viiruslik hepatiit on kogu maailmas üks suuremaid rahvatervise ohustajaid.

 

Saadikud soovivad, et Euroopa Komisjon esitaks ettepanekud vastavalt 4. oktoobril 2016 Bratislavas saavutatud ELi tervishoiuministrite kokkuleppele, mille kohaselt on vaja välja töötada poliitikaraamistik HIVi/ AIDSi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi vastaseks võitluseks.

 

arutelu: esmaspäeval, 3. juulil

hääletus: kolmapäeval, 5. juulil

suuliselt vastatav küsimus Euroopa Komisjonile, resolutsioon

 

 

Viidad:

 

Lisainfo

Uuring ELi meetmetest HIV, tuberkuloosi ja C-hepatiidi leviku tõkestamiseks

AV materjal

 

Terrorismivastane võitlus - hääletus ajutise EP komisjoni loomiseks

 

Parlament hääletab uue komisjoni loomist, et uurida võimalusi terrorismivastase võitluse tõhustamiseks.

 

Ettepanek luua terrorismivastase võitlusega seotud küsimuste arutamiseks ajutine Euroopa Parlamendi komisjon pannakse hääletusele neljapäeval. Komisjoni ülesandeks on uurida võimalusi terrorismivastase koostöö tõhustamiseks ELis. Saadikud on rõhutanud vajadust teha liikmesriikide vahel suuremat koostööd ja parandada teabevahetust.

 

Komisjon loodaks aastaks ja selle tegevust oleks võimalik pikendada.

 

hääletus: neljapäeval, 6. juulil

 

Viidad:

 

EPRS uuring ELi meetme kohta terrorismivastaseks võitluseks

 

Uued reeglid suurettevõtete maksude avalikustamise kohta

 

Suured hargmaised ettevõtted peaksid avalikustama teabe, mis puudutab makstud tulumaksu suurust ja tasumise kohta. Seda vastavalt uutele ettepanekutele, mida saadikud arutavad ja hääletavad teisipäeval.

 

EP majandus- ja õiguskomisjonid saavutasid kokkuleppe uute reeglite üle, millega kohustatakse rahvusvahelisi ettevõtteid, kelle käive on suurem kui 750 miljonit eurot, avalikustama, millistes riikides ja kui palju nad tulumaksu maksavad.

 

Saadikud toetasid erandite tegemist äriliselt tundliku informatsiooni puhul. Raportöörid Hugues Bayet (S&D, BE) ja Evelyn Regner (S&D, AT) esitavad täiskogul hääletuseks ka muudatusettepanekud, millega soovitakse kehtestada erandite taotlemise ajalised piirangud.

 

Hääletusele tulevate ettepanekute eesmärk on võidelda maksudest kõrvalehoidumisega, mis läheb EL riikidele saamata jäänud maksutulu näol hinnanguliselt maksma 50-70 miljardit eurot aastas.

 

Teisipäeval hääletusele tulev raport on Euroopa Parlamendi seisukoht läbirääkimisteks ELi Nõukoguga direktiivi lõpliku sõnastuse osas.

 

 

arutelu: teisipäeval, 4. juulil

hääletus: teisipäeval, 4. juulil

kaasotsustusmenetlus

 

#taxation

 

Viidad:

 

Raporti ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP õigus- ja majanduskomisjonides (13.06.2017)

Raportöör Hugues Bayet (S&D, BE)

Raportöör Evelyn Regner (S&D, AT)

Lisainfo

EPRS kokkuvõte hargmaiste ettevõtete maksuinfo avalikustamise kohta

AV materjal

 

Muud päevakorrapunktid

 

 • Võitlus rände algpõhjustega: Euroopa jätkusuutliku arengu fond, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Saadikud kordavad nõudmist, et Euroopa Parlamendil oleks üksainus asukoht, arutelu kolmapäeval
 • Euroopa Komisjoni liikme ametisse nimetamine – Mariya Gabriel (Bulgaaria), hääletus teisipäeval
 • Nägemispuudega inimeste juurdepääs kaitstud teostele ja muule materjalile, hääletus ja arutelu neljapäeval
 • Eraturvafirmade vastutuse parandamine, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimisele toetuse andmine, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Makromajanduslik finantsabi Moldova Vabariigile, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Ukraina suhtes ajutiste ühepoolsete kaubandussoodustuste kehtestamine, arutelu ja hääletus teisipäeval
 • Arutelu Saudi Araabia valimise kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni liikmeks, ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus, teisipäeval
 • Euroopa Komisjoni 2018. aasta tööprogrammi ettevalmistamine, arutelu ja resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • „ELi rahanduse tulevik aastaks 2025“, arutelu teisipäeval
 • ELi strateegia rahvusvaheliste kultuurisuhete valdkonnas, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine ja resolutsioonide hääletus, neljapäeval
 • Raport inimõiguste rikkumisega tegelemise kohta, pidades silmas sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid, sealhulgas genotsiidi, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Kalastusturismi roll kalapüügi mitmekesistamises, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • ELi ja Kosovo raamleping üldpõhimõtete kohta Kosovo ELi programmides osalemisel, hääletus teisipäeval
 • ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamine, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • Ühtekuuluvuse ja arengu edendamine Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Tsiviilkohtumenetluse ühised miinimumnõuded, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismid ELis, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Liikumine üleeuroopalise pandikirjade raamistiku suunas, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Raport töötingimuste ja ebakindlate töösuhete kohta, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • ELi tulevik ja ELi kaitsetegevuskava, arutelu teisipäeval