skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
02/10/2017

EP täiskogu istung, 2.-4. oktoober 2017

Päevakorras: Brexiti läbirääkimised: lahkumistingimuste osas ei ole olulisi edusamme tehtud, Euroopa Prokuratuuri loomine ELi maksumaksjate raha paremaks kaitsmiseks, Võitlus küberkuritegevuse ja seksuaalse kuritarvitamise vastu, Arutelu Ryanairi lendude tühistamise teemal, Reisilaevade ohutusreeglite kaasajastamine 

Brexiti läbirääkimised: lahkumistingimuste osas ei ole olulisi edusamme tehtud

Parlamendiliikmed hääletavad resolutsiooni, milles esitatakse Euroopa Parlamendi seisukohad 20. oktoobril Brüsselis toimuvaks EL27 tippkohtumiseks, kus valitsusjuhid arutavad Brexiti läbirääkimisi.

Enne resolutsiooni hääletust arutavad parlamendiliikmed Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja Michel Barnier’ga (ELi esindaja Brexiti läbirääkimistel), milliseid edusamme on tehtud Briti valitsusega peetud läbirääkimiste esimeses neljas voorus.

ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste tulemusena saavutatav kokkulepe vajab Euroopa Parlamendi heakskiitu.

 

arutelu: teisipäeval, 3. oktoobril

hääletus: teisipäeval, 3. oktoobril

menetlus: nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, resolutsioon

 #EUCO #Brexit @MichelBarnier @EU2017EE

LINGID

EP resolutsioon Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste kohta (5. aprill 2017)

Peamised tingimused Ühendkuningriigi EList lahkumise lepingu heakskiitmiseks

Lisateave EP ja Brexiti kohta

AV-materjal

EPRSi taustainfo

AV-materjal

 

Euroopa Prokuratuuri loomine ELi maksumaksjate raha paremaks kaitsmiseks

 

Parlamendiliikmed hääletavad Euroopa Prokuratuuri loomise üle, et tõhustada võitlust pettuste ja Euroopa rahaliste vahendite kuritarvitamisega ja kaitsta ELi maksumaksja raha.

Euroopa Prokuratuuri ülesanne on uurida ELi finantshuve kahjustavaid kuritegusid, esitada nende eest süüdistusi ja anda kuritegude toimepanijad kohtu alla.

Praegusel hetkel uurivad ELi vahenditega seotud pettusi ainult riiklikud asutused, aga nende jurisdiktsioon lõpeb riigipiiril.

Alates 2014. aastast on parlamendiliikmed vastu võtnud mitu resolutsiooni ettepanekuga luua Euroopa Prokuratuur, rõhutades samas vajadust tagada prokuröride sõltumatus.

Euroopa Prokuratuur luuakse 20 liikmesriigi tõhustatud koostöö raames. Nendeks riikideks on Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome ja Tšehhi Vabariik. Ülejäänud liikmesriigid võivad igal ajal pärast määruse vastuvõtmist 20 asutajaliikmega ühineda.

Euroopa Prokuratuuri keskasutus hakkab olema Luksemburgis, aga iga liikmesriik määrab vähemalt ühe delegaatprokuröri, kes hakkab asuma liikmesriigis.

Kui parlament on andnud oma nõusoleku, võtab ELi Nõukogu Euroopa Prokuratuuri määruse ametlikult vastu. Ettevalmistavaks etapiks on kavandatud kuni kolm aastat, misjärel saab Euroopa Prokuratuur asuda oma ülesandeid täitma.

 

arutelu: kolmapäeval, 4. oktoobril

hääletus: neljapäeval, 5. oktoobril

menetlus: kaasotsustamismenetlus

 

Raportöör Barbara Matera (EPP, IT)

ELi Nõukogu pressiteade Euroopa Prokuratuuri loomise kokkuleppe saavutamise kohta (08.06.2017)

 

Võitlus küberkuritegevuse ja seksuaalse kuritarvitamise vastu

Suurenenud küberkuritegevus ja ebapiisavad meetmed elutähtsa infrastruktuuri vastu suunatud rünnakute ja seksuaalse ärakasutamise vastu võitlemiseks nõuavad tegutsemist.

Parlamendiliikmed tahavad suuremat investeerimist küberjulgeoleku parandamisse ja haridusse ning tõhusamat piiriülest koostööd ja paremat teabevahetust. Vastavasisulist resolutsiooni arutatakse täiskogu istungil esmaspäeval ja hääletatakse teisipäeval.

Ligikaudu 80% Euroopa ettevõtetest on kogenud vähemalt ühte küberjulgeoleku alast intsidenti, millest paljusid ei tuvastata või millest ei teavitata. Parlamendiliikmed juhivad samuti tähelepanu 2017. aasta mais toimunud lunavararünnakule WannaCry, mis puudutas tuhandeid arvuteid ligi 100 riigis ja paljudes organisatsioonides.

 

arutelu: esmaspäeval, 2. oktoobril

hääletus: teisipäeval, 3. oktoobril

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

#cybercrime #cybersecurity

 

LINGID

Resolutsiooni ettepanek

Pressiteade hääletuse kohta EP kodanikuvabaduste komisjonis (11.07.2017)

Raportöör Elissavet Vozemberg-Vrionidi (EPP, EL)

Menetlusdokumendid

AV-materjal

 

Arutelu Ryanairi lendude tühistamise teemal

Teisipäeval arutavad parlamendiliikmed Euroopa Komisjoni ja nõukogu esindajatega, kuidas tagada lennureisijate õiguste kaitse sellistel juhtudel nagu Ryanairi lendude tühistamine, mis rikkus tuhandete reisijate reisiplaanid.

 

arutelu: teisipäeval, 3. oktoobril

menetlus: nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused

@Ryanair #Ryanair

 

LINGID

ELi lennureisijate õiguste määrus

Euroopa Komisjoni tõlgendussuunised ELi lennureisijate õiguste määruse kohta

AV-materjal

 

Reisilaevade ohutusreeglite kaasajastamine

Parlamendiliikmed hääletavad kolmapäeval ettepanekut kiita heaks uued reisilaevade ohutusreeglid.

Uued reeglid:

 • kiirendavad õnnetuste puhul reisijate andmete edastamist päästeteenistustele
 • aitavad kõrvaldada parvlaevade ja kiirreisilaevade kontrollides administratiivkoormust tekitavat dubleerimist
 • täpsustavad kehtivaid reegleid inspektsiooninõuetes, tuues alumiiniumist reisilaevad ELi ohutuseeskirjade kohaldamisalasse

 

Euroopa Komisjoni poolt 2015. aastal läbi viidud analüüsi põhjal vastab reisilaevade ohutusraamistik eesmärkidele ning õnnetuste statistika näitab, et ELi reisilaevaliiklus on üks ohutumaid.

Selleks et vähendada laevaomanike halduskoormust ja inspektsiooninõuete dubleerimist ning kohandada reegleid vastavalt tehnoloogia arengule, tegi Euroopa Komisjon 2016. aastal ettepaneku eeskirjade kaasajastamiseks.

Parlamendi ja nõukogu läbirääkijad jõudsid käesoleva aasta juunis kokkuleppele reisijate registreerimise direktiivi, reisilaevade ohutuseeskirjade direktiivi ning parvlaevade ja kiirreisilaevade kontrollide direktiivi kaasajastamise osas.

 

arutelu: teisipäeval, 3. oktoobril

hääletus: kolmapäeval, 4. oktoobril

seadusandlik tavamenetlus: esimese lugemise kokkulepe

#EUTransport

 

LINGID

 

Artikkel: Päevakorral on ohutusnõuded reisilaevadel

Raportöör Izaskun Bilbao Barandica (ALDE, ES) (reisijate registreerimine) 

Raportöör Dominique Riquet (ALDE, FR) (kontrollide süsteem)

Raportöör Daniela Aiuto (EFDD, IT) (ohutuseeskirjad)

EPRSi taustainfo: ohutuseeskirjad

EPRSi taustainfo: reisilaevade pardal olevate isikute registreerimine

EPRSi taustainfo: parvlaevade ja reisilaevade ohutuse tagamiseks kasutatav kontrollide süsteem

AV-materjal

 

Parlamendi seisukohad oktoobris toimuvaks Euroopa Ülemkogu tippkohtumiseks

Lisaks Brexitile on 19.-20. oktoobri ELi tippkohtumise päevakorras rändeküsimused, ühine ELi varjupaigapoliitika, kaitseküsimused ja ELi-Türgi suhted. Parlamendiliikmed esitavad parlamendi ootused kolmapäeva hommikul Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansi ja Eesti eesistumise esindajatega toimuval arutelul.

Parlamendi president Antonio Tajani edastab parlamendi seisukohad 19. oktoobril sõnavõtus ELi riigi- ja valitsusjuhtidele.

 

arutelu: kolmapäeval, 4. oktoobril

menetlus: nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused

#EUCO @EU2017EE #MigrationEU #EUdefence #Turkey

 

LINGID

Euroopa Ülemkogu 19.-20. oktoobri kohtumise päevakord

AV-materjal

 

Muud päevakorrapunktid

 • Vanglasüsteem ja kinnipidamistingimused, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Varajaste ja sundabielude kaotamine, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • ÜRO 2017. aasta kliimamuutuste konverents – COP 23 Saksamaal Bonnis, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine ELi era- ja avalikus sektoris, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Olukord Moldovas, arutelu teisipäeval
 • Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes, raporti hääletus teisipäeval
 • ELi poliitilised suhted ASEANiga, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine, neljapäeval
 • Viisainfosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ sätted Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias, hääletus kolmapäeval
 • Kontrollikoja 2016. aasta aruande tutvustamine, hääletus kolmapäeval
 • Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise fondi asutamisleping, hääletus kolmapäeval
 • Turvalisus Euroopa teedel, arutelu kolmapäeval