skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
05/10/2017

EP toetas Euroopa Prokuratuuri loomist

Euroopa Prokuratuuri ülesandeks on uurida ELi eelarvest tehtud maksetega seotud pettusi. Antud hetkel on vaid riiklikel asutustel võimalik uurida ELi eelarvet puudutavaid pettusi, nagu ELi struktuurifondide rahade tahtlikku mittesihtotstarbelist kasutamist või piiriülest käibemaksupettust, kuid nende asutuste jurisdiktsioon lõpeb riigipiiril.

Euroopa Prokuratuuri loomisega soovitakse tõhustada teabevahetust, parandada uurimiste koordineerimist, võimaldada kiiremat varade külmutamist ja kahtlusaluste kinnipidamist. Euroopa Prokuratuur hakkab tegema koostööd Euroopa õigusalase koostöö üksusega Eurojust ja Euroopa pettustevastase ametiga OLAF, et tõhustada süüdistuste esitamist ja parandada pettusega omandatud raha tagasinõudmist. 

Raportöör Barbara Matera (EPP, IT): „Euroopa Prokuratuuriga, mis võimaldab kooskõlastada liikmesriikide prokuröride tööd ELi tasandil, likvideeritakse puudujäägid, mis võivad tekkida koordineerimata riiklike uurimiste käigus. Loodetavasti hakkavad Euroopa Prokuratuuri volituste alla peagi kuuluma ka piiriülesed kuriteod, nagu terrorism ja inimkaubandus.“

 

Edasised sammud

Pärast parlamendi heakskiitu saab ELi Nõukogu Euroopa Prokuratuuri määruse ametlikult vastu võtta. Ettevalmistavaks etapiks on kavandatud kuni kolm aastat, misjärel saab Euroopa Prokuratuur asuda oma ülesandeid täitma.

Euroopa Prokuratuur luuakse 20 liikmesriigi tõhustatud koostöö raames 20 liikmesriigi vahel. Kaheksa riiki, mis tõhustatud koostöös hetkel ei osale, on Madalmaad, Malta, Poola, Rootsi, Taani, Ungari ja Ühendkuningriik. Need liikmesriigid võivad igal ajal pärast määruse vastuvõtmist 20 asutajaliikmega ühineda.

Euroopa Prokuratuuri keskasutus hakkab olema Luksemburgis, kus asuvad tööle peaprokurör ja prokurörid igast osalevast liikmesriigist. Nemad hakkavad juhtima kriminaaluurimisi, mida viivad läbi liikmesriikides asuvad delegaatprokurörid.

Parlament kiitis 5. juulil heaks Euroopa Prokuratuuri pädevusse kuuluvate kuritegude nimekirja, millesse võib tulevikus kuuluda ka terrorism.

 

Lisainfo

Euroopa Prokuratuuri loomine (täiskogu taskuhääling)

Euroopa Prokuratuuri loomine aitab ära hoida ELi vahendite kuritarvitamist

ELi Nõukogu pressiteade Euroopa Prokuratuuri loomise otsuse kohta (08.06.2017)

Küsimused ja vastused: Euroopa Prokuratuur (Euroopa Komisjon 08.06.2017)