skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
12/09/2017

Gaasivarustuskindluse tagamine

Parlament kiitis teisipäeval heaks reeglid, mis võimaldavad ELi riikidel gaasinappuse puhul käivitada piiriülese abimehhanismi, et tagada naaberriikide abiga piisav gaasitarne.

Määruses seatakse esmatähtsaks tarnete tagamine kodumajapidamistele, küttejaamadele ja esmaste sotsiaalteenuste osutajatele (nt haiglad, koolid). Liikmesriik saab käivitada solidaarsusmehhanismi ja paluda abi teistelt ELi riikidelt, et tegeleda tarnekriisiga.

 

Piirkondlik koostöö gaasikriisidega tegelemiseks

Määruses sätestatakse neli liikmesriikide riskirühma, mis teevad “riskidega seotud koostööd” ja viivad läbi ühiseid riskide hindamisi, võtavad vastu ennetavaid meetmeid ning meetmeid hädaolukordade lahendamiseks.

Kriiside ohjamise ja teabevahetuse süsteem põhineb kolmel kriisitasemel: varajane hoiatamine, häire ja hädaolukord. Hädaolukorra väljakuulutamiseks teavitab liikmesriik sellest Euroopa Komisjoni ja vastava riskirühma riikide ja liikmesriigiga otse ühendatud teiste liikmesriikide ametiasutusi.

 

Tarnelepingute läbipaistvus

Euroopa Komisjonil on edaspidi õigus nõuda ligipääsu varustuskindluse seisukohast olulistele gaasitarnelepingutele (lepingud, mis katavad 28 % või enam aastasest gaasitarbimisest liikmesriigi turul). Komisjon võib nõuda ka teavet gaasitarnelepingutega seotud kaubanduslepingute kohta, sh gaasiinfrastruktuuriga seotud lepingute kohta.

 

Raportöör Jerzy Buzek (EPP, PL) :

”Meie kodanikud ei peaks kunagi kannatama gaasinappuse pärast oma kodudes. Liikmesriigid võtavad kohustuse üksteist aidata kui gaasitarned kodanikele on ohus. Uus määrus parandab piirkondlikku koostööd hädaolukorra ja kriiside ennetamiseks ja muudab gaasilepingud läbipaistvamaks.”

 

Edasised sammud

Määrus kiideti heaks häältega 567 poolt, 101 vastu, 23 erapooletut. Kui ELi Nõukogu on määruse heaks kiitnud, avaldatakse see ELi Teatajas. Määrus  jõustub 20 päeva pärast avaldamist.

 

Taustainfo

Uuel määrusel on keskne roll energiajulgeoleku paketis, mille Euroopa Komisjon esitas 2016. aasta veebruaris. Koos 2017. aasta märtsis vastuvõetud uute reeglitega valitsustevaheliste kokkulepete kohta  suurendab pakett gaasituru läbipaistvust ja parandab ELi võimekust reageerida gaasitarne katkestuste esinemisel. Nimekiri riskirühmadest on sätestatud määruse I lisas.

 

Lisainfo

Menetlusetapid