skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
16/02/2017

Välisvõitlejate peatamine Euroopa Liidu välispiiridel

Neljapäeval hääletatud määruse kohaselt tuleb liikmesriikidel hakata andmebaaside abil süstemaatiliselt kontrollima Euroopa Liidu ja kolmandate riikide kodanikke. Kontrollitakse EL välispiiri ületamist, et  kindlustada avaliku korra ja  sisejulgeoleku ohutus.

„Välispiiride kindlustamine tähendab  tugeva kilbi ülesehitamist terrorismi vastu. Iga elu, mis päästame paljastades võimalikud välisvõistlejad on seda väärt. süstemaatilised kontrollid on kohustuslik samm kaitse tagamiseks kodanikele, ütles raportöör Monica Macovei (ECR, RO).

Muudatustega Schengeni piirieeskirjade määrusesse, mille kohta Euroopa Komisjon esitas ettepaneku 2015. a. detsembris, kohustatakse liikmesriike süstemaatiliselt kontrollima kõiki isikuid, kes ületavad EL välispiiri, kasutades   nt. varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaase ja Schengeni infosüsteemi (SIS). Kontrollide teostamine on kohustuslik kõigil õhu-, mere- ja maismaapiiridel, nii ELi sisenemisel kui EList lahkumisel.

Reeglite osas saavutasid Parlamendi ja EL Nõukogu läbirääkijad kokkuleppe 5. detsembril 2016.

Määruse eesmärk on tõhustada kontrolli välispiiridel seoses terroriohuga Euroopas ja paremini reageerida ohule, mida endast kujutavad  Süüriasse ja Iraaki terrorirühmitusi toetama sõitvad ELi kodanikest “välisvõitlejad”.

Määrus võeti vastu häältega: 469 poolt, 120 vastu, 42 erapooletut.

Kui süstemaatilised piirikontrollid avaldavad ebaproportsionaalset mõju liiklusvoogudele piiril, on liikmesriikidel võimalik teha selle asemel “sihipäraseid“ kontrolle, eeldusel, et riskianalüüsi kohaselt ei too seekaasa julgeolekuriske.

Õhupiiridel võib süsteemse kontrolli asemel kohaldada sihipäraseid kontrolle üleminekuperioodil, mis ei ole pikem kui kuus kuud pärast määruse jõustumist. Kui konkreetses lennujaamas esineb spetsiifilisi infrastruktuuriga seonduvaid probleeme, mille tõttu on vaja rohkem aega selliste kohanduste tegemiseks, mis võimaldaks teha andmebaasides süstemaatilist kontrolli, võib kuuekuulist üleminekuperioodi  erandjuhul pikendada kuni 18 kuu võrra.

Edasised sammud

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast EL Teatajas avaldamist. Määrus ei kehti Taanis, Ühendkuningriigis ja Iirimaal.

Menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimese lugemise kokkulepe

Lisainfo

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu