skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

EP täiskogu uudiskiri, 13.-16. veebruar, Strasbourg

10/02/2017

Esmaspäeval algava Strasbourgi täiskogu istungi teemade hulgas on EL-Kanada kaubandusleping, terrorismivastane võitlus, kontroll EL välispiiridel, kasvuhoonegaasid, ühtse turu prioriteedid, pestitsiidid ning julgeolekuolukord Ida-Ukrainas.

 

Parlament hääletab EL-Kanada kaubanduslepingut

Kolmapäeval arutavad ja hääletavad saadikud EL-Kanada majandus- ja kaubanduslepingut, mis vajab jõustumiseks Euroopa Parlamendi heakskiitu.

Kaubanduslepinguga eemaldatakse enamikelt toodetelt ja teenustelt lõivud ning avatakse Kanada avaliku sektori hangete turg.

Parlamendi surve tõttu asendati vastuoluline investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise mehhanism investeerimiskohtu süsteemiga. Eesmärgiks on tagada riiklik kontroll kohtunike valimisel ja menetluste läbipaistvus.

EL-Kanada strateegilise partnerluse leping

Saadikud hääletavad ka  mittekaubanduslikke suhteid käsitlevat EL-Kanada strateegilise partnerluse lepingut. Selle alla kuulub koostöö  nt. välis- ja julgeolekupoliitika, terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega võitluse, teaduse ja kultuuri valdkondades.

Taustainfo

EL ja Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu läbirääkimised algasid 2009. aasta mais ja lõppesid 2014. aasta septembris. EL ja Kanda allkirjastasid lepingu 30. oktoobril 2016. Aastal 2015 imporditi Kanadast EL-i 28,3 miljardi euro väärtuses kaupu ja EL-ist Kanadasse eksporditi 35,2 miljardi euro väärtuses kaupu. Lepingu täielikul rakendumisel suurenevad kaubandusmahud ootuste kohaselt enam kui 20 protsendi võrra.

 • arutelu: kolmapäeval, 15. veebruaril
 • hääletus: kolmapäeval, 15. veebruaril
 • menetlus: nõusolekumenetlus
 • pressikonverents: kolmapäeval, 15 veebruaril kell 15 (Eesti aja järgi) raportööri Artis Pabriksi (EPP, LV), EP kaubanduskomisjoni esimehe Bernd Lange (S&D, DE) and EK kaubandusvoliniku Cecilia Malmströmiga

#CETA

Viidad:

 

 

 

Kanada peaminister peab Euroopa Parlamendis kõne

Neljapäeval, 16. veebruaril kell 12 (Eesti aja järgi) peab Kanada peaminister Justin Trudeau täiskogu istungil kõne EL - Kanada suhetest.

Kolmapäeval hääletavad saadikud EL-Kanada laiaulatuslikku majandus- ja kaubanduslepingut.

Peaminister Trudeau rõhutab suure tõenäosusega Kanada juhtivat rolli kaubanduse ja investeeringute edendajana ning EL-Kanada lepingu olulisust töökohtade loomisel ning ühiskonnas jõukuse kasvatamisel.

menetlus: pidulik istung

#Canada #CETA @CanadianPM @JustinTrudeau

Viidad:

 

Uue terrorismivastase võitluse direktiivi hääletus

Seoses “välisvõitlejatest” ja “üksikründajatest” tuleneva suurenenud terrorismiohuga  kriminaliseeritakse neljapäeval hääletusele tuleva uue ELi direktiiviga terroriaktide ettevalmistamine.

Uute reeglitega kriminaliseeritakse terroriakte ettevalmistavad tegevused nagu reisimine terroristliku organisatsiooniga liitumiseks ja EL-i tagasipöördumine; terroriaktide toimepanemisele õhutamine; väljaõppe andmine või saamine või sellise tegevuse rahastamine.

Direktiivis on sätted terroriohvrite kaitseks, et tagada neile ja nende peredele rünnaku korral kohene abi.

Lisainfo

EL Nõukogu ja EP läbirääkijad saavutasid uute reeglite osas kokkuleppe 2016. aasta novembris. Direktiiviga kaasajastatakse reeglid, võttes arvesse uusi tekkinud ohte nagu välisvõitlejad ja nn. üksikud hundid.

Uue direktiiviga asendatakse 2002. aasta EL Nõukogu raamotsus (2002/475/JHA). Liikmesriikidel on direktiivi rakendamiseks 18 kuud pärast selle vastuvõtmist ja avaldamist. Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Taani suhtes direktiiv ei kehti.

 • arutelu: kolmapäeval, 15. veebruaril
 • hääletus: neljapäeval, 16. veebruaril
 • pressikonverents: kolmapäeval, kell 17.30 (Eesti aja järgi)

#EU #Counterterrorism

Viidad:

 

 

Parlament hääletab kontrolli tõhustamist EL välispiiridel

Neljapäeval hääletatakse määruse ettepanekut, mille kohaselt tuleb liikmesriikidel hakata andmebaaside abil süstemaatiliselt kontrollima EL ja kolmandate riikide kodanikke. Kontrollitakse EL välispiiri ületamist, et  kindlustada avalik kord ja  sisejulgeolek.

Määruse eesmärk on tõhustada kontrolli välispiiridel seoses terroriohuga Euroopas, eriti Süüriasse ja Iraaki terrorirühmitusi toetama sõitvate EL kodanike arvu kasvuga.

 • arutelu: kolmapäeval, 15. veebruaril
 • hääletus: neljapäeval, 16. veebruaril
 • menetlus: seadusandlik tavamenetlus
 • pressikonverents: kolmapäeval, 15. veebruaril kell 15.30 (Eesti aja järgi)

Viidad:

 

Saadikud soovivad hoogustada kasvuhoonegaaside heite vähendamist

Kolmapäeval hääletavad saadikud heitkoguste kaubanduse süsteemi täiendamise ettepanekut, et hoogustada kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist. Saadikud soovivad saastekvootide hinna tõstmiseks vähendada nende  arvu enampakkumistel 2,4 protsendi võrra igal aastal. Lisaks soovivad nad kahekordistada lubatud heitkoguste ühikute ülejäägi paigutamiseks loodud turustabiilsusreservi mahtu.

Saadikute tehtud muudatusettepanekutega tõstetaks nn lineaarset vähendamistegurit Euroopa Komisjoni ettepanekus pakutud 2,2 protsendilt 2,4 protsendile. Lineaarse vähendamisteguri alusel vähendataks igal aastal kaubeldavate saastekvootide arvu.

Saadikud soovivad  suurendada ka turustabiilsusreservi mahtu. Selle käivitamisel saaks sinna esimesel neljal aastal paigutada kuni 24 protsenti iga-aastasest saastekvootide ülejäägist. See oleks kaks korda enam praegusest mahust. Saadikud pooldavat samuti 800 miljoni turustabiilsusreservi paigutatud saastekvoodi kehtetuks tunnistamist 1. jaanuaril 2021.

 • arutelu: esmaspäeval, 13. veebruaril
 • hääletus: kolmapäeval, 15. veebruaril
 • menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimene lugemine

#EUETS

Viidad:

 

 

Parlamendis peab kõne Austria president Alexander Van der Bellen

Austria president Alexander Van der Bellen teeb oma esimese ametliku visiidi Euroopa Parlamenti ja  esineb pidulikul istungil  teisipäeval kell 13 (Eesti aja järgi).

Endine roheliste erakonna juht Van der Bellen osales valimistel  sõltumatu kandidaadina ja sai kuue kandidaadi seast valimiste esimeses voorus teise tulemuse. Valimiste teises voorus 4. detsembril edestas ta Austria Vabaduspartei kandidaati Norbert Hoferit.

Alexander Van der Bellen sündis Austrias, kuhu tema Vene ja Eesti päritolu vanemad põgenesid stalinismi eest. Enne poliitikasse suundumist oli uus Austria president  majandusteaduste professor Viini Ülikoolis.

pidulik istung: teisipäeval, 14. veebruaril

@vanderbellen

Viidad:

 

 

 

 

 

 

Parlament arutab 2017. aasta EL majanduslikke, sotsiaalseid ja ühtse turu prioriteete

Teisipäeval arutavad saadikud Euroopa Komisjoni esindajatega “majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta” arutelul EL 2017. aasta majanduslikke, sotsiaalseid ja ühtse turu prioriteete.

Saadikud avaldavad suure tõenäosusega arvamust stabiilsuse- ja kasvupakti rakendamise ja sellega kaasnevate sotsiaalsete mõjude kohta ning kutsuvad liikmesriike tegema enamat, et ära kasutada ühtse turu majanduslikku potentsiaali. Kolmapäeval hääletatakse kolme sellesisulist resolutsiooni.

Saadikud tervitavad tõenäoliselt Euroopa Komisjoni 2017. aasta majanduskasvu analüüsi ja kutsuvad liikmesriike üles  tegutsema vastavalt riigipõhistele soovitustele.

 • arutelu: teisipäeval, 14. veebruaril
 • hääletus: kolmapäeval, 15. veebruaril
 • menetlus: mitteseadusandlikud resolutsioonid

#EuropeanSemester

Viidad:

 

Saadikud soovivad kiiremat madala riskiga pestitsiidide heakskiitmismenetlust

Madala riskiga bioloogilisi pestitsiide, mis asendaksid keskkonda ja tervist kahjustavaid taimekaitsevahendeid, ei saa veel piisavalt  laialdaselt kasutada, sest nende sertifitseerimismenetlused EL-is on aeglased ja keerulised, ütlevad saadikud teisipäeval hääletusele tulevas resolutsioonis. Nad soovitavad Euroopa Komisjonil esitada ettepanek olemasolevate reeglite ümbervaatamiseks.

Resolutsiooni ettepanekus ütlevad saadikud, et tavalised taimekaitsevahendid põhjustavad  üha rohkem probleeme inimeste tervisele ja keskkonnale. Samas on “madala riskiga” alternatiive EL-is kasutamiseks heaks kiidetud vaid seitse.

Saadikud kutsuvad Euroopa Komisjoni esitama seadusloome ettepanekut 2018. aasta lõpuks, et lihtsustada madala riskiga pestitsiidide autoriseerimist ja registreerimist.

 • arutelu: esmaspäeval, 13. veebruaril
 • hääletus, teisipäeval, 14. veebruaril
 • menetlus: suuline küsimus, resolutsioon

#pesticides

Viidad:

 

Julgeolekuolukord Ida-Ukrainas

Teisipäeva pärastlõunal arutavad saadikud koos EL välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga halvenenud julgeolekuolukorda Ida-Ukrainas.

EP julgeoleku- ja kaitse allkomisjoni koosolekul 6. veebruaril andis saadikutele olukorrast ülevaate Ukraina asepeaminister Euroopa ja Euro-Atlandi integratsiooni valdkonnas Ivanna Klympush-Tsintsadze. Ta informeeris saadikuid, et 29. jaanuaril rikkusid venemeelsed mässulised relvarahu ja ründasid Ukraina vägesid Avdiivkas, kasutades erinevaid relvi, sh selliseid, mis on keelatud Minski kokkulepetega nagu nt. Grad tüüpi rakette.

Komisjoni arutelul kutsusid saadikud Venemaad üles lõpetama Lääne reaktsioonide testimine ja jätkama Minski kokkulepete rakendamist.

 • arutelu: teisipäeval, 14. veebruaril
 • menetlus: ELi välispoliitika kõrge esindaja avaldus

Viidad:

 

Muud päevakorrapunktid

 • Kreeka kolmanda majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise hetkeseis, arutelu teisipäeval
 • EL tulevik, arutelu teisipäeval, resolutsioonide hääletus neljapäeval
 • Rikkumisest teatajate (nn vilepuhujate) roll EL finantshuvide kaitsmisel, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • EL konkurentsipoliitika aastaaruanne, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval
 • Pangandusliit – 2016. aasta aruanne, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • aasta aruanded Albaania ja Bosnia ja Hertsegoviina kohta, arutelu teisipäeval, resolutsioonide hääletus kolmapäeval
 • EL ja Cooki saarte valitsuse vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping, hääletus kolmapäeval
 • Väljavaated Lähis-Ida rahuläbirääkimiste taasalustamiseks, arutelu teisipäeval
 • Euroopa lennundusstrateegia, arutelu ja resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Komisjoni heakskiit Saksamaa muudetud maanteemaksu kehtestamise kavale, arutelu neljapäeval
 • EL konkurentsipoliitika aastaaruanne
 • Robootikat käsitlevad tsiviilõigusnormid, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Euroopa pilvandmetöötluse algatus, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • EL-Mongoolia partnerluse ja koostöö raamleping, hääletus kolmapäeval
 • Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine, arutelu ja hääletus neljapäeval