skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
17/01/2019

Liikmesriigid, kus seatakse ohtu õigusriigi põhimõtted võivad jääda ilma ELi toetustest

ELi valitsused, mis sekkuvad kohtute töösse või ei tegele piisavalt korruptsiooni ja pettuste väljajuurimisega, peavad edaspidi arvestama, et nende ELi toetused võidakse peatada.

Parlamendilt toetuse saanud ettepaneku kohaselt peaks Euroopa Komisjon sõltumatu ekspertkolleegiumi abiga tuvastama “liikmesriikides õigusriigi toimimises esinevad puudused” ja võtma vastu otsused vastavate meetme rakendamiseks, nagu ELi eelarvest tehtavate väljamaksete peatamine või eelmaksete vähendamine. Sellised otsused rakendatakse juhul, kui need kiidetakse heaks Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu poolt.

Sõltumatute ekspertide kolleegium

Euroopa Komisjon võib tuvastada, et õigusriigi põhimõtted on ohus juhul, kui esinevad puudused ühes või mitmes järgnevas valdkonnas:

 

 • liikmesriigis ELi eelarvet täitvate avaliku sektori asutuste nõuetekohane toimimine;
 • finantskontrolli asutuste nõuetekohane toimimine;
 • maksupettuste, korruptsiooni või ELi eelarve täitmisega seotud rikkumiste uurimine;
 • kohtulik kontroll, mida teevad sõltumatud kohtud;
 • maksupettuste ja maksukonkurentsi ennetamine või selle eest karistamine;
 • põhjendamatult väljamakstud vahendite tagasinõudmine;
 • koostöö Euroopa Pettustevastase Ameti või Euroopa Prokuratuuriga.

Komisjoni abistamiseks moodustatakse sõltumatute ekspertide kolleegium, kuhu kuuluvad riigiõiguse ning finants- ja eelarveküsimuste eksperdid. Iga liikmesriigi parlament nimetab kolleegiumisse ühe ja Euroopa Parlament viis eksperti. Kolleegium hindab igal aastal õigusriigi olukorda kõigis liikmesriikides ning avaldab oma uurimise tulemused.

Lõplike toetuste saajate kaitse

Olenevalt puuduste ulatusest võib Euroopa Komisjon võtta vastu ühe või mitu järgmistest otsustest:

 • kulukohustuste peatamine;
 • eelmaksete vähendamine;
 • maksetähtaegade arvestamise katkestamine;
 • maksete peatamine.

Kui meetmete vastuvõtmise otsuses ei ole sätestatud teisiti, peavad liikmesriigid jätkama lubatud toetuste maksmist, näiteks teadustoetuste saajatele või kodanikuühiskonna organisatsioonidele . Euroopa Komisjon peab abistama lõplikke toetuste saajaid ja astuma samme, et nad saaksid kätte neile ette nähtud summad.

Euroopa Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja ELi Nõukogule meetmeid puudutavat otsust vastu võttes ettepaneku paigutada eelarvereservi vastuvõetud meetmete väärtusega samaväärse summa. Ümberpaigutamise ettepanek loetakse heakskiidetuks, kui Euroopa Parlament antud häälte enamusega või ELi Nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega seda nelja nädala jooksul ei muuda või tagasi ei lükka. Kui Euroopa Komisjon tuvastab, et puudused on kõrvaldatud, siis vabastatakse summa reservist sama menetlust kasutades.

Eelarvekomisjoni raportöör Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES): “Õigusriigi põhimõtete ja ELi väärtuste kaitsmine on see, millele Euroopa projekt on üles ehitatud. Ükski valitsus ei saa neid ilma tagajärgedeta rikkuda.“

Eelarvekontrolli komisjoni raportöör Petri Sarvamaa (EPP, FI): “Selle mehhanismi olulisim aspekt on lõplike toetusesaajate kaitse. Oleme seda parandanud võrreldes Euroopa Komisjoni ettepanekuga. Suurendasime samuti Parlamendi rolli otsuste tegemisel, suurendades nii demokraatlikku järelevalvet.”

Edasised sammud

Parlament võttis vastu oma seisukoha ettepaneku kohta häältega 397 poolt, 158 vastu 69 erapooletut ja on seega valmis läbirääkimisteks ELi Nõukoguga määruse lõpliku sõnastuse üle.

 

Lisateave

Vastuvõetud tekst (17.01.2019)